^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu

Rok szkolny 2017/18

 

 

  1.      Uwarunkowania formalno – prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

          Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany zgodnie z:

·         Konstytucją Rzeczypospolitej.

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

·         Konwencją o Prawach Dziecka

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

·         Ustawami i rozporządzeniami MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

·         Kartą Nauczyciela

·         Programami narodowymi i krajowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

 

 

2.      Oczekiwania rodziców.

W oparciu o diagnozę wskazujemy następujące cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym

Zdaniem rodziców kluczowe cele wychowawcze to:

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie ;

·         uczestnictwo w życiu społecznym

·         dbanie o swoje zdrowie ;

·         szacunek do innych osób;

·         współdziałanie w zespole i przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę;

·         umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

·         nauczenie dziecka ,że największą wartością w życiu jest prawda, miłość, szczerość i zdrowie

·           działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm;

·          rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

Oczekiwania  i zamierzenia rodziców związane z przyszłością ich dziecka.

Rodzice pragną aby szkoła pomogła w wyposażeniu dziecka w:

·          umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

·          umiejętności pozwalające na możliwie samodzielne życie;

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

·         rozwijanie zainteresowań

Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że rodzice oczekują od szkoły:

·         zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa;

·         rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych np. artystycznych(malarstwo , gra na gitarze oraz zajęć sportowych( basen ,koszykówka i zajęcia ruchowe).

·         zorganizowania czasu wolnego od nauki oraz dobre relacje w linii nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic.

·         systematycznego kontaktu szkoła rodzic

·         organizowania spotkań ze specjalistami w formie szkoleń i warsztatów.

·         organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

 

          3.      Potencjał i możliwości rozwojowe uczniów

Ocena  potencjałów  i  możliwości  rozwojowych  uczniów szkoły podstawowej  z

 oddziałami gimnazjalnymi.

 

Sfera rozwoju ucznia

Poziom aktualny

Potencjał rozwojowy uczniów

Sfera intelektualna

Dzieci i młodzież ZSS legitymują się niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. 

Niepełnosprawność intelektualna uczniów jest stanem nieodwracalnym, istnieją jednak możliwości przeciwdziałania pogłębianiu się stopnia niepełnosprawności. Wielu uczniów przy psychologiczno – pedagogicznym  oddziaływaniu zarówno ze strony nauczycieli jak i rodziny ma szanse rozwijać się intelektualnie. Wszelkie oddziaływania w pracy z uczniem dążą do: usprawniania funkcjonowania jego procesów poznawczych – myślenia, uwagi, pamięci, spostrzegania; doskonalenia umiejętności dokonywania analizy i syntezy, identyfikacji i klasyfikacji; rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia abstrakcyjnego i arytmetycznego.

Potencjał każdego dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jest inny stąd  każde takie dziecko rozwija się i czyni postępy w indywidualnym tempie na miarę własnych możliwości .

Sfera emocjonalna

Poziom rozwoju emocjonalnego uczniów jest zróżnicowany i zależy od wieku ucznia, jego doświadczeń, stopnia niepełnosprawności, zaburzeń ( w tym autyzmu czy zespołu Aspergera) a także sytuacji rodzinnej i społecznej, w której się wychowuje. Nie wszystkie dzieci mają odpowiednie  wsparcie najbliższych, nie wszystkie wychowują się w pełnych rodzinach czy domach rodzinnych.

Uczniowie z deficytami w rozwoju emocjonalnym są objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto w toku zajęć i czasie spędzonym w szkole są bogaceni w wiedzę o emocjach, uczuciach,odczuciach, zachowaniu. Uczniowie są przygotowywani do emocjonalnego radzenia sobie w konkretnych sytuacjach życiowych. Dzieci uczą się jak radzić sobie ze stresem, agresją, odrzuceniem. Każdy uczeń  ZSS odnosi sukces na miarę swoich możliwości to dowartościowuje dzieci i pozytywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny.

 

W sferze emocjonalnej odnotowujemy spore możliwości wpływu na rozwój emocjonalny uczniów.

 

Sfera społeczna

Rozwój społeczny uczniów jest różny ze względu na odmienny rozwój psycho – fizyczny, zróżnicowane oddziaływania najbliższego środowiska i rodziny, w tym wzorce i postawy moralne. Część uczniów przestrzega ogólnie obowiązujących norm społecznych, odpowiednio zachowuje się zarówno w szkole, jak i poza nią, potrafi współpracować w grupie, odróżnia zachowania dobre od złych, potrafi pełnić role. Jednakże spora grupa dzieci i młodzieży ma problemy z zachowaniami prospołecznymi, a ich rozwój społeczny potrzebuje wsparcia.

Szkoła jest miejscem, gdzie możliwości wspierania rozwoju społecznego uczniów są bardzo duże. Każdy uczeń, bez względu na poziom nauczania i stopień niepełnosprawności świadomie i nieświadomie uczestniczy we własnym uspołecznianiu. Sfera społeczna rozwoju ucznia zawiera wiele płaszczyzn – w czasie edukacji szkolnej przynajmniej jedna, jak nie wszystkie ulegną rozwojowi. Uczniowie z wiekiem i każdym szczeblem edukacji rozwijają się kulturalnie, nabywają wiedzę o społeczeństwie, uczą się w nim funkcjonować, uczą się wartości i postaw prospołecznych, odpowiedzialności, patriotyzmu, zdobywając wiedzę stają się dojrzalszym członkiem rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, państwa.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z autyzmem i zespołem Aspergera żyją wśród osób pełnosprawnych, są częścią społeczeństwa dlatego szkoła przykłada dużą wagę do wspierania ich rozwoju społecznego.

Sfera fizyczna

Wśród uczniów są osoby o prawidłowym rozwoju fizycznym, niepełnosprawne ruchowo, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczniowie poruszający się na wózkach, a nawet osoby nieporuszające się. Ponadto uczniowie mają zdiagnozowane wady wzroku i słuchu, zaburzenia równowagi, różnorodne wady postawy oraz nierzadko nadwagę.

Uczniowie, nawet z ograniczeniami ruchowymi, rozwijają się fizycznie. Lekcje wychowania fizycznego, rehabilitacja, zajęcia korygujące wady postawy, muzykoterapia, inne terapie ruchowe poprawiają kondycję fizyczną dzieci i młodzieży. W każdym uczniu tkwi potencjał rozwoju fizycznego, na miarę swoich możliwości osiąga sukces w postaci przezwyciężania swoich ograniczeń ruchowych. Liczna rzesza uczniów jest olimpijczykami olimpiad specjalnych, gdzie biją swoje rekordy życiowe.

 

Sfera duchowa

Sfera duchowa uczniów jest najmniej zdiagnozowana, poznana o tyle o ile uczeń pozwoli nam ją odkryć, ile sam swoją duchowość prezentuje słowem lub czynem.

Szkoła kształtuje w pewnym stopniu również sferę duchową uczniów. Ma tu duże znaczenie wyjściowe wychowanie rodzinne oraz osobowość ucznia. Szkoła uwrażliwia, rozwija uczucia wyższe, uczy postaw moralnych, etycznych. Uczniowie uczęszczają na lekcje religii, przygotowują się teoretycznie i duchowo do sakramentu pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania. Poprzez udział w rekolekcjach szkolnych i występach jasełkowych ich rozwój duchowy stale się bogaci

 

Z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wynika, że uczniowie planują swój dalszy rozwój. Większość marzy o założeniu własnej rodziny, pragną  wychowywać dzieci. Wielu chce zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu, chcą w przyszłości mieć pracę, zarabiać pieniądze. Dla licznej grupy badanych ważna jest posiadanie w życiu przyjaźni. Niektórzy badani marzą o sukcesach w sporcie, są osoby planujące podróżować.

 

4.      Uwarunkowania lokalnej społeczności.

 

Instytucje/organizacje wspierające dzieci i młodzież na poziomie społeczności lokalnej:

 

Dom dla Dzieci. Świetlica Caritas diecezji opolskiej – popołudniowa opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, dożywianie

TPDU – min. indywidualne wsparcie finansowe uczniów, organizacja imprez (Dzień Dziecka, wycieczki), organizacja półkolonii podczas wakacji

Mieszkańcy dzielnicy Płonia – coroczna darowizna płodów rolnych dla szkolnej stołówki

Szkoły ogólnodostępne –SP1 – paczki mikołajkowe

SP4 – zajęcia integracyjne (pierwsza pomoc, warsztaty świąteczne),

                                   G1- bal integracyjny,

II LO – Mikołajki,

CKUiZ nr 1 (Mechanik) – przedstawienia teatralne,

PWSZ – „Sport ku radości”

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – spotkania z leśnikami w szkole – prelekcje dotyczące życia dzikich zwierząt,

                                                    - Wycieczki do lasów

Komenda Powiatowa Policji – pogadanki w szkole dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

- przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową

MiPBP – lekcje w bibliotece,

 - Czerwcowy Turniej Przedszkolaków

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – koncerty

Muzeum w Raciborzu – lekcje muzealne

Raciborska Izba Gospodarcza – koncert charytatywny „Gwiazdka serc”

Raciborskie Centrum Kultury – udostępnienie sali na Bajtel Gale, darmowe wejścia do kina

 

Powinno się edukować ludzi takich, którzy w przyszłym życiu nie zamkną się w wyłącznie prywatnej sferze dokonań, ale w mniejszym lub większym stopniu będą działać również dla dobra ogólnego. Dobry obywatel powinien przede wszystkim angażować się w sprawy państwa. Wzorowy obywatel powinien dbać o dobro społeczeństwa, po to, aby świat stawał się lepszy. Kolejną cechą, którą powinien posiadać każdy obywatel jest wierność ojczyźnie. Dbanie o tradycję, kulturę i język to sprawa każdego z osobna ale to warunkuje bycie prawdziwym patriotą oddającym cześć ojczyźnie. Istotnymi cechami, które należy kształtować są również tolerancyjność i kultura osobista.

Obowiązkiem dorosłych jest stworzenie uczniom możliwości działania na rzecz innych Odpowiadają za to wszystkie lokalne instytucje. Kluczowa jest postawa szkoły (dyrekcji i nauczycieli), ale również ośrodków kultury, ognisk młodzieżowych, świetlic środowiskowych oraz władz samorządowych jako organu prowadzącego dla większości wymienionych instytucji. Przy wsparciu dorosłych młodzi ludzie mogą angażować się w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego oraz rozwijać wolontariat korzystny dla wspólnot sąsiedzkich.

 

W mieszkańcach każdej miejscowości drzemie określony potencjał. Obserwując życie społeczności widzimy, jak chętnie jej członkowie ze sobą współpracują, na ile sobie ufają, w jaki sposób podejmują decyzje, jakimi zasadami się kierują i jak mocno identyfikują się ze swoją wspólnotą. Ten potencjał to kapitał społeczny. Tworzy go wzajemne zaufanie mieszkańców, sieci powiązań i współpraca między mieszkańcami, aktywność obywatelska i zaangażowanie członków społeczności, przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami. Lokalne działania uczniów podnoszą kapitał społeczny – zachęcają młodych ludzi do współpracy, pokazują, jak funkcjonuje społeczność, uczą zaufania i niesienia sobie pomocy, ułatwiają kontakty z lokalnymi instytucjami publicznymi.

Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do działania, a tą tworzą nauczyciele w szkołach, opiekunowie w organizacjach młodzieżowych czy animatorzy w domach kultury. Młodzież potrzebuje lokalnych sojuszników. W zależności od inicjatywy przydatnym może stać się wsparcie ośrodka kultury, domu pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej, klubu sportowego, biura edukacji w urzędzie gminy. Często dorośli odnoszą się do podobnych inicjatyw nieufnie, dlatego tak ważny jest czytelny sygnał od władz miasta – zachęta do wspierania podobnych działań i zaufania młodym ludziom. Młodzi ludzie potrzebują również wsparcia symbolicznego, np. objęcia ich inicjatywy patronatem czy wsparcia w kontaktach z lokalnymi mediami, by wypromować pomysł młodych wśród mieszkańców.

 

 

 

5.      Bilans zasobów szkolnych.

 

Kadra nauczycielska jest odpowiednio przygotowania merytorycznie do podejmowania szeroko rozumianych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zarówno przygotowanie podstawowe na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak również specjalistyczne kwalifikacje służące podejmowaniu odpowiednich działań wychowawczych czy profilaktycznych stoją na wysokim poziomie i w znaczący sposób przyczyniają się osiąganiu bardzo dobrych wyników edukacyjno wychowawczych, terapeutycznych. Ze wzglądu na specyfikę pracy wszyscy nauczyciele ukończyli studia w zakresie oligofrenopedagogiki, dodatkowo uzupełniali kwalifikacje o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedię, terapie (pedagogiczną, zajęciową), doradztwo zawodowe, edukacje seksualną, fizjoterapię, rehabilitację ruchową, socjoterapię.

Szkoła oprócz sal lekcyjnych posiada również salę doświadczania świata, salę gimnastyki korekcyjnej, salę „wyciszenia”, salę stymulacji sensorycznej, pracownie komputerowe, bibliotekę z kącikiem komputerowym, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet zajęć terapeutycznych, boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw, plac zabaw,

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne uatrakcyjniają zajęcia. Do zasobów technicznych w posiadaniu szkoły zaliczamy tablice multimedialne i informatyczne, projektory, komputery stacjonarne w salach, nowoczesne komputery w pracowni komputerowej, odpowiednio doposażone pracownie specjalistyczne: pracownia drewna (piły mechaniczne, wiertarki stacjonarne, wyrzynarki…), pracownia ceramiczna (piece do wypalania gliny), maszyny do szycia w pracowni szycia, pracownia żywienia (lodówki, kuchenki, zmywarki…), urządzenie EEG Biofeedback, Sprzęt terapeutyczny Tomatis, odpowiednio wyposażoną salkę fitness Atlas, orbitrek, rowerki stacjonarne, wioślarz, nowoczesne programy logopedyczne, nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

Na korytarzach szkolnych znajdują się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży sprzęty: cybergaj, piłkarzyki, klocki.

Do szkolnych zasobów organizacyjnych zaliczyć możemy PCK, Teatr kukiełkowy, teatr „Echo” nauczania indywidualnego.

 

6.      Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej Specjalnej.

 

Absolwentami naszej szkoły są uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, często z niepełnosprawnością sprzężoną, ruchową, ze spektrum Autyzmu, czy z problemami w komunikowaniu się.

Podejmowane działania wychowawcze mają na celu takie ukształtowanie osobowości ucznia, która umożliwi mu niezależne i pełne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Dążymy, aby uczeń był świadomy swoich możliwości i ograniczeń, był samodzielny w myśleniu i w działaniu.

Absolwent szkoły podstawowej:

 • dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: domu i w szkole, przestrzega  

norm współżycia społecznego

 • pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi
 • jest wrażliwy na prawdę, dobro i piękno
 • ma poczucie własnej wartości
 • jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny, potrafi zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
 • ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które rozwija
 • dostrzega przydatność edukacji w życiu codziennym i swojej przyszłości

 

Absolwent szkoły podstawowej potrafi:

 

·         sam się ubrać,

·         dostosować ubranie do warunków pogodowych.

·         Utrzymuje higienę osobistą.

·         Potrafi zachować się przy stole w różnych okolicznościach.

·          Troszczy się o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych.

·         W społecznym funkcjonowaniu zna adres swojego miejsca zamieszkania i adres szkoły.

·          Potrafi pełnić funkcje społeczne na terenie szkoły, klasy.

·         Umie współpracować w grupie.

·         Wie, kiedy i jak pomóc koledze.

·         Prawidłowo zachowuje się w miejscach publicznych.

·         Zna podstawy bezpiecznego poruszania się po ulicach.

·          Umie zachować się w sytuacjach zagrożenia.

·         Jest aktywny na imprezach i uroczystościach szkolnych.

·         Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju

·         Rozumie znaczenie ekologi

 

W sferze edukacyjnej potrafi:

·         prawidłowo komunikować (z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń),

·         słuchać ze zrozumieniem czytane teksty, opowiadania, bajki.

·         W zależności od swoich możliwości potrafi czytać, pisać.

·         Prawidłowo klasyfikuje według cech jakościowych i ilościowych.

·         Zna i operuje pojęciami czasu i przestrzeni.

·         Zna proste figury geometryczne, potrafi je rozpoznać w otoczeniu.

·         Wykonuje obliczenia matematyczne.

·         Zna i operuje pieniędzmi.

·         Realizuje zadania manualne przewidziane programem nauczania.

·         Potrafi samodzielnie wybrać ulubiony utwór muzyczny, ma swoje ulubione piosenki, potrafi je zaśpiewać.

             

Dotychczasowe działania szkoły

 

1.      Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. Charakterystyka środowiska wychowawczego.

·    Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna

    nr 10 z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna wraz z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalna nr 7.

·    Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

·     Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne.

·    Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

·    Część uczniów wychowuje się poza swoimi rodzinami, są to piecza zastępcza i placówki opiekuńczo wychowawcze.

Zebrany materiał, który został wykorzystany przy tworzeniu programu wychowawczo profilaktycznego szkoły został opracowany w oparciu o analizę dzienników, analizę dokumentacji pedagoga i psychologa, rozmowy z członkami RP, ankiety, analiza frekwencji, obserwację środowiska szkolnego, uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, rodziców i uczniów.

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

·    wzrost średniej frekwencji w szkole: szkoła podstawowa 85,9% 

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

·   Uczniowie dbają o swoje zdrowie, nie używają substancji psychoaktywnych,

·   Uczniowie uprawiają  sport

·   Niski odsetek uczniów z nadzorem kuratora sądowego,          

·   Sporadycznie występują trudne pod względem wychowawczym przypadki wśród uczniów

 

Działania  pro wychowawcze szkoły:

·      różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

·      bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

·      preorientacja zawodowa,

·      zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

·      zajęcia rewalidacyjne,

·      udział w zajęciach sportowych,

·      ciekawe propozycje spędzania przerw,

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji, w których aktywny udział biorą uczniowie.

Czynniki ryzyka w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·         Chaotyczne środowisko rodzinne

·         Niepowodzenia szkolne

·         Podatność na wpływy

·         Niska samoocena

·         Dysfunkcjonalni koledzy

·         Używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

·         Wczesna aktywność seksualna

·         Brak poszanowania autorytetów

·         Zachowania agresywne i przestępcze

·         Absencja szkolna

·         Słabe więzi szkoły z uczniami

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

Najważniejsze czynniki chroniące w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne
 • Zaangażowanie rodziców w życie dzieci
 • Jasne zasady zachowań
 • Pozytywny obraz siebie
 • Nagradzanie zachowań prospołecznych
 • Przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych
 • Życie zgodne z wartościami uniwersalnymi
 • Umiejętności pro społeczne
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pozytywna aktywność społeczna
 • Współpraca nauczycieli i rodziców
 • Zero tolerancji ze strony szkoły dla zachowań dysfunkcyjnych
 • Współdziałanie z lokalna społecznością

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka. 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Ewaluacja dotyczyła obszaru „Respektowanie norm społecznych w szkole”

 1. Uzyskanie w badaniu odpowiedzi dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole są spójne w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców. Według respondentów, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, przy czym najważniejsza w tym kontekście grupa badanych –uczniowie w 100% oceniło swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole, jako co najmniej dostateczne, w tym większość - ok. 90% oceniła poczucie bezpieczeństwa na wysokie i bardzo wysokie.

 

 1. Nie wszyscy nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie – 26 % badanych uznało, że nie zawsze czuje się bezpiecznie.

Wymagający uwagi jest fakt, że 82% badanych nauczycieli zetknęło się z przejawami agresji psychicznej i fizycznej w stosunku do siebie, w większości ze strony uczniów, ale również ze strony nauczycieli i personelu szkoły.

 

 1. Najczęstszym źródłem poczucia zagrożenia uczniów, według wszystkich kategorii badanych były różne formy agresji werbalnej. Należy zwrócić uwagę, że takie formy przemocy słownej wymieniane przez ankietowanych jak: przezywanie, ośmieszanie, obmawianie, choć niepożądane, należą do naturalnych mechanizmów kontroli społecznej i kształtowania relacji w grupach rówieśniczych. Jako takie nie mogą zostać w pełni wyeliminowane z repertuaru zachowań uczniów, choć oczywiście należy dążyć do tego, aby ograniczać ich występowanie i dokuczliwość.

 

 1. W szkole, w opinii wszystkich grup badanych, podejmuje się działania kształtujące właściwe zachowania. Za najbardziej skuteczne działania, sprzyjające przestrzeganiu norm społecznych w szkole są dyżury śródlekcyjne, rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą oraz lekcje wychowawcze.

Na właściwą pracę pedagogiczną nauczycieli i dobrze sprawowany nadzór nad dziećmi w szkole wskazuje niski odsetek uczniów (tylko 3 uczniów), którzy zetknęli się z różnymi formami agresji fizycznej. Potwierdza to także zgodna opinia badanych nauczycieli i rodziców, którzy stwierdzili, że przemoc fizyczna nie jest głównym czynnikiem powodującym poczucie zagrożenia uczniów.

Najbardziej krytyczni wobec swoich zachowań okazali się uczniowie.

 

5.      Uczniowie, według rodziców i nauczycieli często stosują się do obowiązujących w różnych sytuacjach norm zachowania. Lepiej są oceniane wycieczki, udział w imprezach szkolnych, apele. Gorzej wypada ocena przestrzegania norm przez uczniów podczas lekcji i przerw oraz odnośnie stosowania zwrotów grzecznościowych. Bardzo krytycznie ocenili się sami uczniowie. Według ich oceny zachowują się gorzej niż widzą to nauczyciele i rodzice. Uzyskane odpowiedzi świadczą o właściwym kierunku i skuteczności szkoły w oddziaływaniu na postawy i zachowania uczniów ale wskazują tez braki i kierunek działań na najbliższy rok szkolny.

 1. Działania szkoły i rodziców w odniesieniu do dyscyplinowania uczniów i zachowania bezpieczeństwa skierowane powinny być, w opinii badanych,  na pracę wychowawczą.

 Praca wychowawcza nauczycieli jest ceniona przez rodziców i stanowi ważną część pracy nauczycieli. Działania diagnozujące przestrzeganie norm zachowań w opinii badanych rodziców i nauczycieli w szkole są przeprowadzane. W ocenie rodziców są skuteczne, a w ocenie nauczycieli zdania są podzielone, połowa twierdzi, że są skuteczne, a połowa, że nie zawsze.

 

 1. Rodzice uważają, że mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych swoich dzieci w szkole poprzez rozmowy z własnym dzieckiem oraz współpracę z pracownikami szkoły. Cieszy fakt, że rodzice uważają, że mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

 1. Podejmowane przez nauczycieli działania nie wyeliminują w 100% zachowań, które

są sprzeczne z ogólnie aprobowanymi.

Działania jednak muszą być wdrażane i jednakowo, konsekwentnie egzekwowane przez wszystkich pracowników szkoły.

W każdej sytuacji należy odwoływać się do obowiązujących w szkole norm, zasad i postaw.

 

 

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

 

Najczęściej ankietowani uczniowie wybierali wiarę i miłość – uznając te wartości za najważniejsze dla nich. Wyniki ankiety wskazują, iż równie ważna jest sprawiedliwość, prawda, dobro i pieniądze.

O wartościach ankietowani uczniowie rozmawiają najczęściej z rodzicami, co może świadczyć o zaufaniu do rodziców i istnieniu dobrych relacji rodzinnych. Zdarza się, że rozmowy o wartościach są przez ankietowanych prowadzone z rodzeństwem ( być może starszym ), rzadko z nauczycielem.

Najczęściej  młodzież równała słowo miłość ze słowem rodzina, rodzice lub rodzeństwo. Padły też odpowiedzi: czymś bardzo ważnym, największym darem, wszystkim. Jedna ankietowana podjęła próbę dłuższego zdefiniowania miłości, wg niej to kochanie dwóch ludzi chłopaka i dziewczyny. Inna  wyznała, że potrzebuje miłości drugiej osoby.  

Najczęściej ankietowani cenią rodziców za miłość, dobro, pomoc i troskę. Padły jednak odpowiedzi bardziej sprecyzowane – za to, że robią śniadania do szkoły i ( u innej osoby ) obiady.

Ankietowani najczęściej za osobę wartościową uznawali człowieka dobrego. Ponadto w odczuciu ankietowanych wartościowa osoba sumiennie wypełnia swoje obowiązki.

Prawie wszyscy przebadani uczniowie uważają siebie za koleżeńskich. Ponad połowa za uczynnych. 4 osoby są punktualne, 3 pracowite, 2 przyznały, że są niecierpliwe i kłótliwe, również 2 są wyrozumiałe, a 1 osoba wyróżnia się uczciwością. Cieszy dążenie młodzieży do bycia koleżeńskim, służenia innym pomocą w ich trudnym wieku rozwojowym, niejednokrotnie wieku buntu i skupienia na sobie.

Najwięcej badanych chce być osobą koleżeńską, dobrą, pomocną i uczynną. Ponadto padły odpowiedzi: człowiekiem mądrym, szanowanym, lubianym, punktualnym. Można wywnioskować, że ankietowanym zależy na akceptacji społeczeństwa, dobrym odbiorze przez innych, dobrych relacjach w grupach rówieśniczych.

Ankietowani uczniowie mają cele do których chcą dążyć , najczęściej podawane to: założenie rodziny i zdobycie zawodu. Dla dwóch osób ważne jest w życiu koleżeństwo i przyjaźń. Jedna osoba chce mieszkać nad morzem , inna chce mieć psa..

Wśród problemów uczniów ankietowani najczęściej wskazują na dokuczanie i bijatyki między uczniami. Zauważają ponadto, iż problemem jest aroganckie i niekulturalne odnoszenie się niektórych uczniów do nauczycieli. 2 ankietowanych twierdzi, że uczniowie mają problemy z nauką, a 1 ankietowany nie zauważa żadnych problemów.

Uczniowie zapytani o to co lubią w szkole, a co chcieliby zmienić odpowiedzieli, że podoba się plac zabaw i konsole do gier na korytarzach. Nie chcieliby zmienić pani dyrektor i nauczycieli.

 

 

2.      Identyfikacja sukcesów i porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
    w    olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych      przez inne szkoły, towarzystwa,

·         udział grupy tanecznej, teatralnej w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, imprezach,

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich: Szkoła w Ruchu, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Nie Pal Przymnie Proszę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza,

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską.

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na uroczystości klasowe i szkolne,

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów z niższych klas społecznych borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

·         W szkole działa świetlica szkolna,

·         Szkoła współpracuje z TPDU oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

·         Poprawa frekwencji

Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Nauczyciele wypowiedzieli się w ankiecie, że uczniowie zostali o nich poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszych lekcjach wychowawczych, ale również podczas rozmów, pogadanek z różnymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i podczas apeli. Nauczyciele wskazali również, że uczniowie zapoznani są ze Statutem Szkoły, z programem wychowawczym, wspólnie opracowują regulamin klasy. Nauczyciele na bieżąco przypominają obowiązujące zasady, stosują gry i zabawy na integrację grupy. Współpracują z rodzicami, podejmują wspólne działania. Ważny też jest własny przykład nauczycieli.

 

65% nauczycieli określiło, że uczniowie nie zawsze przestrzegają norm społecznych w szkole. Najczęściej nie respektowane są normy dotyczące kultury słowa i szacunku dla innych osób. Najczęstszymi formami reagowania nauczycieli na łamanie norm są rozmowy z uczniami, współpraca z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy z rodzicami, stosowanie systemu kar i nagród, doprowadzenie do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

100% nauczycieli uważa, że szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmocnienie właściwych zachowań. Wymienili cały szereg działań, które są opisane powyżej w ankiecie. Tylko połowa badanych nauczycieli uznała, że owe działania podejmowane przez szkołę są skuteczna, a połowa uznała, że nie zawsze.

 

Nauczyciele wysoko oceniają zachowanie uczniów podczas uroczystości szkolnych i wycieczek. W tych sytuacjach uczniowie stosują się do norm. Nieco gorzej zostali ocenieni uczniowie w sytuacjach takich jak: dyscyplina na lekcji, prawidłowa komunikacja na zajęciach, bezpieczne zachowanie podczas przerw i dbania o mienie szkoły.

Wyniki badania nauczycieli są spójne z obserwacjami rodziców i samooceną uczniów.

 

   3.      Skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze i profilaktyczne.

 

Z ewaluacji wewnętrznej szkoły w obszarze przestrzeganie norm społecznych wynika, że:

1.      Największy odsetek uczniów za najlepszy sposób reakcji nauczyciela na niewłaściwe zachowania ucznia uważa upomnienie ustne, a najrzadziej wymieniane było obniżenie oceny zachowania. Dwóch uczniów dopisało jako karę naganę dyrektora. Uczniowie uznali sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowanie za skuteczne.

 

2.      96,4% rodziców uważa, że szkoła podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń.

Jako najbardziej skuteczne działania szkoły, które sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych rodzice uznali dyżury nauczycieli na przerwach, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz lekcje wychowawcze.

3.      W opinii ankietowanych nauczycieli w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań. Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli twierdząco. Działania podejmowane przez nauczycieli: upomnienia ustne, rozmowy dyscyplinujące, pisemne uwagi w zeszycie do korespondencji, rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem, udzielenie nagany, wprowadzenie Program Nauki Zachowania, nagradzanie właściwych zachowań, rozmowy z rodzicami, kuratorami, spotkania zespołów i omawianie na nich zagrożeń, tematy na zajęciach z wychowawcą, apele profilaktyczne, udział w spektaklach, oglądanie filmów edukacyjnych.

 

4.      Potrzeby rozwojowe nauczycieli.

 

Nauczyciele chcą przekazywać młodym ludziom takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, gotowość do pomocy, uczciwości, empatia i tolerancja. Wartościami uznawanymi przez nauczycieli, a także kierowanymi przez nich w życiu są wartości moralne, zdrowie, życie rodzinne, miłość, pozytywny stosunek do ludzi, prawdziwa przyjaźń, tolerancja, uczciwość, szacunek dla siebie oraz wartości religijne. Większość nauczycieli posługuje się takimi umiejętnościami jak; spostrzegawczość, zrozumienie ucznia, indywidualne podejście, wrażliwość na problemy i potrzeby uczniów, umiejętność obserwacji, pokonywanie konsekwencji działań, praca w zespole, dyscyplina, empatia, rozmowa, tolerancja, współpraca i współdziałanie, wytrwałość, szacunek, umiejętność rozwiązywania problemów. Najchętniej chcieliby oni poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sposobu pracy z zespołem klasowym, zdrowego trybu życia, cyber przemocy i e-uzależnienia, profilaktyki uzależnień, doradztwa zawodowego, jak również w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i z promowania czytelnictwa. Natomiast zajęcia pozalekcyjne których chętnie by uczyli to zajęcia z języka niemieckiego, szycie, zajęcia teatralne, klub gier planszowych, kółko fotograficzne, taniec, zajęcia muzyczno- ruchowe, piłka nożna, biegi, modelarstwo, zajęcia artystyczne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, zajęcia z orgiami.

Nauczyciele w tym roku akademickim chcą podjąć szkolenia takie jak; terapia ręki, alternatywne metody komunikacji z dzieckiem (PECS), zajęcia ruchowe rozwijające kreatywność w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym, budowanie relacji z rodzicami dziecka, elementy integracji sensorycznej, Trening Zastępowania Agresji terapię behawioralną oraz studia podyplomowe terapia uczniów ze spektrum autyzmu. Szkolenia nauczycieli wynikają z potrzeb rozwojowych uczniów naszej szkoły.

 

 

5.      Źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego.

 

Szkoła ma wielu naturalnych partnerów instytucjonalnych i współpracuje w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych z:

          Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

          Policją;

          Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

          Sądem Rejonowym;

          Starostwem powiatowym;

          Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Epidemiologicznym;

          Centrum Profilaktyki Miejskiej „Drogowskaz”;

          Gminną Komisją RPA;

          Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

          Towarzystwem Pomocy Dzieci Upośledzonych;

          Miejskimi organizacjami pozarządowymi (Persona, Tęcza, Strefa);

          Pedagogami szkolnymi;

Ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Biblioteką publiczną

          Zespołem Interdyscyplinarny;

 

Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły

 

1.      Sfery rozwoju ucznia

Rola wychowawców ogranicza się do towarzyszenia wychowankowi i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego ukierunkowanego na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości jest głównym zadaniem wychowawców.

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości w sferze:

1.      Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2.      Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającemu rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.

3.      Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

4.      Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego  systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdowia oraz poczucie sensu istnienia.

 

2.      Cele wychowawcze

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

Celem głównym programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w oparciu o wartości moralne, estetyczne, jako przygotowanie do życia
w otaczającym go świecie i do pełnienia ról w dorosłym życiu.

 

Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak: dbałość o zdrowie, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do pracy i nauki. Szacunek do drugiego człowieka uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, wrażliwości względem drugiego człowieka, humanizmu.

Znaczny wpływ na osiągnięcie celów programu ma stworzenie odpowiedniego klimatu
w szkole. Klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i czyny, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

 

Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:

 1. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli a także rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi z rówieśnikami.
 5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów.
 7. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.
 8. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

 Ogólne cele programu wychowawczo profilaktycznego szkoły

·         Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

·         Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie

·         Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

·         Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego

·         Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem

 

 

Cele realizowane są w oparciu o wartości:

·         praca, rzetelność i uczciwość

·         miłość, dobro i prawda

·         systematyczność, punktualność

·         koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość względem nauczycieli i kolegów

·         kultura bycia na co dzień

·         szacunek wobec siebie i innych,

·          tolerancja, odwaga,

·          poszanowanie poglądów

i godności drugiego człowieka

 

3.      Zadania, treści, formy i osoby odpowiedzialne.

 

 

 

Zadania, treści i formy wychowawczo profilaktyczne w klasach I-III

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Wykształcenie u uczniów postaw

etyczno – moralnych w oparciu o uniwersalne wartości.

 

-wprowadzenie prostego kodeksu zasad zachowania w szkole i klasie,

- propagowanie wartości,

a negowanie antywartości,

-motywowanie do rozwijania pozytywnych postaw,

- odwoływanie się do autorytetów moralnych,

- apele

- pogadanki, dyskusje, prelekcje, spotkania

 z ciekawymi ludźmi, apele,

- przykład nauczycieli, liderów szkolnych

- zajęcia czytelnicze w bibliotece

- cykliczne spotkania w bibliotece miejskiej oddział dla dzieci i młodzieży

- zajęcia kształcenie kompetencji emocjonalno - społecznych

- wychowawcy

- pedagog, psycholog

- nauczyciele przedmiotów

- opiekunowie gazetki   

   szkolnej

- opiekunowie SU

- wszyscy pracownicy szkoły

 

2.

Wykształcenie postaw szacunku wobec symboli narodowych

i religijnych

- wyrażanie szacunku wobec sztandaru, hymnu, godła, flagi,

krzyża,

- zapoznanie z wielokulturowością religijną, akceptacja i szacunek wobec innych kultur , religii i symboli,

- ludzie, których podziwiam,

- pamięć o ważnych rocznicach

- apele z okazji świąt narodowych,

- apele z okazji świąt kościelnych,

- pogadanki w klasach,

- lekcje tematyczne,

 

- SU

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- wychowawcy

- nauczyciel bibliotekarz

 

 

3.

Wykształcenie pozytywnych relacji interpersonalnych

 z uwzględnieniem postaw takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość poszanowanie poglądów

 i godności własnej oraz drugiego człowieka.

 

- wdrażanie do pojęcia prawa dziecka, prawa człowieka

- normy w świecie dziecka

- stosowanie kar i nagród zgodnie z obowiązującymi zapisami w statucie szkoły,

- kształcenie umiejętności wyrażania myśli, poglądów, opinii, - kształtowanie umiejętności wczuwania się w przeżycia innych osób,

- poznanie swoich mocnych

 i słabych stron,

 

- zaznajomienie uczniów

 z Konwencją Praw Dziecka,

Powszechną deklaracją Praw Człowieka, instytucjami działającymi na rzecz dzieci

( Rzecznik Praw Dziecka)

- dyskusje i pogadanki w klasach,

-organizacja przedstawień dla najmłodszych,

- wychodzenie z przedstawieniami do innych instytucji np. DPS – u

- współdziałanie SU
z nauczycielami i uczniami k (bale, dyskoteki, Dzień Sportu itp.)

- uczniowie klas pierwszych i nowoprzyjęci: zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń, zapoznanie z pracownikami szkoły,

- przeprowadzenie lekcji bibliotecznej,

- akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

- zajęcia integracyjne,

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

-policja

- nauczyciel bibliotekarz

- zaproszeni goście

4.

Rozwój współpracy z rodzicami jako integralnym partnerem

w wychowywaniu ucznia

- systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce

i zachowaniu uczniów,

- pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz szkoły,

- grupa wsparcia dl rodziców dzieci objętych nauczaniem indywidualnym,

- angażowanie rodziców do współudziału w tworzeniu aktów normalizujących życie szkoły,

- udział rodziców w lekcjach otwartych,

-informowanie o możliwościach korzystania z pomocy

specjalistycznej poza szkołą dla rodziców i członków rodziny,

- pedagogizacja rodziców,

-organizacja cyklicznych imprez klasowych typu: Dzień Matki.

- wywiadówki, konsultacje

- imprezy klasowe, szkolne

- lekcje otwarte

- tablice informacyjne, ulotki

- rozmowy z pedagogiem szkolnym

- zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej

-  wychowawcy

- dyrektor szkoły

- pedagog szkolny

- Rada Rodziców

- grupa wsparcia: pani Falkiewicz, pani Korczyńska

5.

Wykształcenie potrzeby dbania o środowisko naturalne i świadomości jego zagrożeń.

- działalność szkolnego koła ekologicznego,

- udział w ogólnopolskich

i środowiskowych akcjach ekologicznych

- propagowanie ekologicznego stylu życia

- uświadamianie zagrożeń ekologicznych i budzenie szacunku do przyrody

 

- pogadanki, wystawy

- sprzątanie świata

- recykling, zbiórka surowców wtórnych

- pielęgnacja roślin doniczkowych, ogródka szkolnego,

- eko konkursy m.in. w bibliotece miejskiej

 

- nauczyciele przyrody, biologii

- pedagog szkolny

- wychowawcy

 

6.

Wdrożenie uczniów do dbania o wspólne bezpieczeństwo.

Wdrożenie do zachowań chroniących przed działaniem grup zorganizowanych.

- zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się po budynku na wypadek zagrożenia, poznanie drogi ewakuacyjnej i sygnału alarmowego,

- alarm próbny,

- nauka bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerwy międzylekcyjnej i w czasie wolnym od zajęć (bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje)

-upowszechnianie zagadnień związanych z wiedzą pożarniczą, spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej

- spotkanie z przedstawicielami policji

- upowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej ataków terrorystycznych

- apele,

- prezentacje multimedialne,

- pogadanki,

- gazetki,

- konkursy.

- wychowawca

- koordynator ds. bezpieczeństwa

- pielęgniarka

- dzielnicowy

- przedstawiciel straży pożarnej

 

 

 

 

7.

Wyrobienie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- rozwijanie wyobraźni

 i zwracanie uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne na drogach naszej miejscowości

- przestrzeganie ustalonych reguł i przepisów

- nabywanie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach masowej komunikacji

- poznawanie przepisów ruchu drogowego

- uświadamianie uczniom niebezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, letnich

 i w zabawach wodnych.

 

Bezpieczeństwo młodego rowerzysty – zdobywanie karty rowerowej:

- poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem

- zdobywanie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym

- uświadomienie skutków brawury i nieprzestrzegania przepisów

- uświadomienie potrzeby noszenia przez rowerzystę kasku

 

- ćwiczenia praktyczne  bezpiecznego zachowania podczas drogi szkoła-dom-

 rozpoznawanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,

- treści związane z bezpieczeństwem podczas zajęć lekcyjnych,

- pogadanki na lekcjach wychowawczych,

- zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej,

 

 

 

 

-spotkanie z policjantem nt. „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

 

 

 

- wychowawcy klas,

- policja

- nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Stworzenie warunków do nauki radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- wyposażenie w treści związane z emocjami, zachowaniem asertywnym, ze sposobami zdrowego rozładowania napięć i poradzenia sobie z problemami

- lekcje tematyczne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

- spotkania z przedstawicielami z PPP, PZP, PLU, Sanepid

- udział w imprezach organizowanych przy współpracy z GKRPA

- realizacja programów i kampanii: „Przyjaciele Zippiego”, „TZA”, „Europejski Kodeks walki z rakiem” itd.

 

Wychowawca, pedagog, psycholog, zaproszone osoby z zewnątrz

9.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

10.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

11.

Monitorowanie sytuacji bytowej i rodzinnej ucznia

- współpraca z rodzicami ucznia,

- współpraca z OPS, PCPR, kuratorami, asystentami rodzin,

- współpraca z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

- obserwacja i monitorowanie sytuacji rodzinnej dzicka,

- Dożywianie uczniów.

- Zbiórka odzieży, przyborów, kosmetyków dla uczniów z najuboższych środowisk.

- Współpraca z: OPS,

Kuratorami sądowymi,

Instytucjami pomocowymi,

- Prowadzenie ewidencji rodzin pomocy potrzebujących.

- Kierowanie rodzin uczniów z trudną sytuacją materialną i bytową do odpowiednich placówek pomocowych.

- Pomoc w stypendiach szkolnych

- wychowawcy

- pedagog szkolny

- kierownik świetlicy

- koło PCK

 

 

 

Zadania, treści i formy wychowawczo – profilaktyczne klasy IV – VIII

 

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Wykształcenie u uczniów postaw

etyczno – moralnych w oparciu o uniwersalne wartości.

 

- wprowadzenie prostego kodeksu zasad zachowania w szkole i klasie,

- propagowanie wartości,

a negowanie antywartości,

-motywowanie do rozwijania pozytywnych postaw,

- odwoływanie się do autorytetów moralnych,

- apele

- pogadanki, dyskusje, prelekcje, spotkania

 z ciekawymi ludźmi, apele,

- przykład nauczycieli, liderów szkolnych

- zajęcia czytelnicze w bibliotece

- cykliczne spotkania w bibliotece miejskiej oddział dla dzieci i młodzieży

- zajęcia kształcenie kompetencji emocjonalno - społecznych

- wychowawcy

- pedagog, psycholog

- nauczyciele przedmiotów

- opiekunowie gazetki   

   szkolnej

- opiekunowie SU

- wszyscy pracownicy szkoły

 

2.

Wykształcenie postaw szacunku wobec symboli narodowych

i religijnych

- wyrażanie szacunku wobec sztandaru, hymnu, godła, flagi,

krzyża,

- zapoznanie z wielokulturowością religijną, akceptacja i szacunek wobec innych kultur , religii i symboli,

- ludzie, których podziwiam,

- pamięć o ważnych rocznicach,

 

- apele z okazji świąt narodowych,

- apele z okazji świąt kościelnych,

- pogadanki w klasach,

- lekcje tematyczne,

 

- SU

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- wychowawcy

- nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

3.

Wykształcenie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

4.

Przygotowanie uczniów do pełnienia

w życiu różnych ról społecznych poprzez kształtowanie umiejętności oceny własnego zachowania, uczciwości, rzetelności  

 i sumienności

- sztuka kulturalnego zachowania

- normy w świecie dziecka

- preorientacja zawodowa

 

- pogadanki, warsztaty, prezentacje, oraz wycieczki dydaktyczne

- spotkania z doradcą zawodowym

- prezentacja osiągnięć uczniów,

- konkursy,

- apele

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

5.

Wykształcenie pozytywnych relacji interpersonalnych

 z uwzględnieniem postaw takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość poszanowanie poglądów

 i godności własnej oraz drugiego człowieka.

 

- wdrażanie do pojęcia prawa dziecka, prawa człowieka

- normy w świecie dziecka

- stosowanie kar i nagród zgodnie z obowiązującymi zapisami w statucie szkoły,

- kształcenie umiejętności wyrażania myśli, poglądów, opinii, - kształtowanie umiejętności wczuwania się w przeżycia innych osób,

- poznanie swoich mocnych

 i słabych stron,

 

- zaznajomienie uczniów

 z Konwencją Praw Dziecka,

Powszechną deklaracją Praw Człowieka, instytucjami działającymi na rzecz dzieci

( Rzecznik Praw Dziecka)

- dyskusje i pogadanki w klasach,

- organizacja „Dnia życzliwości”

-organizacja przedstawień dla najmłodszych,

- wychodzenie z przedstawieniami do innych instytucji np. DPS – u

- współdziałanie SU
z nauczycielami i uczniami k (bale, dyskoteki, Dzień Sportu itp.)

- uczniowie klas pierwszych i nowoprzyjęci: zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń, zapoznanie z pracownikami szkoły,

- przeprowadzenie lekcji bibliotecznej,

- akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

- zajęcia integracyjne,

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

-policja

- nauczyciel bibliotekarz

- zaproszeni goście

- SU

6.

Stworzenie warunków do rozwoju samorządności uczniów poprzez aktywną działalność w organizacjach szkolnych i środowiskowych.

- udział uczniów życiu szkoły oraz  środowiska,

- współpraca z organizacjami społecznymi

- uczestnictwo w demokratycznych formach sprawowania władzy Samorządu Uczniowskiego;

- podejmowanie innych inicjatyw charytatywnych np.:

zbiórka zakrętek – ( pomoc dzieciom niepełnosprawnym), zbiórki dla państw dotkniętych wojną,

- wybory do Samorządu Uczniowskiego

- kreatywna   działalność Samorządu Uczniowskiego

- działalność Szkolnego Koła PCK

- opiekunowie SU

-  opiekunowie koła PCK

- wychowawcy, pedagog i psycholog

7.

Wdrożenie uczniów do prowadzenia aktywnego

 i zdrowego trybu życia.

 

 

 

- ostrzeganie przed zgubnymi skutkami nałogów

-współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami promującymi  sport i zdrowie

- organizowanie wycieczek szkolnych

- zachęcanie do udziału

 w zajęciach sportowych pozalekcyjnych

- organizowanie spotkań, prelekcji

 z lekarzem, pielęgniarką, pracownikami poradni, dzielnicowym

- organizowanie i udział

w zawodach sportowych

- wycieczki

- zawody sportowe

- zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań,

- konkursy

- gazetki

- wystawy

- spektakle teatralne, kino

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, „Trzymaj Formę”

„Debata o dopalaczach”,

„Znamię? Znam je!”,

Oraz programy autorskie wspierane finansowo przez PKRPA

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- opiekunowie gazetki szkolnej

- bibliotekarz

- nauczyciele WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Stworzenie warunków do rozwoju zamiłowań

i zainteresowań oraz wykształcenia wrażliwości estetycznej i kulturalnej

 

- kształtowanie wśród uczniów różnych zainteresowań

- ukierunkowanie zainteresowań uczniów

- rozpoznawanie potrzeb i predyspozycji uczniów

- udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,

- aktywny udział w zajęciach lekcyjnych

- udział w konkursach, olimpiadach,

- preorientacja zawodowa,

- wychowawcy,

- nauczyciele,

- pedagog, psycholog,

9.

Rozwój współpracy z rodzicami jako integralnym partnerem

w wychowywaniu ucznia

- systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce

i zachowaniu uczniów,

- pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz szkoły,

- grupa wsparcia dl rodziców dzieci objętych nauczaniem indywidualnym,

- angażowanie rodziców do współudziału w tworzeniu aktów normalizujących życie szkoły,

- udział rodziców w lekcjach otwartych,

-informowanie o możliwościach korzystania z pomocy

specjalistycznej poza szkołą dla rodziców i członków rodziny,

- pedagogizacja rodziców,

-organizacja cyklicznych imprez klasowych typu: Dzień Matki.

- wywiadówki, konsultacje

- imprezy klasowe, szkolne

- lekcje otwarte

- tablice informacyjne, ulotki

- rozmowy z pedagogiem szkolnym

- zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej

-  wychowawcy

- dyrektor szkoły

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

- Rada Rodziców

- grupa wsparcia: pani Falkiewicz, pani Korczyńska

- Iza Roj – organizacja prelekcji dla rodziców

10.

Wykształceie poczucia

przynależności  regionalnej,    tożsamości narodowej przy                jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy.

 

- rozwijanie i umacnianie tradycji

i tożsamości narodowej ( mój dom, rodzina, sąsiedztwo, ojczyzna; moja miejscowość, region, moja „mała ojczyzna”)

- poznanie historii, ciekawych ludzi i problemów związanych z naszym regionem,

- tworzenie postawy otwartości na kulturę innych krajów Europejskich,

 

- organizacja Śląskiej Biesiady Szkół Specjalnych,

- wyjście do muzeum,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- udział w akademiach z okazji uroczystości państwowych, regionalnych, kulturowych,

- tematyczne gazetki ścienne

- udział w imprezach poza szkolnych,

 

- nauczyciele historii, plastyki, muzyki, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej

- opiekunowie gazetki szkolnej

- organizatorzy konkursów

 

11.

Wykształcenie potrzeby dbania o środowisko naturalne i świadomości jego zagrożeń.

- działalność szkolnego koła ekologicznego,

- udział w ogólnopolskich

i środowiskowych akcjach ekologicznych

- propagowanie ekologicznego stylu życia

- uświadamianie zagrożeń ekologicznych i budzenie szacunku do przyrody

- pogadanki, wystawy

- sprzątanie świata

- recykling, zbiórka surowców wtórnych

- pielęgnacja roślin doniczkowych, ogródka szkolnego,

- eko konkursy m.in. w bibliotece miejskiej

 

- nauczyciele przyrody, biologii

- pedagog szkolny

- wychowawcy

 

12.

Wdrożenie uczniów do dbania o wspólne bezpieczeństwo.

Wdrożenie do zachowań chroniących przed działaniem grup zorganizowanych.

- zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się po budynku na wypadek zagrożenia, poznanie drogi ewakuacyjnej i sygnału alarmowego,

- alarm próbny,

- nauka bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerwy międzylekcyjnej i w czasie wolnym od zajęć (bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje)

-upowszechnianie zagadnień związanych z wiedzą pożarniczą, spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej

- spotkanie z przedstawicielami policji

- upowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej ataków terrorystycznych

- apele,

- prezentacje multimedialne,

- pogadanki,

- gazetki,

- konkursy.

- wychowawca

- koordynator ds. bezpieczeństwa

- pielęgniarka

- KPP

- przedstawiciel straży pożarnej

 

 

 

 

13.

Wyrobienie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- rozwijanie wyobraźni

 i zwracanie uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne na drogach naszej miejscowości

- przestrzeganie ustalonych reguł i przepisów

- nabywanie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach masowej komunikacji

- poznawanie przepisów ruchu drogowego

- uświadamianie uczniom niebezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, letnich

 i w zabawach wodnych.

 

Bezpieczeństwo młodego rowerzysty – zdobywanie karty rowerowej:

- poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem

- zdobywanie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym

- uświadomienie skutków brawury i nieprzestrzegania przepisów

- uświadomienie potrzeby noszenia przez rowerzystę kasku

 

- ćwiczenia praktyczne  bezpiecznego zachowania podczas drogi szkoła-dom-

 rozpoznawanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,

- treści związane z bezpieczeństwem podczas zajęć lekcyjnych,

- pogadanki na lekcjach wychowawczych,

- zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej,

 

 

 

 

-spotkanie z policjantem nt. „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

 

 

 

- wychowawcy klas,

- policja

- nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Wyposażenie w znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w trakcie nagłych wypadków oraz zachowań w czasie zagrożenia

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

-  zdobywanie umiejętności

w nagłych wypadkach

- nabywanie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowania medycznego

 i drogowego

 

- ćwiczenia

- wykład

- pogadanka

- warsztaty

- kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

 

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele  w-f, nauczyciel biologii,

- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

15.

Stworzenie warunków do zwiększenia frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych

- uświadamianie ważności edukacji w życiu człowieka

- uświadamianie i podkreślanie związku między frekwencją a zdobytymi umiejętnościami

- zajęcia motywujące uczniów do nauki

- odpowiednio dobrana tematyka lekcji wychowawczych

- tematyczne spotkania z rodzicami lub indywidualne

- nagradzanie klas i uczniów z najwyższą frekwencją

 

Wychowawcy, nauczyciele

16.

Stworzenie warunków do nauki radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- wyposażenie w treści związane z emocjami, zachowaniem asertywnym, ze sposobami zdrowego rozładowania napięć i poradzenia sobie z problemami

- lekcje tematyczne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

- spotkania z przedstawicielami z PPP, PZP, PLU, Sanepid

- udział w imprezach organizowanych przy współpracy z GKRPA

- realizacja programów i kampanii: „Przyjaciele Zippiego”, „TZA”, „Europejski Kodeks walki z rakiem” itd.

 

Wychowawca, pedagog, psycholog, zaproszone osoby z zewnątrz

17.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

18.

Monitorowanie sytuacji bytowej i rodzinnej ucznia

- współpraca z rodzicami ucznia,

- współpraca z OPS, PCPR, kuratorami, asystentami rodzin,

- współpraca z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

- obserwacja i monitorowanie sytuacji rodzinnej dzicka,

- Dożywianie uczniów.

- Zbiórka odzieży, przyborów, kosmetyków dla uczniów z najuboższych środowisk.

- Współpraca z: OPS,

Kuratorami sądowymi,

Instytucjami pomocowymi,

- Prowadzenie ewidencji rodzin pomocy potrzebujących.

- Kierowanie rodzin uczniów z trudną sytuacją materialną i bytową do odpowiednich placówek pomocowych.

- Pomoc w stypendiach szkolnych

- wychowawcy

- pedagog szkolny

- kierownik świetlicy

- koło PCK

 

 

 

 

 

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube