^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej-tekst ujednolicony

 

 

 

Statut

 

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 1

 

 

 

 

 

 

wchodzącej w skład

Zespołu Szkół Specjalnych

w Raciborzu

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                        

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.  Nazwa: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 w Raciborzu.

2. Uchylony

3. Typ szkoły: trzyletnia branżowa szkoła I stopnia.

4. Siedziba Szkoły mieści się w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

5. Organem prowadzącym  jest Powiat Raciborski z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei  4.

6. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty.

 

   § 2

 

1. Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1,używany 

    jest skrót w brzmieniu: BS.

2. Na stemplu używana jest nazwa: Zespół Szkół Specjalnych, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna  nr 1, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz.

3. Na pieczęci używana jest nazwa: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół w 

    Raciborzu.

4. Na tablicach urzędowych, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie „specjalna”.

5. Do stemplowania świadectw stosuje się stempel „Dyrektor Szkoły”.

 

§ 3

 

Ilekroć w statucie jest mowa o :

1. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

2. BS – należy przez to rozumieć Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 1.

3. Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów oraz osoby  

    (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

4. UPO - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe  

     (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

§ 4

 

1.   Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 kształci uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  w szczególności  ze względu na   niepełnoprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność sprzężoną, autyzm, zespół Aspergera , wydane przez  publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

1a. Szkoła nie przyjmuje uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne

2.  BS kształci w zawodach (oddziałach wielozawodowych):

   1)   murarz-tynkarz,

   2)   krawiec,

   3)   ślusarz,

   4) kucharz.

3. Zajęcia praktycznej nauki zawodu mogą być organizowane na bazie Szkoły albo poza nią na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Szkoły z inną placówką kształcenia lub podmiotem gospodarczym.

4.Czas trwania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia wynosi 3 lata, a świadectwo ukończenia szkoły daje możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.

5. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia                24  roku życia.

 

                      II  Cele i  zadania  Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 1

§ 5

 

1.    BS realizuje cele i zadania wynikające zprzepisówprawazuwzględnieniemProgramu    

     Wychowawczo-Profilaktycznego, a w szczególności:

     1) w zakresie dydaktyki:

        a)  teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu,

        b) zapewnienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  ukończenia szkoły,

        c) doskonalenie procesu nauczania i uczenia się,

        d) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży,

        e) łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową,

        f) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.

     2) W zakresie wychowania:

a)     kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie dla tradycji narodowych, tworzenie  więzi uczuciowych z rodzinną miejscowością,

b)    rozwijanie samorządności, kształcenie umiejętności podejmowania decyzji, poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania,

c)                       uświadamianie o potrzebie ochrony naturalnego środowiska człowieka,

d)                       rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

e)                       przygotowanie do sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych,

f)                        kształtowanie postaw w duchu poszanowania wartości humanistycznych,

g)                       zapobieganie patologiom społecznym i resocjalizacja,

h)                       pomoc uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

i)  przygotowywanie uczniów do podejmowania wyzwań współczesnego świata: integracji, globalizacji, wymiany informacji, postępu naukowo- technicznego,

j) umożliwienie uczniom poznawania zasad życia społecznego, poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury polskiej, europejskiej i światowej.  

                                                                      

§ 6

 

1.  Działalność edukacyjna BS określona jest przez:

   1) szkolny zestaw programów nauczania,

   2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny  tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny:

   1)obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

   2) jest opracowany w oparciu  o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w  BS.

 

 

 

 

III Organy  Szkoły

§ 7

 

Kompetencje organów Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 1  zawarte są w zapisach Statutu Zespołu Szkół Specjalnych.

 

IV  Organizacja pracy szkoły

§ 8

 

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora ZSS, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

2.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ZSS, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.                                                              

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. Liczba uczniów w oddziale

     BS wynosi:

     1) nie więcej niż 16 w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu   

         lekkim,

     2) nie więcej niż 4 w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć  edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny    

    tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 9

 

1.    Zajęcia z uczniami w BS odbywają się zgodnie z opracowanym tygodniowym rozkładem    

     zajęć.

2.    Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw

    programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach, grupach

    lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.

3.    Nauczanie języków obcych może być zorganizowane w zespołach międzyoddziałowych, z  

     uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

 

Praktyczna nauka zawodu

§ 10

 

1.    Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez BS w formie zajęć praktycznych, jak 

    również w formie praktyk zawodowych na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora z inną 

    placówką kształcenia zawodowego.

2.    Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności

   zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

3. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

4.    Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku przez dyrektora.

 

 

 

 

 

                      V   Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpraca

z innymi instytucjami

§ 11

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpracę z innymi instytucjami regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

VI   Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

§ 12

 

Zadania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

VII   Prawa i obowiązki uczniów

§ 13

 

Prawa i obowiązki uczniów regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

VIII   Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania

§ 14

 

 Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

IX   Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika

                                                                       § 15

 

Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

 X   Szczegółowe warunki i sposób oceniania

§ 16

 

1. Ocenianiu podlegają:

  1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia,

  2)   zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

                                                                                   

§ 17

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)  udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)   dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,

2)   ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3)   ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

4)   ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,

5)   ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywana rocznych ocen    klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

                                                                         § 18

 

1.       Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.        Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.1, są dostępne dla uczniów i ich rodziców u nauczycieli.

3.       Ustala się terminy przekazania informacji, o których mowa w ust. 1:

1)   uczniom - do 15 września każdego roku szkolnego,

2)   rodzicom - na pierwszym spotkaniu z rodzicami każdego roku szkolnego.

4.       Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, nauczyciele dokumentują wpisem do dziennika lekcyjnego.

5.       Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

                                                                              

§ 19

 

1.         Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

2.         Poziom opanowania wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej), przy czym stosowanie plusów dopuszcza się jedynie w ocenach cząstkowych.

                                                                             

 

 

 

§ 20

 

1.         Stopień celujący (6) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, potrafi samodzielnie w sposób twórczy rozwiązać problemy związane z danym przedmiotem.

2.         Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.

3.         Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.

4.         Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu.

5.         Stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania dalsze kształcenie w danym przedmiocie i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych.

6.         Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowany przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

7.         W BS stawia się plusy w przypadkach, gdy praca pisemna lub wypowiedź ustna ucznia spełnia wszystkie kryteria odpowiednio oceny dopuszczającej, dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej oraz w sposób wybiórczy kryteria oceny wyższej

 

                                                                               § 21

 

W BS będą oceniane następujące formy aktywności ucznia:

1)     wypowiedzi ustne,

2)     krótki sprawdzian (kartkówka), zapowiedziany lub niezapowiedziany. Bez zapowiedzi mogą być przeprowadzone kartkówki obejmujące materiał programowy z nie więcej niż z trzech ostatnich tematów lekcji,

3)     godzinna praca klasowa (lub dłuższa) zapowiedziana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisana w dzienniku lekcyjnym. Liczba prac klasowych w ciągu tygodnia dla danego zespołu klasowego nie powinna być większa niż 3. W ciągu jednego dnia w danej klasie może się odbyć tylko jeden sprawdzian godzinny,

4)     pisemna praca domowa,

5)     inne nie wymienione powyżej formy oceniania, a specyficzne dla niektórych przedmiotów nauczania, np.: muzyka, plastyka, w-f,

6)     prowadzenie zeszytu przedmiotowego (I raz w semestrze), ocena uwzględnia ogólny wygląd zeszytu, estetykę oraz sprawdzenie pracy domowej,

7)     systematyczne przynoszenie potrzebnych przyborów, stroju gimnastycznego, podręczników i zeszytów,

8)     wypowiedź podczas pracy ucznia na lekcji (aktywność),

9)     praca zespołowa uczniów.

                                                                             

§ 22

 

1.       Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

2.       Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę, na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców uzasadnienie sporządza na piśmie.

3.       Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom poprzez przekazanie oryginału z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. Natomiast inna dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania jest udostępniana tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

4.       Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne do końca roku szkolnego.

5.       Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą to nauczyciel – na wniosek ucznia – ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu.

6.       Poprawa sprawdzianu przez ucznia jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu trzech tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.

7.       Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.

8.       Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu roku szkolnego.

9.       Oceny za sprawdziany wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

10.   Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych dotyczących większej części materiału, nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.

11.   Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen bieżących.

% maksymalnej liczby punktów

Ocena

Zadanie dodatkowe (ponad program)

Celujący

90 – 100

Bardzo dobry

75 - 89

Dobry

50 - 74

Dostateczny

30 – 49

Dopuszczający

0 - 29

Niedostateczny

 

12.   Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny.

§ 23

 

1.       Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.       Dyrektor  zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć.

3.       Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w § 24 pkt 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

4.       Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

§ 24

 

1.       Rok szkolny dzieli się na dwa  półrocza.

2.       Pierwsze półrocze rozpoczyna się 1 września, a kończy klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

3.       Ocenianie w drugim półroczu rozpoczyna się z dniem wystawienia ocen za pierwsze półrocze.

4.       Po każdym półroczu dokonuje się klasyfikacji ucznia z danego zajęcia edukacyjnego celem określenia, czy uczeń osiąga zadawalające efekty.

5.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

6.       Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

7.       Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

 

§ 25

 

1.       Uczeń nieklasyfikowany po I półroczu może kontynuować naukę w II półroczu, ale jego klasyfikacja roczna obejmuje materiał całego roku szkolnego.

2.       Uczeń klas I - II otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

3.       Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

4.       Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 26

 

1.       Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele (wychowawcy) są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej. Rodzice potwierdzają otrzymaną informację podpisem. Jeśli rodzic nie przyjdzie do szkoły, wychowawca jest zobowiązany do wysłania pisemnego zawiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych listem zwykłym.  

2.       O możliwości nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne informuje wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca informuje o tym rodziców na piśmie, stosując procedurę jak wyżej.

3.       Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele (wychowawcy) są zobowiązani poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.

 

§ 27

 

1.       Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do Dyrektora o podwyższenie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2.       We wniosku należy określić ocenę, o jaką się uczeń ubiega.

3.       Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:

1)   systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nieprzygotowaniu do lekcji),

2)   napisanie wszystkich sprawdzianów w danym okresie.

3)   wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną.

4.       Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych. Zakres materiału może dotyczyć półrocza lub roku szkolnego, w zależności od dotychczasowych osiągnięć ucznia.

5.       Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu zaliczeniowego, z materiału określonego przez nauczyciela w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

6.       Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych .

7.       Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu.

8.       Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego nie może być niższa od przewidywanej.

 

§ 28

 

1.       Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem:

1)   uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.       W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

1)   termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

2)   w skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor  albo Wicedyrektor jako przewodniczący,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

3)        sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

3.       Nauczyciel przedmiotu może być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia z tej lub innej szkoły.

4.       Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

5.       Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin sprawdzianu,

3)   zadania (pytania sprawdzające),

4)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

7.       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

 

§ 29

 

1.       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3.       Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)   realizujący indywidualny tok nauki,

2)   spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą.

4.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.       Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.       Nauczyciel uczący ucznia, przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący otrzymanie każdego stopnia zgodnie z podanymi uczniowi wymaganiami egzaminacyjnymi.

7.       Do przeprowadzenia egzaminu Dyrektor  powołuje komisję w składzie:

a) Dyrektor lub Wicedyrektor jako przewodniczący,

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

8. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający w szczególności:

1)        skład komisji,

2)        termin egzaminu,

3)        pytania egzaminacyjne,

4)        wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

11. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

14. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 30

 

1.       Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.       Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców kierowaną do Dyrektora, najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

6.       W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor albo  nauczyciel zajmujący w ZSS inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne – jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

7.       Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w  innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8.       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)   skład komisji,

2)   termin egzaminu,

3)   pytania egzaminacyjne,

4)   wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 31

 

Uwzględniając możliwości edukacyjne Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 32

 

1.       Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.       W przypadku zgłoszenia przez rodzica zastrzeżenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor stosuje takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§ 33

 

1.       Nagrody za wzorową naukę i zachowanie przyznaje uczniom wychowawca klasy, uwzględniając następujące kryteria:

1)   wysokie wyniki nauczania, udokumentowane zapisami w dzienniku,

2)        właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do kolegów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły,

3)   obowiązkowość – systematyczne wywiązywanie się z powierzonych zadań,

4)   aktywne uczestnictwo w zajęciach,

5)   wysoka frekwencja.

2.       Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3.       Uczniowi, który uczęszczał na religię, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4.       Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 34

 

1.       Ocenianie zachowania uczniów ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi normami społecznymi.

2.       Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia.

3.       Celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby:

1)   miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną  pracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności,

2)   potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych,

3)   mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje psychofizyczne.

4.       Przy ustalaniu ocen zachowania bierze się pod uwagę w szczególności postawy ucznia. ujawnione podczas zajęć organizowanych przez szkołę, gdy uczeń jest pod opieką szkoły lub ją reprezentuje, a także postawa ucznia poza szkołą (pozytywna i negatywna).

5.       Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten potwierdza wpisem do dziennika lekcyjnego.

 

§ 35

 

1.       Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie półrocza i roku szkolnego.

2.       Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma cała społeczność szkolna.

3.       Wychowawca klasy w zeszycie uwag lub dzienniku notuje opinie własne i innych osób na temat zachowań uczniów w szkole i poza nią. Uwzględnia wypowiedzi samego ucznia, jego rodziców oraz innych uczniów.

4.       Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

5.       Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe,

2)   bardzo dobre,

3)   dobre,

4)   poprawne,

5)   nieodpowiednie,

6)   naganne.

6.       Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 36

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole,

     2) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów,

 3) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

4) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi,

5) godnie reprezentuje klasę lub szkołę w zewnętrznych konkursach i zawodach,

6) dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji,

7) zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie i innych.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków,

2) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,

3) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,

4)  używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów,

5) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów.

3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,

2) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,

3) dba o mienie klasy i szkoły,

4) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi,

5) cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów,

6) nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów.

4.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,

2) poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze Statutem BS,

3) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,

4) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,

5) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,

6) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,

7) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

8) uczęszcza regularnie na zajęcia szkolne.

5.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy,

2) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną,

3) nie uzupełnia zaległości w nauce,

4) nie wywiązuje się z powierzonych prac,

5) niszczy mienie kolegów, klasy, szkoły,

6) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

2) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym,

3) używa wulgarnych słów, kłamie,

4) niszczy mienie kolegów, klasy, szkoły,

5) często wagaruje, ucieka z lekcji,

6) ulega nałogom, wywierając negatywny wpływ na rówieśników,

7) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób.

 

§ 37

 

1.       Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:

1)   własną obserwację zachowania ucznia,

2)   ustne i pisemne opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia,

3)        samoocenę ucznia, dokonaną na godzinie do dyspozycji wychowawcy przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem kryteriów oceny zachowania,

4)   opinie uczniów danej klasy.

2.       Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wychowawca ma obowiązek przedstawić uczniom i rodzicom propozycje ocen zachowania. Proponowaną ocenę nauczyciel przedstawia uczniom podczas zajęć z wychowawcą, rodzicom  podczas zebrania z rodzicami: 

1) rodzice ucznia mają obowiązek w ciągu tygodnia skontaktować się z wychowawcą i odebrać za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania,

       2) jeżeli nie dopełnią w/w obowiązku, szkoła tę informację przesyła na adres zamieszkania rodziców listem zwykłym.

3.       Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem:

1)   uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zapoznania z propozycją oceny,

5.       w przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze glosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

6.       W skład komisji wchodzą:

1)                      Dyrektor  albo Wicedyrektor jako przewodniczący,

2)                      wychowawca klasy,

3)                      wskazany przez Dyrektora   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4)                      pedagog szkolny,

5)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6)   przedstawiciel Rady Rodziców

7.       Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

8.       Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin posiedzenia komisji,

3)   wynik głosowania,

4)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 38

 

1.       Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

2.       We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę o jaką uczeń się ubiega.

3.       Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

4.       Wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania rozpatruje Dyrektor wraz z wychowawcą lub zespół powołany przez Dyrektora w składzie:

1)   wychowawca klasy,

2)   pedagog szkolny,

3)   zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50% uczących),

4)   przedstawiciel samorządu klasowego

5.       Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuacje:

1)   rodzinne,

2)   zdrowotne,

3)   okoliczności o których szkoła nie była wcześniej poinformowana;

4)   z pracy zespołu sporządza się protokół.

6.  Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę.

7.  Dyrektor w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia podania powiadamia formie pisemnej ucznia lub jego rodziców o rozstrzygnięciu w sprawie.

8.  Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który :

1)   otrzymał co najmniej upomnienie wychowawcy lub naganę dyrektora szkoły,

2)   bierze udział w kradzieżach,

3)     znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszenie,

4)   rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,

5)   wagaruje,

6)   pali papierosy na terenie i w obrębie szkoły.

9. Roczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej z zastrzeżeniem:

 1) w szczególnych przypadkach, w których uczeń dopuścił się zachowania opisanego w ust. 8. pkt 2 – 4, Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy może obniżyć ustaloną ocenę zachowania.

§ 39

 

1.       O postępach uczniów rodzice informowani są poprzez:

1)        bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami,

2)        zebrania ogólne,

3)        kontakt telefoniczny,

4)        zebrania klasowe,

5)        informacje w zeszytach przedmiotowych, zeszytach korespondencji,

6)        karty osiągnięć i postępów.

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

§ 40

 

1.    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez uczniów BS wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

2.    Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

3.    Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określa UPO.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

 

1.    Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 42

 

1.    Zmiany postanowień statutu następują w drodze pisemnej uchwały Rady Pedagogicznej ZSS.

2.  Przepisy niniejszego statutu ujednoliconego wchodzą w życie z dniem 01 września 2019 roku.

3.  Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący dotychczasowy statut Zespołu Szkół Specjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Zatwierdził

                                                                       Agata Wieczorek –Dyrektor

                        Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2019 r. nr 23/2018/2019

 

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube