^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Statut Zespołu Szkół Specjalnych-tekst ujednolicony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

 

Zespołu Szkół Specjalnych

 

w Raciborzu

 

 

I. Postanowienia ogólne, nazwa  i inne informacje

 

§ 1

 

 

1.   Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych.

 2.   Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych mieści się w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

 3.   Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych jest Powiat Raciborski z siedzibą w

Raciborzu przy Placu Okrzei 4.

 4.   Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty.

 5.   Zespół Szkół Specjalnych jest jednostką budżetową.

 

§ 2

 

1.   Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół Specjalnych, można posługiwać   się również skrótem w brzmieniu: ZSS.

 2.   Na pieczęci używana jest nazwa „Zespół Szkół Specjalnych”.

 3.   Na stemplu: „Zespół Szkół Specjalnych, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz”.

4.   Na tablicach urzędowych, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie "specjalna".

 5.   Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych używają własnych pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6.   Do stemplowania świadectw stosuje się stempel "Dyrektor Szkoły".

 

 

§ 3

 

 

 

1.  W skład Zespołu Szkół Specjalnych zwanego dalej „ZSS” wchodzą:

 1)   Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10

 2)   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

 3)   Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1

  2.  ZSS organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 3.  ZSS organizuje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla osób z głęboką               niepełnosprawnością intelektualną.

 

§ 4

 1.   Zespół Szkół Specjalnych jest publiczną placówką oświatową, zajmującą się kształceniem specjalnym i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 2.   Uczniowie przyjmowani są do ZSS na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

§ 5

 Szkoły wchodzące w skład ZSS tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący, na wniosek Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną ZSS.

 

 § 6

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1)   Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,

 2)    ZSS – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,

 3)   Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

 4)   Ustawie- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwaną dalej UPO.

 

 II  Cele i zadania Zespołu Szkół Specjalnych

 

§ 7

 1.   Cele i zadania ZSS są zgodne z normami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, UPO i przepisach wydanych na jej podstawie, Konwencji o prawach dziecka oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawa.

 2.   W nauczaniu i wychowaniu ZSS dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.

 3.   ZSS podejmuje działania zgodne z wymaganiami państwa i osadzone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Cele ZSS to:

 1)     tworzenie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną warunków wychowawczych i opiekuńczych niezbędnych do osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie, oddziaływań dydaktycznych nakierowanych na jak najpełniejszą rewalidację,

 2)     wyposażenie w wiedzę i umiejętności zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi

 3)     przygotowanie do uczestnictwa w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym.

 4)     budowanie ich tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności,

 5)     wdrażanie do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych,

 6)     wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na korzystanie - na miarę indywidualnych możliwości - z wolności i praw człowieka, a także pozwolą na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

 4. Cele wymienione w ust.3 uczniowie osiągają poprzez realizację innowacyjnego i nowatorskiego procesu nauczania i uczenia się, który określają:

 1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i  obejmuje całą działalność ZSS z punktu widzenia dydaktycznego i uwzględnia wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej,

 2) programy wychowawczo-profilaktyczne przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problematyki występującej w danej społeczności szkolnej, które opisują w sposób całościowy treści o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców szkół wchodzących w skład ZSS.

 5. Szczegółowe zadania dydaktyczno – wychowawcze, rewalidacyjne oraz sposoby ich realizacji określają statuty Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz  Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 1

 6.  Sposób wykonywania zadań ZSS uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

 

 

 

 

 III  Organy Zespołu Szkół Specjalnych

 

§ 8

 Organami Zespołu Szkół Specjalnych są:

 1)  Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych,

 2)  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych,

 3)  Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych,

 4)  Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Specjalnych.

 

Kompetencje i uprawnienia organów

 

§ 9

 1.Dyrektor ZSS jest organem powołanym na podstawie art.63 UPO, posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w art.68 UPO i innych przepisach.

 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, utworzonym zgodnie z art. 69 UPO, posiadającym kompetencje i uprawnienia określone ustawie oraz innych przepisach i działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, której kompetencje określone są w art. 70.1, 70.2 i 72.1 UPO.

 3.  Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ZSS.

 4. Rada Rodziców jest organem ZSS powołanym na podstawie art. 83 UPO, którego kompetencje są określone w art. 84 UPO i innych przepisach.

 5. Radę Rodziców reprezentuje Zarząd, którego strukturę oraz szczegółowe kompetencje a także sposób wyłaniania członków Zarządu określa regulamin Rady Rodziców.

 6. Samorząd Uczniowski jest organem ZSS powołanym i posiadającym uprawnienia określone w art. 85.1 UPO.

 7.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ZSS.

 8. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli i działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

 Zasady współdziałania organów

 

§ 10

 1.   Dyrektor zapewnia organom warunki działania, w szczególności przez:

 1)  zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą i szczegółowo w regulaminach organów,

 2)  umożliwienie rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktowych wewnątrz ZSS przy zachowaniu następującej drogi służbowej:

 a)   w sprawach dydaktycznych: nauczyciel przedmiotu – wychowawca oddziału – Dyrektor,

 b)   w sprawach wychowawczych: wychowawca oddziału – pedagog szkolny – Dyrektor,

 c)   w sprawach organizacyjnych: wychowawca oddziału – Wicedyrektor  – Dyrektor,

d) w sprawach jednostkowych dotyczących uczniów uczniowie mogą prosić o przekazanie swojego problemu pedagogowi szkolnemu,

 3)  zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami ZSS o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,

 4)     udostępnienia, w miarę możliwości, wydzielonego pomieszczenia.

 2.   Organy ZSS współpracują ze sobą. Przedstawiciele jednego organu mogą brać udział w zebraniach drugiego organu za jego zgodą.

 3.   Organy ZSS  rozwiązują spory za pośrednictwem swoich mediatorów:

 1)    przewodniczący każdego z organów każdorazowo wybiera 2 mediatorów i powiadamia o tym  Dyrektora,

 2)    Dyrektor po konsultacji z mediatorami wyznacza termin spotkania, celem którego jest rozwiązanie konfliktu,

 3)    w spotkaniu uczestniczą mediatorzy zainteresowanych stron i Dyrektor,

 4)    o wyniku spotkania Dyrektor  powiadamia zainteresowane organy podczas:

 a)   zebrania Rady Pedagogicznej,

 b)   spotkania z Radą Rodziców,

 c)   spotkania z Radą Samorządu Uczniowskiego.

 4.   W przypadku braku porozumienia między organami Dyrektor zwraca się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny - zgodnie z tematyką sporu.

 IV   Organizacja Zespołu Szkół Specjalnych

 § 11

 

 1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny. Szczegółową treść Arkusza Organizacyjnego ZSS określają przepisy w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 2.   Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji roku szkolnego na dany rok szkolny oraz Plan Pracy Szkoły.

 § 12

 1.   Podstawową jednostką organizacyjną ZSS jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

 2.   Szczegółową organizację oddziałów, w tym m.in. liczebność, podział na grupy  określają statuty szkół wchodzących w skład ZSS.

 § 13

 1.   Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określają tygodniowe rozkłady zajęć lub szkolne plany nauczania ujęte w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2.   W przypadku organizacji nauczania w oddziałach łączonych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tych oddziałach przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby była zapewniona realizacja przyjętych programów nauczania.

 3.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 4.   Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziałach I – III szkoły podstawowej określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 5.   Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.

 6.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 § 14

 Dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, którego zawartość i tryb tworzenia oraz dokonywania jego ewaluacji określają odrębne przepisy, wydane na podstawie art. 127 ust. 19 p.2 UPO.

 Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej

 

§ 15

 1.   Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej ZSS są:

 1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie,

 2)    zajęcia rewalidacyjne, m.in. : korekcyjne wad postawy, korygujące wady wymowy, rewalidacja przez sztukę, rewalidacja przez muzykę, rewalidacja przez literaturę, usprawnianie technik szkolnych, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidacja metodą Tomatisa, biofeedback, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, dogoterapia,  Integracja Sensoryczna i inne w zależności od potrzeb uczniów, zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz  od możliwości organizacyjnych ZSS,

 3)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 4)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 5)   zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

 6)   zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

 Zespoły nauczycieli  

 

§ 16

 1.   W ZSS funkcjonują zespoły, m.in.:

 1)      Zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego,

 2)      Zespoły nauczycieli oddziału,

 3)      Zespół opiniująco - doradczy,

 4)      Przedmiotowe zespoły samokształceniowe,

 5)      Zespół ds. Statutu,

 6)      Zespół ds. ewaluacji,

 7)      Zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju.

 2.   W miarę potrzeb mogą być powoływane dodatkowe zespoły lub dzielone zespoły istniejące.

 3.   Zespoły (z wyłączeniem zespołu nauczycieli oddziału) i ich przewodniczących powołuje Dyrektor na dany rok szkolny.

4.   W skład zespołów wchodzą pracownicy pedagogiczni. Do każdego zespołu może być także powołany przedstawiciel Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

5. Do zadań przedmiotowego Zespołu Samokształceniowego  należy:

 1)wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

 2)opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,

 3)wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez 1 rok szkolny.

 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.

 Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1)  ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

 2)  opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia,

 3)  dokonywanie okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

 4)  opiniowanie wniosku o przedłużeniu nauki,

 5)  podejmowanie działań zaradczych, interwencyjnych, pomocowych i współpraca w ich realizacji.

 § 17

 Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, przygotowawcze do pracy zawodowej, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 Obiekt  ZSS

 § 18

 1.  ZSS realizuje swoje cele statutowe w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

 2.  Zajęcia praktycznej nauki zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1  mogą być organizowane na bazie ZSS albo poza nią na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora z inną placówką podmiotem gospodarczym.

 § 19

 1. Do realizacji celów statutowych ZSS zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z wyposażeniem (sal lekcyjnych),

2) pracowni specjalistycznych,

 3) biblioteki,

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

5) gabinetów rewalidacji,

 6) gabinetu pedagoga szkolnego,

 7) gabinetu psychologa szkolnego

 8) sali zabaw,

 9) sali gimnastycznej,

 10) wielofunkcyjnego boiska sportowego,

 11)placu zabaw,

 12) świetlicy szkolnej,

 13) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

 

 

Zasady bezpieczeństwa

 § 20

 

 1. W ZSS obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pobytu oraz pracy uczniów.

 2. Zadania uwzględniające optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa, opieki oraz promocji i ochrony zdrowia realizuje się podczas organizowanych przez ZSS:

 1) zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, odbywających się na terenie szkoły oraz poza jej terenem,

2) wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych i imprez środowiskowych,

 3) międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich w ZSS, których szczegółowe zasady określa regulamin dyżurów,

4) opieki pielęgniarskiej.

 3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w ZSS podczas zajęć, o których mowa w ust.2, pkt.1, sprawuje się według następujących zasad organizacyjno-porządkowych:

 1) w czasie trwania zajęć uczniowie pozostają pod bezpośrednią opieką uczącego nauczyciela lub innego wyznaczonego wychowawcy, który ponosi za nich w tym czasie pełną odpowiedzialność,

2) nauczyciel nie pozostawia bez opieki powierzonych mu uczniów; w czasie przerw międzylekcyjnych zamyka salę,

 3) w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia Dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela lub organizuje naukę w grupie, klasie łączonej; z pierwszych lub końcowych lekcji uczniowie w takim przypadku mogą być zwolnieni, jeżeli brak innej możliwości organizacji zajęć,

4) uczniowie podczas zajęć nie wychodzą z klasy poza szczególnymi przypadkami,

 5) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza pomieszczenie pod względem bezpieczeństwa uczniów; o ewentualnym zagrożeniu informuje Dyrektora,

6) nauczyciel posiadający pracownię ustala jej regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczniów na początku każdego roku szkolnego,

 7) pobyt uczniów w szkole w czasie zajęć pozalekcyjnych, jak również wszelkie przygotowania organizacyjne do tych zajęć ze strony uczniów, odbywają się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela opiekuna tych zajęć,

 8) wietrzenie sali, w tym otwieranie i zamykanie okien przeprowadza nauczyciel,

 9) wszelkie wyjścia i wyjazdy uczniów poza teren szkoły lub zmiany planu zajęćnauczyciele zgłaszają Dyrektorowi oraz instruują uczniów o zasadach bezpieczeństwa.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem ZSS, wszelkich rodzajów wycieczek, odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami MEN i regulaminem wycieczek:

 1) każde wyjście lub wyjazd poza teren ZSS rozpoczyna się i kończy zbiórką uczestników w miejscu wyznaczonym przez kierownika grupy,

 2) każdorazowo, bezpośrednio przed wyjściem lub wyjazdem poza teren ZSS kierownik wycieczki lub nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami dodatkowo przypomina uczestnikom podstawowe zasady bezpieczeństwa,

 3) uczestnicy wycieczek posiadają przy sobie apteczkę z wyposażeniem, a ich opiekunowie znają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

 5. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich określa regulamin dyżurów.

 6. Uczniowie mają bezwzględny zakaz wychodzenia poza teren ZSS w czasie trwania obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przerw.

 7. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki ZSS prowadzi monitoring wizyjny za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

                                                                                                                Organizacja opieki świetlicowej

  § 21

 1.   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w ZSS ze względu na czas pracy rodziców  lub organizację dojazdu do szkoły, tworzy się Świetlicę jako pozalekcyjną formę wychowawczo – opiekuńczej działalności ZSS.

 2.   Uczniowie przyjmowani są do Świetlicy na podstawie Karty Zgłoszenia.

 3.   Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, grupa wychowawcza Świetlicy liczy nie więcej uczniów niż oddział szkolny.

 4. Godziny pracy Świetlicy ustala Dyrektor  w porozumieniu z Kierownikiem Świetlicy na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez rodziców uczniów.

5.  Szczegółowe warunki organizacji świetlicy określa Regulamin Świetlicy.

 6.  Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, ZSS organizuje stołówkę:

 1)  korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne,

 2)  warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 Organizacja biblioteki

 § 22

 1.   ZSS prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców.

 2.   Do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece mają prawo uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy ZSS oraz rodzice uczniów.

 3.   Biblioteka jest czynna w godzinach pracy ZSS, 15 godzin w tygodniu.

 4.   Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.

 5.   Opiekę nad biblioteką sprawuje nauczyciel bibliotekarz.

 6.   Biblioteka szkolna w celu realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi bibliotekami.

 Organizacja opieki zdrowotnej

 § 23

 1. Opiekę zdrowotną nad uczniami w ZSS sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami pielęgniarka szkolna, będąca pracownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, świadcząca pracę na rzecz ZSS.

2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się w budynku ZSS.

3. Zadania pielęgniarki szkolnej:

 1) prowadzenie profilaktyki poprzez system badań przesiewowych,

 2) zapobieganie utrwalaniu się skutków chorób i zaburzeń poprzez opiekę nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,

3) wychowanie zdrowotne uczniów,

 4) współpraca z rodzicami uczniów, wychowawcami i pedagogiem szkolnym,

 5) propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

 4. Szczegółowy zakres działań pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy.

 

 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 § 24

 1.    ZSS organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.    Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają „Zasady Organizowania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych”.

Organizacja pomocy

 § 25

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, ZSS udziela pomocy w formie:

 1) opieki psychologiczno – pedagogicznej,

 2) organizacji dożywiania i opieki w Świetlicy,

 3) nawiązania współpracy z instytucjami pomocy społecznej, PCPR, Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego, PPP, Policją i innymi instytucjami pomocowymi,

 4) porad i konsultacji dla rodziców,

 5) w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Sięgaj wyżej” w Raciborzu ZSS organizuje dla uczniów wsparcie rzeczowe lub finansowe na wniosek rodziców.[1]

 

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 § 26

 1. W ZSS funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dotyczący wyboru kierunków kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów.

2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:

 a) przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,

 b) przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do nowych warunków pracy,

 c) przygotowanie ucznia do roli pracownika lub do wykonywania prostych czynności w warunkach pracy,

 d) pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

 e) kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji.

 3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone w ramach:

 a)  zajęć z wychowawcą,

 b) lekcji doradztwa zawodowego,

 c) zajęć kształtujących kompetencje zawodowe,

 d) lekcji z podstaw przedsiębiorczości,

 e) zajęć doradztwa zawodowego wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 f) spotkań z rodzicami uczniów,

 g) przez udział w organizowanych przez szkołę spotkaniach z przedstawicielami właściwych instytucji,

 h) realizację projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,

 i) wycieczek.

 

 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

 § 27

 1.   ZSS organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju na wniosek rodziców i na podstawie opinii Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 2.   Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, bądź począwszy od 3 r.ż. w grupach 2-3 osobowych z udziałem ich rodziców na terenie ZSS lub w domu rodzinnym.

 3.   Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 4.   Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów: pedagoga, oligofrenopedagoga, psychologa, innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

 

 V    Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpraca z innymi instytucjami

 

§ 28

 1.   Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.

2.   Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów
i rodziców oraz zebrania i konsultacje. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału  w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.

3.   Częstotliwość konsultacji i zebrań z rodzicami określony jest w Planie Pracy Szkoły.

 4.   Rodzice mogą brać udział w organizowanych dla nich warsztatach, prelekcjach i szkoleniach  a także w uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia.

 5.   Rodzice powiadamiani są pisemnie o terminach zebrań, konsultacji i możliwości udziału w spotkaniach zespołów do spraw opracowywania i modyfikacji IPET-u, do spraw dokonywania Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania oraz wszystkich innych zebraniach dotyczących spraw dziecka. Rodzice otrzymują kopię IPET-u i Wielofunkcyjnej Oceny Funkcjonowania ucznia.

 6.   Formy współdziałania z ZSS uwzględniają prawo rodziców do:

 1)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole,

 2)  znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów   oraz przeprowadzania egzaminów,

 3)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

 a)    na zebraniach,

 b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej
 z nauczycielem (konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela oraz podczas pełnionych przez nauczyciela dyżurów międzylekcyjnych)

c)   w kontaktach z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i pielęgniarką,

 4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych  dzieci,

 5)      udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych.

 § 29

 1.   Szczegółowe programy, formy i zasady realizacji zadań ZSS określają zarządzenia, regulaminy lub instrukcje ustalane przez Dyrektora, po zasięgnięciu, zgodnie z kompetencjami, opinii odpowiednio: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

 2.   Akty wewnętrzne wymienione w ust.1 są podawane do wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej ZSS lub w formie papierowej, udostępniane do wglądu.

 Działalność innowacyjna

 § 30

1.   Działalność innowacyjna ZSS jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:

 1)   kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

 2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów,

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli,

 4) stworzenie przez Dyrektora warunków do działania w ZSS wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

 2. W zakresie działalności innowacyjnej ZSS może współpracować ze  stowarzyszeniami lub innymi organizacjami, których cele statutowe i prowadzona działalność jest zbieżna z celami i zadaniami statutowymi ZSS.

 3. Zgody na podjęcie działalności udziela Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 4. Zakres działalności organizacji i stowarzyszeń winien być uprzednio uzgodniony na piśmie z Dyrektorem.

 Organizacja wolontariatu

 § 31

 1. W zakresie wolontariatu ZSS:

 1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów,

 2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza ZSS na podstawie zawartych porozumień lub umów również na terenie ZSS,

 3) organizuje własne działania w zakresie wolontariatu włącza w nie uczniów.

 2.  Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia.

 3.W szkole może działać wolontariat uczniowski w formie Szkolnego Koła Wolontariatu.

 4.Celami głównymi Szkolnego Koła Wolontariatu są: uwrażliwianie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.[2]

 

5.W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:

 

1)   opiekun lub opiekunowie koła ( nauczyciel lub nauczyciele)

 

2)   członkowie koła -uczniowie szkoły[3]

 4.Wolontariuszem może być każdy uczeń ZSS w Raciborzu, który posiada pisemna zgode rodzica lub opiekuna prawnego.

 5.Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Koła wolontariatu reguluje Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu [4]

Organizacja współdziałania z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

 § 32

 1.   ZSS korzysta z wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie doskonalenia kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

 2.   ZSS umożliwia pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzenie obserwacji w naturalnym środowisku ucznia.

 3.     ZSS udziela informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym.

 4.     ZSS tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców z pracownikami poradni mających na celu wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.

 5.   W razie potrzeby ZSS  korzysta z pomocy poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na zasadach współpracy uzgadnianych  między ZSS a poradnią.

 

VI   Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Zespołu Szkół Specjalnych

 § 33

 1.   Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ZSS określają odrębne przepisy.

 2.   Szczegółowe zakresy obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników ZSS ustala Dyrektor w imiennym przydziale czynności.

 3.   O sposobach i formach wykonywania zadań, w oparciu o przydział czynności, o którym mowa w ust. 2, decyduje w sposób autonomiczny pracownik.

 4.   Do zakresu działań wszystkich pracowników ZSS należy w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w ZSS, w czasie zajęć organizowanych przez ZSS poza jego terenem, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz niniejszym statutem.

 5.   Wszyscy pracownicy ZSS są obowiązani do poszanowania godności ucznia przestrzegania praw dziecka.

 

 

 Zadania Wicedyrektora

 § 34

 1. Do zadań Wicedyrektora  należy:

 1)  kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole i właściwych stosunków pracowniczych,

 2) ustalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej organizacji pracy ZSS, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych,

 3) organizowanie przydziału czynności dodatkowych, imprez, apeli szkolnych,

 4) współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych,

 5) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania środków szkolnych,

 6) przekazywanie do Dyrektora informacji o wszelkich istotnych sprawach związanych z działalnością ZSS oraz wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących usprawnienia pracy ZSS,

 7) zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

 8) podejmowanie wszelkich prac zleconych przez Dyrektora, nieokreślonych w powyższym przydziale.

 

 Zadania Kierownika Świetlicy

 § 35

 1. Do zadań Kierownika Świetlicy należy:

 1) organizowanie procesu opiekuńczo - wychowawczego uczniów przebywających w Świetlicy w ścisłej  współpracy  z wychowawcami klas i rodzicami uczniów,

 2)organizacja i prowadzenie zajęć w grupie według wcześniej ustalonego harmonogramu, prowadzenie dokumentacji zajęć, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, higienę, zdrowie i zachowanie,

 3) pobieranie należności za obiady i odprowadzanie gotówki do kasy ZSS,

 4) prowadzenie nadzoru administracyjnego i finansowego nad działalnością żywieniową ZSS,

 5) wdrażanie do przestrzegania przez uczestników zajęć świetlicowych obowiązujących regulaminów w celu wyeliminowania w porę przejawów działania niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny,

6)  opracowywanie rocznego i tygodniowego  planu pracy świetlicy,

 7) kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli –   wychowawców świetlicy szkolnej,

 8) realizacja planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora w zakresie dotyczącym świetlicy.

 

 Obowiązki nauczycieli

 § 36

 1.   W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować zadania wynikające z art.  6  oraz art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

 2.   Do obowiązków nauczyciela poza powyższymi obowiązkami  należy w szczególności:

 1) diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  uczniów, analizowanie dokumentacji w celu rozpoznania deficytów i nieprawidłowości rozwojowych uczniów.

 2) organizowanie pomocy przy ścisłej współpracy z wychowawcami, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i wychowawcami świetlicy,

 3) podejmowanie działań zaradczych wobec problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów, prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznióww trakcie bieżącej pracy,

 4) prowadzenie dokumentacji pracy,

 5) dokonywanie okresowej oceny efektywności realizowanych zajęć rewalidacyjnych, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 3.Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi wybrany program nauczania oraz ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 4.Nauczyciel jest zobowiązany do aktywnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej oraz w pracach zespołów.

Zadania wychowawców oddziałów

§ 37

 1.   Dyrektor ZSS powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.  Wychowawca  oddziału w szczególności:

 1)      otacza indywidualną opieką każdego ze swoich podopiecznych,

 2)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 a)poznania warunków życia i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 b)współpracy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,

 c)włączania rodziców w życie oddziału  i ZSS,

 3)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, zwłaszcza wobec tych, którzy wymagają indywidualnej pomocy (dydaktycznej, psychologicznej, wychowawczej i rewalidacyjnej),

 4)  wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3.Wychowawca oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 4.  Wychowawca oddziału jest przewodniczącym zespołu nauczycieli tego oddziału.

 5. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zagrożeń demoralizacją, przy współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia.

 6.  Współpracuje z rodzicami ucznia i nauczycielami w zakresie opracowania, realizacji oraz ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

 7. Organizuje pomoc przy ścisłej współpracy z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i wychowawcami świetlicy,

 8.  Na pisemny, umotywowany wniosek rodziców lub uczniów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału, o ile nie wywiązuje się on prawidłowo ze swoich zadań.

 Zadania wychowawców Świetlicy

 § 38

 1.   W ZSS tworzy się stanowiska nauczycieli – wychowawców świetlicy.

 2.   Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy w szczególności:

 1)  organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej dla uczniów korzystających ze   świetlicy,

 2)      sprawowanie osobistej opieki nad powierzonymi wychowankami,

 3)  organizowanie nauki własnej oraz innych zajęć, w szczególności rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży korzystającej ze świetlicy.

Nauczyciele religii, katecheci

 § 39

 

 1.   W ZSS tworzy się stanowiska nauczycieli religii – katechetów szkolnych.

 2.   Nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmują jednak obowiązków wychowawcy oddziału.

 3.   Nauczanie religii organizowane jest na życzenie rodziców, a w szkołach ponadpodstawowych na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów.

Zadania pedagoga szkolnego

 § 40

 

 1.   W ZSS tworzy się stanowisko  pedagoga szkolnego.

 2.   Do zadań pedagoga szkolnego, należy w szczególności:

 1)      organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego,

 2)      koordynowanie oddziaływań edukacyjnych i  wychowawczo-profilaktycznych ZSS zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,

 3)      organizowanie indywidualnej opieki pedagogicznej dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych oraz podejmowanie interwencji na rzecz poprawy ich trudnej sytuacji życiowej,

 4)      preorientacja i poradnictwo zawodowe,

 5)      współdziałanie z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,

 6)      doradztwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców,

 7)      podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i modyfikacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ZSS,

 8)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

 

 Zadania psychologa szkolnego

 § 41

 

1.  W ZSS zatrudnia się  psychologa szkolnego.

2.  Do zadań psychologa szkolnego, należy w szczególności:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

 3)  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

 5)  wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach wynikających z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ZSS.

Zadania nauczyciela bibliotekarza

 § 42

 

1. W ZSS tworzy się stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

 2.  Do zadań nauczyciela – bibliotekarza  należy w szczególności:

 1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji czytelnikom,

 2)  przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji bibliotecznej oraz multimedialnej,

 3)  organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa w celu wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 4)      podejmowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,

 5)      gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz wideoteki,

 6)      udzielanie pomocy w zakresie różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach zajęć biblioterapii,

 7)  poradnictwo w wyborach czytelniczych rozbudzające i rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów,

 8)  sprawowanie opieki nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, a w szczególności stwarzanie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną przez uczniów,

 9)  gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych,

 10)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianie i pogłębianie nawyków czytania i uczenia się,

 11)   stwarzanie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

 

                                                                                                                Pracownicy niepedagogiczni

 

                                                                                                                                    § 43

 1.    W ZSS zatrudnia są pracowników administracji i obsługi na zasadach określonych odrębnymi przepisami na stanowiskach:

 1) główny księgowy,

 2) referent, starszy referent, samodzielny referent,

 3) sekretarz szkoły,

 4) specjalista ds. księgowości i płac,

 5) specjalista ds. sekretariatu,

 6) intendent,

 7) konserwator, starszy konserwator,

 8) woźny, starszy woźny,

 9) kucharz, starszy kucharz,

 10) pomoc kuchenna,

 11) sprzątaczka,

 12) pomoc nauczyciela.

 2.    Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

 1) rzetelne wykonywanie obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności),

 2) przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności statutu ZSS, regulaminu pracy,

 3) poszanowanie mienia szkolnego,

 4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 3.    Zależność służbową w strukturze organizacyjnej ZSS pracownika wyznacza się zgodnie z jego stanowiskiem pracy.

 

VII  Prawa i obowiązki uczniów

 Prawa uczniów

 § 44

 1. Uczeń ma prawo do uzyskiwania wiedzy i umiejętności na poziomie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb, rozwijania zaradności osobistej i umiejętności społecznych oraz dostosowania form i metod kształcenia do tempa jego rozwoju.

 2.  W szczególności uczeń ma prawo do:

1) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno – wychowawczym,

 2) zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami,

3) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznej oceny swojej pracy,

 4) poszanowania swojej godności i jej obrony,

 5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnieniami i demoralizacją,

 6) korzystania ze zorganizowanej przez ZSS pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

 7) wsparcia w wypadkach losowych oraz pomocy materialnej, zależnie od możliwości ZSS,

 8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,

9) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,

10) udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

11) pomocy w przygotowywaniu się do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,

 12) realizacji indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki,

 13) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

                                                

Obowiązki uczniów

 § 45

 1.    Uczeń obowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu ZSS oraz zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości.

 2.    W szczególności do obowiązków ucznia należy:

 1)   właściwe zachowanie wobec nauczycieli, innych pracowników ZSS oraz pozostałych uczniów, przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczycieli oraz innych pracowników ZSS,

 2)    systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

 3)   właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych, w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, wykonywać polecenia nauczyciela,

4)    przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły:

  a.  strój codzienny:

 - strój ucznia jest czysty, estetyczny,

 - ubiór bez niestosownych ilustracji i napisów propagujących treści zabronione prawem, bez dekoltów, zasłaniający ramiona, brzuch i plecy,

 - dopuszczalne są sukienki i spódnice, krótkie spodnie do połowy uda,

 b.  strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych:

 - strój dziewczęcy składa się z białej bluzki zakrywającej ramiona, brzuch i plecy, ciemnych eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy nie krótszej, niż do połowy uda lub sukienki,

 - strój chłopięcy składa się z: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru,

 3.  W ZSS obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń wielofunkcyjnych. Po wejściu do budynku uczeń zobowiązany jest wyłączyć telefon.

 4.   Uczniowie klas dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 5.    Usprawiedliwienie nieobecności uczeń zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 7 dni po powrocie. Rodzice  mogą usprawiedliwić nieobecności w formie pisemnego oświadczenia, telefonicznie lub ustnie w bezpośrednim kontakcie z wychowawcą klasy. Usprawiedliwienie koniecznie musi zawierać datę nieobecności dziecka. Uczeń pełnoletni sam może usprawiedliwiać swoje nieobecności tylko w formie pisemnej, podając przyczynę nieobecności.

VIII  Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania

 Nagrody

 § 46

 

 1. Za nienaganne spełnianie obowiązków uczniowskich,  systematyczne, całoroczne angażowanie się w prace na rzecz ZSS ustala się następujące rodzaje nagród:

  1) pochwała wychowawcy na forum klasy,

 2) pochwała ustna Dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,

 3) list gratulacyjny do rodziców,

 4) nagroda rzeczowa

 2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.

 3. Od przyznanej nagrody przysługuje tryb wnoszenia zastrzeżeń w terminie do 7 dni.

 Tryb wnoszenia zastrzeżeń od przyznanej nagrody

 § 47

 

 1. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

 1)  Uczeń lub jego rodzic ma prawo wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrodyw formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca zastrzeżenia sporządza notatkę

służbową,

 2)  Uczeń wnosi zastrzeżenia do Dyrektora poprzez: wychowawcę, pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od przyznanej nagrody.

 3)  Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia do przyznanej nagrody poprzez: analizę dokumentów, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie  wychowawcy, pedagogowi szkolnemu.

 4)  Dyrektor może nagrodę utrzymać lub odebrać.

 5)  Dyrektor wydaje decyzje na piśmie w terminie do 14 dni.

 6)  Od decyzji Dyrektora uczeń, rodzice, mogą odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora.

 2. Tryb postępowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń:

 1)   Rozpoznanie wniosku odwoławczego;

 2)   Przeanalizowanie zasadności nagrody w świetle przepisów prawa, w tym w szczególności Statutu,

 3)   Udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu nagrody,  udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego,

 4)   Odwołanie lub utrzymanie nagrody ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekająca uprzednio o udzieleniu nagrody, w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.

 

Kary

 § 48

 1.   Za nieprzestrzeganie Statutu uczeń może być ukarany w formie:

 1) upomnienia lub nagany wychowawcy,

2) upomnienia lub nagany Dyrektora,

 3) wyłączenia uczestnictwa w wycieczkach szkolnych i zorganizowanych imprezach,

 4) skreślenia z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 lat,

 5) odebrania prawa do pełnienia funkcji społecznych na terenie ZSS,

 6) działań na rzecz ZSS.

 2.  W razie zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest naprawić szkodę w ciągu 7 dni (ewentualnie ustalić inny termin z wychowawcą lub Dyrektorem), w razie poważnej szkody ZSS może żądać pokrycia  kosztów naprawy.

 

 Tryb odwoławczy od kary

 § 49

 

 1.      Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane w szkole kary były jasno określone (stopniowane), współmiernie do przewinienia, stosowane w trybie określonym w Statucie:

 1)  W przypadku zastosowania kary nieujętej w Statucie ZSS, Dyrektor uchyla nałożoną karę (z urzędu),

 2)  Uczeń lub jego rodzic  ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę  służbową,

 3)  Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do Dyrektora  poprzez: wychowawcę, pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożonej kary,

 4)  Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentów, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie   wychowawcy, pedagogowi szkolnemu lub zespołowi nauczycieli,

 5)  Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeśli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia,

 6)  Dyrektor wydaje decyzje na piśmie w terminie do 14 dni,

 7)  Od decyzji Dyrektora uczeń, rodzice mogą odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora.

 2.      Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary:

 1)   Rozpoznanie wniosku odwoławczego,

 2)   Przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w tym w szczególności Statutu,

 3)   Udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego,

 4)   Odwołanie kary ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekająca uprzednio udzielenie kary, w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.

 

Niespełnianie obowiązku szkolnego

 § 50

 

 1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 2. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej, szkole ponadgimnazjalnej,

 2)  zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia w celu przygotowania zawodowego.

 Skreślenie z listy uczniów

 § 51

 

 1.   Skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów następuje w przypadkach:

 1)   nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  2)  ustawicznego łamania postanowień statutowych, w szczególności w przypadkach stanowiących zagrożenia dla innych, konflikt z prawem i zasądzenie wyroku skazującego

3)  na pisemny wniosek ucznia.

 2.   Skreśleń z listy uczniów dokonuje w drodze decyzji Dyrektor  po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za wyjątkiem pkt 3, który nie wymaga opiniowania przez SU i RP.

 3.    Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 § 52

 1.  Dyrektor może wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy  podjęte środki wychowawcze i zastosowanie uprzednio kary wobec ucznia nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy zachowania.

 2. Tryb dokonywania przeniesienia ucznia:

 1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę opiniującą przeniesienie ucznia do innej szkoły,

2) Dyrektor sporządza wniosek do Śląskiego Kuratora Oświaty, dołączając:

 a. diagnozę określającą przyczyny decydujące o przeniesieniu ucznia, powody decydujące o wystąpieniu z wnioskiem,

 b. podjęte do tej pory przez ZSS środki zaradcze wobec ucznia (np.: współpraca
z rodzicami, pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, kuratorem sądowym, radą rodziców, samorządem uczniowskim i inne),

 c. przewidywane skutki przeniesienia ucznia do innej szkoły (proponowany termin przeniesienia, różnice programowe, odległość z miejsca zamieszkania - komunikacja, czyli możliwości adaptacyjne ucznia w nowym środowisku),

 d. wskazanie szkoły, która może przyjąć ucznia. 

 

 

IX  Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia

 przez ucznia lub pracownika ZSS

 

 

 Tryb składania skarg i wniosków

 § 53

 

 1.      Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, wychowawca,  pedagog szkolny, instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane.

 2.      Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora i powinny zawierać imię, nazwiski adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

 3.      Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu pracownikowipedagogicznemu szkoły.

 4.      W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Na prośbę wnoszącego skargę potwierdza się jej zgłoszenie.

 5.      Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

 

 Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 § 54

 

 1.      Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.

 2.      Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły.

 3.      W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.

 4.      Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – Dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

 5.      Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.

 6.      Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.

 7.      Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

 8.      Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora.

 

 

Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia

 § 55

 1.  Skargi dotyczące naruszenia praw ucznia rozpatruje Dyrektor  wraz z powołanym zespołem w skład, którego wchodzą:

 1) Dyrektor (Wicedyrektor),

 2) Pedagog szkolny,

 3) Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 2.      W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzje podejmuje Dyrektor.

 3.      Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi.

 4.      Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

 5.      Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora.

 

X  Szczegółowe warunki i sposób oceniania

 § 56

 

 

 1.Szczególowe warunki i sposób oceniania określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład ZSS.

 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu stycznia. W przypadku, gdy ostatni tydzień stycznia wypada w czasie ferii zimowych, klasyfikację śródroczną przeprowadza się w pierwszym tygodniu po feriach.

 

XI  Postanowienia końcowe

 § 57

 

1.   ZSS prowadzi, gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2.   Regulaminy określające działalność organów ZSS, jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak również z przepisami wykonawczymi do UPO oraz  Ustawy o systemie oświaty.

 3.   Rada Pedagogiczna ZSS może dokonywać zmian w Statucie ZSS oraz w Statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład ZSS.

 4.   Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 58

 

 

1.   Zmiany postanowień statutu następują w drodze pisemnej uchwały Rady Pedagogicznej ZSS.

 2.    Przepisy niniejszego statutu ujednoliconego wchodzą w życie z dniem 14 września 2020 roku.

 3.   Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący dotychczasowy statut Zespołu Szkół Specjalnych.

 

                                                                                                              Zatwierdził

 

                                                                                           Agata Wieczorek –Dyrektor

 

                                                         Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2020 r. nr 04/2020/2021

 

 

 

 

 

 

 [1] Uchwała nr  4/2020/2021 z dnia 14 września 2020 roku

[2] Uchwała nr  4/2020/2021 z dnia 14 września 2020 roku

[3] Uchwała nr  4/2020/2021 z dnia 14 września 2020 roku

[4] Uchwała nr  4/2020/2021 z dnia 14 września 2020 roku

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube