^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Statut Szkoły Podstawowej -tekst ujednolicony

                                               Statut

 

Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10

 

 

wchodzącej w skład

Zespołu Szkół Specjalnych

w Raciborzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.    Nazwa: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10

2.    Typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa.

3.    Siedziba Szkoły mieści się w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

4.    Organem prowadzącym  jest Powiat Raciborski z siedzibą w Raciborzu przy Placu

Okrzei 4.

5.    Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty.

 

§ 2

 

1.    Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,  używany jest skrót w brzmieniu: SPS.

2.    Na stemplu używana jest nazwa: Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz.

3.    Na pieczęci używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa nr 10 w Raciborzu”.

4.   (…)

5.    Na tablicach urzędowych, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie „specjalna”.

6.    Do stemplowania świadectw stosuje się stempel „Dyrektor Szkoły”.

 

§ 3

 Ilekroć w statucie jest mowa o :

1.    Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,

2.    SPS – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,

3.    Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

4.    UPO - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§ 4

 

1. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna,

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII.

2.    Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

1)     20  roku życia – w przypadku szkoły podstawowej specjalnej,

     2) 25 roku życia – w przypadku zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczestników niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

3. Uchylony

4. Uchylony

5.Uchylony

6. Uchylony

7.Szkołakształci uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w szczególności ze względu na: niepełnoprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność sprzężoną, autyzm, zespół Aspergera.

8. Szkoła nie przyjmuje uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne.

 

 II  Cele i zadania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10

 

Cele SPS

§ 5

 

1. SPS realizuje cele zawarte w Statucie ZSS.

2. Oprócz wyżej wymienionych celów działania SPS ukierunkowane są na:

    1) umożliwienie uczniom osiągnięcia wszechstronnego rozwoju w dostępnym zakresie, ich rewalidację na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb,

    2) przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej i życia we współczesnym świecie,

    3) wspieranie rodziny w procesie wychowawczym, współdziałanie z rodzicami,

    4) kształcenie umiejętności podporządkowania się normom społecznym w możliwie dostępnym zakresie,

    5) przygotowanie do życia w możliwie pełnej integracji ze społeczeństwem,

    6) organizowanie i sprawowanie opieki nad uczniami stosownie do ich wieku i potrzeb w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

    7) Rozwijanie u uczniów:

a) samodzielności,

b) umiejętności komunikowania się,

c) poczucia odpowiedzialności,

d) poczucia własnej wartości,

e) patriotyzmu oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego,

f) ducha tolerancji i humanizmu,

g) świadomości proekologicznej,

h) otwartości i wrażliwości na aktualne problemy społeczne.

3. Cele, o których mowa w pkt. 1 - 7 są osiągane poprzez:

1) przekazywanie wiedzy i umiejętności zawartych w  programie nauczania zgodnym z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum, oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wychowawczo- opiekuńczych, kół zainteresowań,

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,

4) udzielanie uczniom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przedmedycznej,

5) realizowanie klasowych programów wychowawczo - profilaktycznych zgodnych z programem wychowawczo -  profilaktycznym SPS,

6) współpracę z rodzicami,

7) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji i wychowania.

 

Zadania SPS

§ 6

 

1. Szkoła podstawowa, jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji ramowych planów nauczania, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę podczas pobytu w szkole i zajęć organizowanych przez  szkołę poza obiektem ZSS,

2) zatrudnia nauczycieli, posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w zakresie:

1) organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki,

2) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

3) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

4) zarządzania szkołą,

5) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

6) zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

7) prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

8) zapewniania integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.                                                                                                           

§ 7

 

1.    Formy i metody pracy z uczniem  są dostosowywane do potrzeb i możliwości uczniów, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.    Działalność edukacyjna SPS określona jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania.

2) program Wychowawczo-Profilaktyczny SPS.

 

 

III  Organy  SPS

§ 8

 

Kompetencje organów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 zawarte są w zapisach Statutu Zespołu Szkół Specjalnych.

 

 

                                    IV  ORGANIZACJA PRACY SPS

§ 9

 

1.    Organizację SPS określają zapisy zawarte w Statucie ZSS.

2.    W SPS tworzy się odrębne oddziały dla uczniów:

1)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

2)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

3) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (zespół rewalidacyjno-wychowawczy),

4)  z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera.

3.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego zadania określa Statut ZSS.

4.    Liczba uczniów w oddziale wynosi:

     1)   dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera – nie więcej niż 4,

     2) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4,

3) dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8,

4) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16,

5) dla uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupowych – nie więcej niż 4

6) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z                  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym- nie więcej niż 6

7) dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności: z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim- nie więcej niż 5.

 V   Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpraca

 z innymi instytucjami

§ 10

Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpraca z innymi instytucjami regulują zapisy w Statucie ZSS.

                        VI   Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

§ 11

 

Zadania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

VII   Prawa i obowiązki uczniów

§ 12

 

 Prawa i obowiązki uczniów regulują zapisy zawarte  w Statucie ZSS.

 

VIII   Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania

§ 13

 

 Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

 IX   Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika

§ 14

 

 Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

X   Szczegółowe warunki i sposób oceniania

§ 15

1. Ocenianiu podlegają:

    1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia.

    2)   zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie SPS.

 

§ 16

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)   dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,

2)   ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3)   ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

4)   ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

5)   ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 17

 

1.       Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej lub śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych.

2.        Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.1, są dostępne dla uczniów i ich rodziców u nauczycieli.

3.       Ustala się terminy przekazania informacji, o których mowa w ust. 1:

1)   uczniom - do 15 września każdego roku szkolnego,

2)   rodzicom  - na pierwszym spotkaniu z rodzicami każdego roku szkolnego.

4.       Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, nauczyciele dokumentują wpisem do dziennika lekcyjnego.

5.       Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

§ 18

 

1.         Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

2.         Poziom opanowania wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej), przy czym stosowanie plusów  dopuszcza się jedynie w ocenach cząstkowych.

 

§ 19

 

1.         Stopień celujący (6) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, potrafi samodzielnie i w sposób twórczy rozwiązać zadania związane z danym  przedmiotem,

2.         Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.

3.         Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.

4.         Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji).

5.         Stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania dalsze kształcenie w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych.

6.         Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowany przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

7.         Dopuszcza się  plusy w przypadkach, gdy praca pisemna lub wypowiedź ustna ucznia spełnia wszystkie kryteria odpowiednio oceny dopuszczającej, dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej oraz w sposób wybiórczy kryteria oceny wyższej

 

§ 20

 

1. Ocenia się następujące formy aktywności ucznia:

1)     wypowiedzi ustne,

2)     krótki sprawdzian (kartkówka), zapowiedziany lub niezapowiedziany. Bez zapowiedzi mogą być przeprowadzone kartkówki obejmujące materiał programowy z nie więcej niż z trzech ostatnich tematów lekcji,

3)     godzinna praca klasowa (lub dłuższa) zapowiedziana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisana w dzienniku lekcyjnym. Liczba prac klasowych w ciągu tygodnia dla danego zespołu klasowego nie powinna być większa niż 3; w ciągu jednego dnia w danej klasie może się odbyć tylko jeden sprawdzian godzinny,

4)     pisemna praca domowa,

5)     inne nie wymienione powyżej formy oceniania, a specyficzne dla niektórych przedmiotów nauczania, np.: muzyka, plastyka, w-f,

6)     prowadzenie zeszytu przedmiotowego (I raz w półroczu), ocena uwzględnia ogólny wygląd zeszytu, estetykę oraz sprawdzenie pracy domowej,

7)     systematyczne przynoszenie potrzebnych przyborów, stroju gimnastycznego, podręczników i zeszytów,

8)     wypowiedź podczas pracy ucznia na lekcji (aktywność),

9)     praca zespołowa uczniów.

 

§ 21

 

1.       Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

2.       Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę, na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców uzasadnienie sporządza na piśmie.

3.       Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom poprzez przekazanie oryginału z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. Natomiast inna dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania jest udostępniana tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

4.       Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne do końca roku szkolnego.

5.       Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą to nauczyciel – na wniosek ucznia – ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu.

6.       Poprawa sprawdzianu przez ucznia jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu trzech tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.

7.       Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.

8.       Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu roku szkolnego.

9.       Oceny za sprawdziany wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

10.   Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych dotyczących większej części materiału, nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.

11.   Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen bieżących.

 

 

 

% maksymalnej liczby punktów

Ocena

Zadanie dodatkowe (ponad program)

Celujący

90 – 100

Bardzo dobry

75 - 89

Dobry

50 - 74

Dostateczny

30 – 49

Dopuszczający

0 - 29

Niedostateczny

 

12.   Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny.

 

§ 22

 

1.       Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.       Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć.

3.       Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w § 15 pkt 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

4.       Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

§ 23

 

1.      W edukacji wczesnoszkolnej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

2.      Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I – III ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych.

3.      Oceny bieżące dokonywane podczas zajęć wyrażane są wg skali sześciostopniowej za pomocą oceny cyfrowej:

6 – robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki,

5 – osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce,

4 - pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce; zastanów się, czy nie można lepiej,

3 – osiągasz wyniki wystarczające; myślę, że stać Cię na więcej,

2 – osiągasz wyniki słabe, niewystarczające; musisz się bardziej postarać,

1 – osiągasz wyniki poniżej wymagań; zastanów się, co możesz zrobić, by było lepiej.

4.      Zgodnie z sześciostopniową skalą oceniania w kl. I-III:

1)  Ocenę 6 uzyskuje uczeń, który:

- umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyką lekcyjną oraz  życiem społecznym,
- aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę,
- jest systematyczny,
- jest zawsze przygotowany do lekcji,
- sięga do różnych źródeł informacji,
- sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami,
- zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem,
- opanował wiedzę wykraczającą poza program.

2)  Ocenę 5 uzyskuje uczeń, który:
- podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych,
- aktywnie pracuje na lekcji,
- jest przygotowany do lekcji,
- rozwija swoje zainteresowania,
- operuje zdobytymi wiadomościami,
- kończy pracę w przewidzianym czasie,
- opanował wiedzę przewidzianą w programie w pełnym zakresie.

3)  Ocenę 4 uzyskuje uczeń, który:

- aktywnie pracuje na lekcji,
- jest przygotowany do lekcji,
- przejawia i rozszerza zainteresowania,
- właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości,
- opanował wiedzę przewidzianą w programie,
- kończy pracę w przewidzianym czasie.

4)  Ocenę 3 uzyskuje uczeń, który:

- pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela,
- nie zawsze jest przygotowany do lekcji,
- nie przejawia aktywności na lekcji,
- opanował podstawowe wymagania programowe,
- wymaga stałej motywacji do pracy.

5)  Ocenę 2 uzyskuje uczeń, który:

- pracuje na lekcji ze stałą pomocą nauczyciela,
- jest często nieprzygotowany do lekcji,
- jest bierny na lekcji,
- opanował minimalne wymagania programowe w zakresie niezbędnym do dalszej nauki,
- zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie.

6)  Ocenę 1 uzyskuje uczeń, który:

- zazwyczaj nie pracuje na zajęciach,
- najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji,
- nie bierze udziału w zajęciach,
- nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań programowych,
- nie wykazuje chęci do pracy.

5.      W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez ucznia efekty pracy.

6.      Powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju, osiągnięciami ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia dziecka. Decyzję taką może podjąć Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców,  ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

7.      W bieżącym ocenianiu zachowania dopuszcza się następujące symbole:

W – zachowujesz się wzorowo, wspaniale,

D – zachowujesz się dobrze,

P – popraw swoje zachowanie,

N – twoje zachowanie jest nieodpowiednie, nie możesz postępować w ten sposób.

8.      Kryteria do oceny opisowej zachowania się ucznia:

1) Kultura osobista:
- przestrzega norm społecznych w klasie i w szkole,
- przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania,
- potrafi opanować własne negatywne emocje, a ujawniać swoje pozytywne,
- jest opiekuńczy, szanuje godność innych,
- szanuje własność osobistą i społeczną.

2)  Aktywność:
- chętnie udziela pomocy i podejmuje zadania w klasie,
- wykazuje aktywność podczas zajęć.

 3) Stosunek do obowiązków szkolnych:
- jest obowiązkowy, pracowity, odpowiedzialny, punktualny
- troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

4) Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
- umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawą na uroczystościach   szkolnych i państwowych,
- aktywnie uczestniczy w uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole i poza nią.

9.      Wymagania dotyczące zachowania – skala ocen:

1) W - uczeń jest wzorem pod każdym względem; systematycznie odrabia prace domowe; jest punktualny; nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione;  przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie i w szkole; umie współpracować z kolegami w zespole; udziela pomocy kolegom, aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i organizowanych konkursach.

2) D - prezentuje właściwą postawę, przestrzega norm zachowania w klasie i w szkole, aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest obowiązkowy i pilny; ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności.

3) P - uczeń prezentuje właściwą postawę, zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięcia; przeszkadza na lekcjach; zapomina o odrabianiu prac domowych; jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione; na ogół przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie i w szkole.

4) N - brak właściwej postawy; uczeń nie jest systematyczny w odrabianiu prac domowych; jego nieobecności są często nieusprawiedliwione; nie potrafi przestrzegać ustalonych zasad zachowania w szkole; nie potrafi opanować emocji; używa wulgaryzmów, stosuje przemoc, swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie lekcji.

10.  Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.

11.  W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania są ocenami opisowymi, za wyjątkiem religii, gdzie obowiązuje ocena wg skali 6-stopniowej.

12.  Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:

1) uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań wynikających z realizowanych programów nauczania,

2) określa zakres wysiłku włożonego przez dziecko w proces uczenia się,

3) informuje o jakości osiągnięć edukacyjnych ucznia w porównaniu z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

13.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia.

14.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym.  

 

§ 24

 

1.       Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w  Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym  opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów.

2.       Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3.       Dopuszcza się następującą skalę oceny bieżących osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia zespołów edukacyjno-terapeutycznych:

1) 5 – znakomicie – uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Samodzielnie i sprawnie stosuje nabyte umiejętności i wykonuje zadania. Nie wymaga pomocy osoby dorosłej.

2) 4 – dobrze – uczeń w stopniu dobrym wykonuje zadania. Stosuje nabyte umiejętności z niewielką pomocą osoby dorosłej. Popełnia czasami błędy, lecz nakierowany potrafi je poprawić.

3) 3 – wystarczająco – uczeń w stopniu wystarczającym wykonuje zadania, jednak wymaga dodatkowych wyjaśnień podczas ich wykonywania. Niezbędne jest kilkakrotne powtarzanie poleceń. Nabyte umiejętności stosuje z pomocą osoby dorosłej.

4) 2 – niewystarczająco – uczeń wykonuje zadania wyłącznie z pomocą osoby dorosłej. Samodzielnie nie podejmuje stawianego przed nim zadania. Stosując umiejętności wymaga częstego wsparcia ze strony nauczyciela.

5) 1 – źle – uczeń nie opanował umiejętności. Nie wykonuje zadania. Wymaga stałego wsparcia ze strony nauczyciela oraz częstych podpowiedzi manualnych. Brak postępów.

4.       Promocja do klasy programowo wyższej odbywa się z uwzględnieniem specyfiki kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

5.       O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

6.       Na koniec każdego etapu edukacyjnego  przeprowadzana jest ocena poziomu funkcjonowania każdego z uczniów za pomocą „Inwentarza H. C. Gunzburga” i przechowywana jest w teczce ucznia.

7.       Śródroczne oceny klasyfikacyjne uczniów z zajęć edukacyjnych oraz zachowania odnotowane są w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku nauczania indywidualnego.

8.       Wyniki klasyfikacji rocznej uczniów odnotowane są w dziennikach i arkuszach ocen.

 

§ 25

1.       Rok szkolny dzieli się na dwa  półrocza.

2.       Pierwsze półrocze rozpoczyna się 1 września, a kończy klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

3.       Ocenianie w drugim półroczu rozpoczyna się z dniem wystawienia ocen za pierwsze półrocze.

4.       Po każdym półroczu dokonuje się klasyfikacji ucznia z danego zajęcia edukacyjnego celem określenia, czy uczeń osiąga zadawalające efekty.

5.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.   

6.       Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

§ 26

 

1.       Uczeń nieklasyfikowany po I półroczu może kontynuować naukę w II półroczu, ale jego klasyfikacja roczna obejmuje materiał całego roku szkolnego.

2.       Uczeń klas I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

3.       W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

4.       Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i za zgodą rodziców  Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia   do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

5.       Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,  uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

6.       Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej a ponadto przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty w przypadku uczniów szkoły podstawowej, lub egzaminu gimnazjalnego w przypadku uczniów klas dotychczasowego gimnazjum.

7.       Do sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego uczniowie przystępują na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 27

 

1.       Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele (wychowawcy) są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej. Rodzice  potwierdzają otrzymaną informację podpisem. Jeśli rodzic nie przyjdzie do szkoły, wychowawca jest zobowiązany do wysłania pisemnego zawiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych listem zwykłym.

2.       O możliwości nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne informuje wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca informuje o tym rodziców na piśmie, stosując procedurę jak w ust.1.

3.       Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele (wychowawcy) są zobowiązani poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.

 

§ 28

 

1.       Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do Dyrektora o podwyższenie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2.       We wniosku należy określić ocenę, o jaką się uczeń ubiega.

3.       Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:

1)   systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nieprzygotowaniu do lekcji),

2)   napisanie wszystkich sprawdzianów w danym okresie,

3)   wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną.

4.       Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych. Zakres materiału może dotyczyć semestru, roku szkolnego lub poszczególnych działów nauczania, w zależności od dotychczasowych osiągnięć ucznia.

5.       Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu zaliczeniowego, z materiału określonego przez nauczyciela w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

6.       Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.       Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu.

8.       Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego nie może być niższa od przewidywanej.

 

§ 29

 

1.       Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem:

1)   uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.       W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:

1)   termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

2)   w skład komisji wchodzą:

  Dyrektor albo Wicedyrektor jako przewodniczący,

  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący  takie same zajęcia edukacyjne,

3)   sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

3.       Nauczyciel przedmiotu może być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia z tej lub innej szkoły.

4.       Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

5.       Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin sprawdzianu,

3)   zadania (pytania sprawdzające),

4)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

7.       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

 

§ 30

 

1.       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3.       Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)   realizujący indywidualny tok nauki,

2)   spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą.

4.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.       Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.       Nauczyciel uczący ucznia, przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący otrzymanie każdego stopnia zgodnie z podanymi uczniowi wymaganiami egzaminacyjnymi.

7.       Do przeprowadzenia egzaminu Dyrektor powołuje komisję w składzie:

3)   Dyrektor lub Wicedyrektor,

4)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

8.   Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin egzaminu,

3)   pytania egzaminacyjne,

4)   wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

9.   Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

11.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

14.  Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

15.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 31

 

1.       Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.       Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców kierowaną do Dyrektora, najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

6.       W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor  albo  nauczyciel zajmujący w tej szkole  inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne – jako egzaminujący,

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

7.       Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor  powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w  innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8.       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)   skład komisji,

2)   termin egzaminu,

3)   pytania egzaminacyjne,

4)   wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

9.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

10.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

 

 

 

§ 32

 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej,  Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 33

 

1.       Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.       W przypadku zgłoszenia przez rodzica zastrzeżenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor stosuje takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§ 34

 

1.       Nagrody za wzorową naukę i zachowanie przyznaje uczniowi wychowawca klasy uwzględniając następujące kryteria:

1)   wysokie wyniki nauczania, udokumentowane zapisami w dzienniku (ocena opisowa),

2)   właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do kolegów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły,

3)   obowiązkowość – systematyczne wywiązywanie się z powierzonych zadań,

4)   aktywne uczestnictwo w zajęciach,

5)   wysoka frekwencja.

2.       Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3.       Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4.       Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 35

 

1. Uczniom można przedłużyć okres nauki na I etapie edukacyjnym o 1 rok, na II etapie edukacyjnym o 2 lata, w klasach dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego o 1 rok.

2. Decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje Rada Pedagogiczna po przedstawieniu analizy funkcjonowania ucznia dokonanej przez zespół nauczycieli uczących wdanej klasie i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, nie później niż do końca lutego roku szkolnego kończącego klasę III i VIII SPS oraz III GS.

3. Uczniowi z przedłużonym etapem edukacyjnym nie wydaje się świadectwa w każdym roku szkolnym, a jedynie na koniec przedłużonego etapu edukacyjnego. W arkuszu ocen wpisuje się jedynie informację o  przedłużonym etapie edukacyjnym.

 

§ 36

 

1.       Ocenianie zachowania uczniów ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi normami społecznymi.

2.       Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia.

3.       Celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby:

1)   miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną pracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności,

2)   potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych,

3)   mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje psychofizyczne.

4.       Przy ustalaniu ocen zachowania bierze się pod uwagę w szczególności postawy ucznia, ujawnione podczas zajęć organizowanych przez SPS, gdy uczeń jest pod opieką SPS lub ją reprezentuje, a także postawa ucznia poza szkołą (pozytywna i negatywna).

5.       Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten potwierdza wpisem do dziennika lekcyjnego.

§ 37

 

1.       Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie półrocza i roku szkolnego.

2.       Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma cała społeczność szkolna.

3.       Wychowawca klasy w zeszycie uwag lub dzienniku notuje opinie własne i innych osób na temat zachowań uczniów w SPS i poza nią. Uwzględnia wypowiedzi samego ucznia, jego rodziców oraz innych uczniów.

4.       Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

5.       Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)wzorowe,

2)bardzo dobre,

3)dobre,

4)poprawne,

5)nieodpowiednie,

6)naganne.

6.       Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 38

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole,

2) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów,

3) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

4) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi,

5) godnie reprezentuje klasę lub szkołę w zewnętrznych konkursach i zawodach,

6) dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji,

7) zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie i innych.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków,

2) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,

3) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma  nieusprawiedliwionych nieobecności,

4) używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów,

5) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,

2) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,

3) dba o mienie klasy i szkoły,

4) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi,

5) cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów,

6) nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,

2) poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze Statutem i Regulaminem Szkoły,

3) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,

4) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,

5) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,

6) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,

7) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

8) uczęszcza regularnie na zajęcia szkolne.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy,

2) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną,

3) nie uzupełnia zaległości w nauce,

4) nie wywiązuje się z powierzonych prac,

5) niszczy mienie kolegów, klasy, szkoły,

6) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

2) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym,

3) używa wulgarnych słów, kłamie,

4) niszczy mienie kolegów, klasy, szkoły,

5) często wagaruje, ucieka z lekcji,

6) ulega nałogom, wywierając negatywny wpływ na rówieśników,

7) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób.

 

§ 39

 

1.    Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:

1)        własną obserwację zachowania ucznia,

2)        ustne i pisemne opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia

3)        samoocenę ucznia, dokonaną na godzinie do dyspozycji wychowawcy przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną, z uwzględnieniem kryteriów oceny zachowania,

4)        opinie uczniów danej klasy.

2.    Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wychowawca ma obowiązek przedstawić uczniom i rodzicom propozycje ocen zachowania. Proponowaną ocenę nauczyciel przedstawia uczniom podczas zajęć z wychowawcą, rodzicom podczas zebrania z rodzicami.  

1)  Rodzice ucznia mają obowiązek w ciągu tygodnia skontaktować się z wychowawcą i odebrać za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

   2)  Jeżeli nie dopełnią w/w obowiązku, szkoła tę informację przesyła listem zwykłym na adres zamieszkania rodziców.

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem:

1)    uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zapoznania z propozycją oceny.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze glosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

5.    W skład komisji wchodzą:

1)        Dyrektor albo Wicedyrektor jako przewodniczący,

2)        wychowawca klasy,

3)        wskazany przez Dyrektora   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4)        pedagog szkolny,

5)        przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6)        przedstawiciel Rady Rodziców.

6.       Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7.       Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

8.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin posiedzenia komisji,

3)   wynik głosowania,

4)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.       W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

10.   Ocena zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest oceną opisową.

11.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 40

 

1.       Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

2.       We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę o jaką uczeń się ubiega.

3.       Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

4.       Wniosek o ponowne ustalenie oceny z zachowania rozpatruje Dyrektor wraz z wychowawcą lub zespół powołany przez Dyrektora w składzie:

1)   wychowawca klasy,

2)   pedagog szkolny,

3)   zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50% uczących),

4)   przedstawiciel samorządu klasowego

5.       Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuację:

1)   rodzinną,

2)   zdrowotną,

3)   okoliczności, o których SPS nie była wcześniej poinformowana,

4)   z pracy zespołu sporządza się protokół.

5a.  Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę.

5b.  Dyrektor  w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia podania powiadamia formie pisemnej ucznia lub jego rodziców o rozstrzygnięciu w sprawie.

6.       Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który:

1)   otrzymał co najmniej upomnienie wychowawcy lub naganę Dyrektora,

2)   bierze udział w kradzieżach,

3)   znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszenie,

4)   rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,

5)   wagaruje,

6)   pali papierosy na terenie i w obrębie SPS.

7.       Roczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej z zastrzeżeniem:

1)   W szczególnych przypadkach, w których uczeń dopuścił się zachowania opisanego w ust. 7. pkt 2 – 4, Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy może obniżyć ustaloną ocenę zachowania.

§ 41

 

1.       O postępach uczniów rodzice informowani są poprzez:

1)   bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami,

2)   zebrania ogólne,

3)   kontakt telefoniczny,

4)   zebrania klasowe,

5)   informacje w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach, zeszytach korespondencji,

6)   karty osiągnięć i postępów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

 

1.    Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 43

 

1.    Zmiany postanowień statutu następują w drodze pisemnej uchwały Rady Pedagogicznej ZSS.

2.    Przepisy niniejszego statutu ujednoliconego wchodzą w życie z dniem 01 września 2019 roku.

3.    Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący dotychczasowy statut Zespołu Szkół Specjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Zatwierdził

                                                                                   Agata Wieczorek –Dyrektor

                                    Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2019 r. nr 23/2018/2019

 

 

 

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube