^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu

Rok szkolny 2017/18

 

    1.      Uwarunkowania formalno – prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany zgodnie z:

·         Konstytucją Rzeczypospolitej.

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

·         Konwencją o Prawach Dziecka

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

·         Ustawami i rozporządzeniami MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

·         Kartą Nauczyciela

·         Programami narodowymi i krajowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

2.      Oczekiwania rodziców.

W oparciu o diagnozę wskazujemy następujące cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym

Zdaniem rodziców kluczowe cele wychowawcze to:

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie;

·         nauczenie dziecka ,że największą wartością w życiu jest prawda, miłość, szczerość i zdrowie

·          uczestniczenie w życiu społecznym ;

·          umiejętność twórczego rozwiązywania problemów;

·           działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm;

·          rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

·          dbanie o swoje zdrowie

Oczekiwania  i zamierzenia rodziców związane z przyszłością ich dziecka.

Rodzice pragną aby szkoła pomogła w wyposażeniu dziecka w:

·          umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

·          umiejętności pozwalające na możliwie samodzielne życie;

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że rodzice oczekują od szkoły:

·         zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa;

·         pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia( zawód, szkoła)

·         rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych np. artystycznych

·         organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

·         zorganizowania czasu wolnego od nauki oraz dobre relacje w linii nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic,

·         organizowania spotkań ze specjalistami w formie szkoleń i warsztatów.

 

3.      Potencjał i możliwości rozwojowe uczniów SSPdP

Poziom rozwoju uczniów w poszczególnych sferach

Sfera           fizyczna

Sfera emocjonalna

Sfera intelektualna

Sfera społeczna

Sfera duchowa

- zaburzona sfera ruchowa- niska sprawność

-niska koordynacja wzrokowo-ruchowa

-zaburzona lateralizacja

-labilność nastrojowa

nieprzewidywalne zachowania

-impulsywność

-zachowania nieadekwatne do wieku rozwojowego i sytuacji

- zapewnione poczucie bezpieczeństwa

niepełnosprawność intelektualna  na różnym poziomie

- niska umiejętność dostosowania się do społeczeństwa

- niska zaradność życiowa

-w większości wymagane wsparcie i nadzór osoby dorosłej

- pozytywne nastawienie do  otaczającego świata, ludzi.

- zadowolenie z życia

 

Potencjał uczniów SSPdP uzależniony jest przede wszystkim od jego indywidualnych możliwości adekwatnych do stopnia niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Na potencjał ma wpływ środowisko rodzinne ucznia, a także przewlekłe choroby.

W sferze fizycznej uczniowie osiągają znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.

W sferze emocjonalnej występują trudności z wyrażaniem, okazywaniem   i hamowaniem aktualnego samopoczucia.

W sferze intelektualnej małymi krokami i na swoim poziomie uczniowie odnoszą sukcesy, uczą się na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych w sferze najbliższego rozwoju.

W sferze społecznej często wymagają wsparcia osoby dorosłej, wówczas potrafią się dostosować do społeczeństwa, panujących norm w miejscu w którym się znajdują.

W sferze duchowej uczniowie wywołują pozytywne emocje w kontakcie z drugim człowiekiem, sami są pozytywnie nastawieni do świata.

 

Wizje rozwojowe uczniów

Z przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że swoją przyszłość wiążą  z zawodem kucharza, gdyż zajęcia z gotowania są dla nich bardzo atrakcyjne i rozwijające. Uczniowie dążą do osiągnięcia w życiu samodzielności i zaradności życiowej. Z przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że uczniom zależy na tym aby byli lubiani, dobrzy, pracowici, pomocni i sprawiedliwi. W życiu dążą do bycia uczciwym, znalezienia pracy, w mniejszym stopniu do założenia rodziny. Ważne jest również dla nich wykształcenie, dobroć i uczciwość. W zakresie edukacji uczniom zależy na ukończeniu szkoły.

 

4.      Uwarunkowania lokalnej społeczności.

 

Instytucje/organizacje wspierające dzieci i młodzież na poziomie społeczności lokalnej:

 

Dom dla Dzieci. Świetlica Caritas diecezji opolskiej – popołudniowa opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, dożywianie

TPDU – min. indywidualne wsparcie finansowe uczniów, organizacja imprez (Dzień Dziecka, wycieczki), organizacja półkolonii podczas wakacji

Mieszkańcy dzielnicy Płonia – coroczna darowizna płodów rolnych dla szkolnej stołówki

Szkoły ogólnodostępne –SP1 – paczki mikołajkowe

SP4 – zajęcia integracyjne (pierwsza pomoc, warsztaty świąteczne),

                                   G1- bal integracyjny,

II LO – Mikołajki,

CKUiZ nr 1 (Mechanik) – przedstawienia teatralne,

PWSZ – „Sport ku radości”

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – spotkania z leśnikami w szkole – prelekcje dotyczące życia dzikich zwierząt,

                                                    - Wycieczki do lasów

Komenda Powiatowa Policji – pogadanki w szkole dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

- przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową

MiPBP – lekcje w bibliotece,

 - Czerwcowy Turniej Przedszkolaków

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – koncerty

Muzeum w Raciborzu – lekcje muzealne

Raciborska Izba Gospodarcza – koncert charytatywny „Gwiazdka serc”

Raciborskie Centrum Kultury – udostępnienie sali na Bajtel Gale, darmowe wejścia do kina

 

Powinno się edukować ludzi takich, którzy w przyszłym życiu nie zamkną się w wyłącznie prywatnej sferze dokonań, ale w mniejszym lub większym stopniu będą działać również dla dobra ogólnego. Dobry obywatel powinien przede wszystkim angażować się w sprawy państwa. Wzorowy obywatel powinien dbać o dobro społeczeństwa, po to, aby świat stawał się lepszy. Kolejną cechą, którą powinien posiadać każdy obywatel jest wierność ojczyźnie. Dbanie o tradycję, kulturę i język to sprawa każdego z osobna ale to warunkuje bycie prawdziwym patriotą oddającym cześć ojczyźnie. Istotnymi cechami, które należy kształtować są również tolerancyjność i kultura osobista.

Obowiązkiem dorosłych jest stworzenie uczniom możliwości działania na rzecz innych Odpowiadają za to wszystkie lokalne instytucje. Kluczowa jest postawa szkoły (dyrekcji i nauczycieli), ale również ośrodków kultury, ognisk młodzieżowych, świetlic środowiskowych oraz władz samorządowych jako organu prowadzącego dla większości wymienionych instytucji. Przy wsparciu dorosłych młodzi ludzie mogą angażować się w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego oraz rozwijać wolontariat korzystny dla wspólnot sąsiedzkich.

 

W mieszkańcach każdej miejscowości drzemie określony potencjał. Obserwując życie społeczności widzimy, jak chętnie jej członkowie ze sobą współpracują, na ile sobie ufają, w jaki sposób podejmują decyzje, jakimi zasadami się kierują i jak mocno identyfikują się ze swoją wspólnotą. Ten potencjał to kapitał społeczny. Tworzy go:wzajemne zaufanie mieszkańców, sieci powiązań i współpraca między mieszkańcami, aktywność obywatelska i zaangażowanie członków społeczności, przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami. Lokalne działania uczniów podnoszą kapitał społeczny – zachęcają młodych ludzi do współpracy, pokazują, jak funkcjonuje społeczność, uczą zaufania i niesienia sobie pomocy, ułatwiają kontakty z lokalnymi instytucjami publicznymi.

Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do działania, a tą tworzą nauczyciele w szkołach, opiekunowie w organizacjach młodzieżowych czy animatorzy w domach kultury. Młodzież potrzebuje lokalnych sojuszników. W zależności od inicjatywy przydatnym może stać się wsparcie ośrodka kultury, domu pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej, klubu sportowego, biura edukacji w urzędzie gminy. Często dorośli odnoszą się do podobnych inicjatyw nieufnie, dlatego tak ważny jest czytelny sygnał od władz miasta – zachęta do wspierania podobnych działań i zaufania młodym ludziom. Młodzi ludzie potrzebują również wsparcia symbolicznego, np. objęcia ich inicjatywy patronatem czy wsparcia w kontaktach z lokalnymi mediami, by wypromować pomysł młodych wśród mieszkańców.

 

5.      Bilans zasobów szkolnych.

 

Kadra nauczycielska jest odpowiednio przygotowania merytorycznie do podejmowania szeroko rozumianych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zarówno przygotowanie podstawowe na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak również specjalistyczne kwalifikacje służące podejmowaniu odpowiednich działań wychowawczych czy profilaktycznych stoją na wysokim poziomie i w znaczący sposób przyczyniają się osiąganiu bardzo dobrych wyników edukacyjno wychowawczych, terapeutycznych. Ze wzglądu na specyfikę pracy wszyscy nauczyciele ukończyli studia w zakresie oligofrenopedagogiki, dodatkowo uzupełniali kwalifikacje o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedię, terapie (pedagogiczną, zajęciową), doradztwo zawodowe, edukacje seksualną, fizjoterapię, rehabilitację ruchową, socjoterapię.

Szkoła oprócz sal lekcyjnych posiada również salę doświadczania świata, salę gimnastyki korekcyjnej, salę „wyciszenia”, salę stymulacji sensorycznej, pracownie komputerowe, bibliotekę z kącikiem komputerowym, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet zajęć terapeutycznych, boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw, plac zabaw,

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne uatrakcyjniają zajęcia. Do zasobów technicznych w posiadaniu szkoły zaliczamy tablice multimedialne i informatyczne, projektory, komputery stacjonarne w salach, nowoczesne komputery w pracowni komputerowej, odpowiednio doposażone pracownie specjalistyczne: pracownia drewna (piły mechaniczne, wiertarki stacjonarne, wyrzynarki…), pracownia ceramiczna (piece do wypalania gliny), maszyny do szycia w pracowni szycia, pracownia żywienia (lodówki, kuchenki, zmywarki…), urządzenie EEG Biofeedback, Sprzęt terapeutyczny Tomatis, odpowiednio wyposażoną salkę fitness Atlas, orbitrek, rowerki stacjonarne, wioślarz, nowoczesne programy logopedyczne, nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

Na korytarzach szkolnych znajdują się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży sprzęty: cybergaj, piłkarzyki, klocki.

Do szkolnych zasobów organizacyjnych zaliczyć możemy PCK, Teatr kukiełkowy, teatr „Echo” nauczania indywidualnego.

 

6.      Sylwetka absolwenta szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone w szkole przysposabiającej do pracy prowadzone są wobec  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym  i głębokim oraz z niepełnosprawnością ruchową, z afazją,  z autyzmem, z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnością sprzężoną, niedostosowanych społecznie orazzagrożonych niedostosowaniem społecznym

Uczestnicząc w procesie wychowania i będąc w nim podmiotem działań pedagogiczno – psychologicznych absolwent szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy powinien być dobrze przygotowany do godnego uczestnictwa w życiu mikro i makro społecznym, kulturalnym i ekonomicznym.

Absolwent naszej szkoły będzie gotowy, na miarę swoich indywidualnych możliwości, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo. Szkoła wyposaży go w wiadomości, umiejętności i sprawności potrzebne mu do realizacji zadań dnia codziennego, do podejmowania różnych ról społecznych w środowisku macierzystym, w miarę możliwości niezależnie i godnie, do aktywnego życia partnerskiego oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

WARTOŚCI I ICH REALIZACJA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

Wartości w procesie wychowania

Sytuacje wychowawcze

PRAWDA

· uczniowie szukają w różnorodnych źródłach odpowiedzi na problemy i zagadnienia pojawiające się w procesie dydaktycznym,

 · osoba rozstrzygająca spór każdorazowo dociera do jego źródła,

PIĘKNO

 

 

 

· uczniowie dbają o wystrój sal, korytarzy, o estetykę otoczenia, przynoszą do szkoły obuwie zmienne,

· zwracają uwagę na ubiór, higienę,

 · dostosowują wygląd i ubiór do sytuacji,

 · uczniowie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych (np.: wystawy, filmy, przedstawienia)

· uczniowie dokonują samooceny własnej pracy,

SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ

· uczniowie dokonują samooceny własnej pracy,

· dokonują oceny zachowania, · wypełniają obowiązki dyżurnego,

· uczestniczą w wycieczkach i wykonują samodzielnie czynności wyznaczone przez nauczyciela,

· biorą udział w imprezach klasowych i szkolnych,

RZETELNA PRACA

 

 

 

 

 

· wychowawcy i nauczyciele premiują uczniów wykonujących bardzo dobrze obowiązki wg zasad ustalonych przez szkołę,

· pracownicy szkoły poprzez wzorce osobowe wpływają na stosunek uczniów do obowiązków i pracy, CZYSTOŚĆ JĘZ.POLSKIEGO, KULTURA SŁOWA

 · uczniowie czuwają nad poprawnością i czystością języka polskiego podczas lekcji, przerw, wycieczek...,

· uczestniczą w przedstawieniach, lekcjach muzealnych i bibliotecznych,

WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

· uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych,

· opiekują się zwierzętami,

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

 

 

· uczniowie uczestniczą w uroczystościach, rocznicach o charakterze patriotycznym odbywających się na terenie miasta,

· poznają patriotyczne postawy z literatury, historii..,

 · organizują uroczystości związane z tradycjami szkoły

 · uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta,

· biorą udział w obchodach świąt szkolnych ( Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Sportu, Święto Niepodległości, Opłatek Wigilijny, Święto 3 Maja, Dzień Kobiet itd.)

 

Dotychczasowe działania szkoły

 

1.      Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. Charakterystyka środowiska wychowawczego.

 

·       Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna

nr 10 z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna wraz z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7.

·        Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

·        Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne. W SSPdP są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego.

·       Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

·       Część uczniów wychowuje się poza swoimi rodzinami, są to piecza zastępcza i placówki opiekuńczo wychowawcze.

Zebrany materiał, który został wykorzystany przy tworzeniu programu wychowawczo profilaktycznego szkoły został opracowany w oparciu o analizę dzienników, analizę dokumentacji pedagoga i psychologa, rozmowy z członkami RP, ankiety, analiza frekwencji, obserwację środowiska szkolnego, uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, rodziców i uczniów.

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

·    wzrost średniej frekwencji w szkole: szkoła przysposabiająca do pracy 82,3%  

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

·   Uczniowie dbają o swoje zdrowie, nie używają substancji psychoaktywnych,

·   Uczniowie uprawiają  sport

·   Niski odsetek uczniów z nadzorem kuratora sądowego,          

·   Sporadycznie występują trudne pod względem wychowawczym przypadki wśród uczniów

Działania  pro wychowawcze szkoły:

·  różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

·  bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

·  preorientacja zawodowa,

·  zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

·  zajęcia rewalidacyjne,

·  udział w zajęciach sportowych,

·  ciekawe propozycje spędzania przerw,

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji, w których udział biorą uczniowie.

Czynniki ryzyka w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·           Chaotyczne środowisko rodzinne

·           Niepowodzenia szkolne

·           Podatność na wpływy

·           Niska samoocena

·           Dysfunkcjonalni koledzy

·           Używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

·           Wczesna aktywność seksualna

·           Brak poszanowania autorytetów

·           Zachowania agresywne i przestępcze

·           Absencja szkolna

·           Słabe więzi szkoły z uczniami

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

Najważniejsze czynniki chroniące w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne
 • Zaangażowanie rodziców w życie dzieci
 • Jasne zasady zachowań
 • Pozytywny obraz siebie
 • Nagradzanie zachowań prospołecznych
 • Przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych
 • Życie zgodne z wartościami uniwersalnymi
 • Umiejętności pro społeczne
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pozytywna aktywność społeczna
 • Współpraca nauczycieli i rodziców
 • Zero tolerancji ze strony szkoły dla zachowań dysfunkcyjnych
 • Współdziałanie z lokalna społecznością

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka. 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Ewaluacja dotyczyła obszaru „Respektowanie norm społecznych w szkole”

 1. Uzyskanie w badaniu odpowiedzi dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole są spójne w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców. Według respondentów, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, przy czym najważniejsza w tym kontekście grupa badanych –uczniowie w 100% oceniło swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole, jako co najmniej dostateczne, w tym większość - ok. 90% oceniła poczucie bezpieczeństwa na wysokie i bardzo wysokie.

 

 1. Nie wszyscy nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie – 26 % badanych uznało, że nie zawsze czuje się bezpiecznie.

Wymagający uwagi jest fakt, że 82% badanych nauczycieli zetknęło się z przejawami agresji psychicznej i fizycznej w stosunku do siebie, w większości ze strony uczniów, ale również ze strony nauczycieli i personelu szkoły.

 

 1. Najczęstszym źródłem poczucia zagrożenia uczniów, według wszystkich kategorii badanych były różne formy agresji werbalnej. Należy zwrócić uwagę, że takie formy przemocy słownej wymieniane przez ankietowanych jak: przezywanie, ośmieszanie, obmawianie, choć niepożądane, należą do naturalnych mechanizmów kontroli społecznej i kształtowania relacji w grupach rówieśniczych. Jako takie nie mogą zostać w pełni wyeliminowane z repertuaru zachowań uczniów, choć oczywiście należy dążyć do tego, aby ograniczać ich występowanie i dokuczliwość.

 

 1. W szkole, w opinii wszystkich grup badanych, podejmuje się działania kształtujące właściwe zachowania. Za najbardziej skuteczne działania, sprzyjające przestrzeganiu norm społecznych w szkole są dyżury śródlekcyjne, rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą oraz lekcje wychowawcze.

Na właściwą pracę pedagogiczną nauczycieli i dobrze sprawowany nadzór nad dziećmi w szkole wskazuje niski odsetek uczniów (tylko 3 uczniów), którzy zetknęli się z różnymi formami agresji fizycznej. Potwierdza to także zgodna opinia badanych nauczycieli i rodziców, którzy stwierdzili, że przemoc fizyczna nie jest głównym czynnikiem powodującym poczucie zagrożenia uczniów.

Najbardziej krytyczni wobec swoich zachowań okazali się uczniowie.

 

5.      Uczniowie, według rodziców i nauczycieli często stosują się do obowiązujących w różnych sytuacjach norm zachowania. Lepiej są oceniane wycieczki, udział w imprezach szkolnych, apele. Gorzej wypada ocena przestrzegania norm przez uczniów podczas lekcji i przerw oraz odnośnie stosowania zwrotów grzecznościowych. Bardzo krytycznie ocenili się sami uczniowie. Według ich oceny zachowują się gorzej niż widzą to nauczyciele i rodzice. Uzyskane odpowiedzi świadczą o właściwym kierunku i skuteczności szkoły w oddziaływaniu na postawy i zachowania uczniów ale wskazują tez braki i kierunek działań na najbliższy rok szkolny.

 1. Działania szkoły i rodziców w odniesieniu do dyscyplinowania uczniów i zachowania bezpieczeństwa skierowane powinny być, w opinii badanych,  na pracę wychowawczą.

 Praca wychowawcza nauczycieli jest ceniona przez rodziców i stanowi ważną część pracy nauczycieli. Działania diagnozujące przestrzeganie norm zachowań w opinii badanych rodziców i nauczycieli w szkole są przeprowadzane. W ocenie rodziców są skuteczne, a w ocenie nauczycieli zdania są podzielone, połowa twierdzi, że są skuteczne, a połowa, że nie zawsze.

 

 1. Rodzice uważają, że mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych swoich dzieci w szkole poprzez rozmowy z własnym dzieckiem oraz współpracę z pracownikami szkoły. Cieszy fakt, że rodzice uważają, że mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

 1. Podejmowane przez nauczycieli działania nie wyeliminują w 100% zachowań, które

są sprzeczne z ogólnie aprobowanymi.

Działania jednak muszą być wdrażane i jednakowo, konsekwentnie egzekwowane przez wszystkich pracowników szkoły.

W każdej sytuacji należy odwoływać się do obowiązujących w szkole norm, zasad i postaw.

Wyniki ankiety dotyczące wartości w życiu uczniów wskaazuje, że miłość i zaufanie to najważniejsze wartości w życiu człowieka. Ważna jest równie sprawiedliwość, pieniądze, wiedza i dobro. Ankietowani uczniowie o wartościach rozmawiają z nauczycielami i rodzicami. Badani uczniowie SPdP cenią u swoich rodziców dobro, wierność, miłość, rozmowę, pilnowanie, szczerość, poświecenie, zaufanie. Badani za człowieka wartościowego uznają osobę która jest dobra- 5 badanych, 4 badanych że pracowitego i szanującego ludzi, 2 poświęcającego się dla innych, sumiennie wypełniającego obowiązki  a także dbającego o zdrowie. Nikt z badanych nie uznał człowieka wartościowego tego,  który ma pieniądze.

 

2.      Identyfikacja sukcesów i porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
    w    olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych      przez inne szkoły, towarzystwa,

·         udział grupy tanecznej, teatralnej w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, imprezach,

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich: Szkoła w Ruchu, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Nie Pal Przymnie Proszę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza,

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską.

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na uroczystości klasowe i szkolne,

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów z niższych klas społecznych borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

·         W szkole działa świetlica szkolna,

·         Szkoła współpracuje z TPDU oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

·         Poprawa frekwencji

Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Nauczyciele wypowiedzieli się w ankiecie, że uczniowie zostali o nich poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszych lekcjach wychowawczych, ale również podczas rozmów, pogadanek z różnymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i podczas apeli. Nauczyciele wskazali również, że uczniowie zapoznani są ze Statutem Szkoły, z programem wychowawczym, wspólnie opracowują regulamin klasy. Nauczyciele na bieżąco przypominają obowiązujące zasady, stosują gry i zabawy na integrację grupy. Współpracują z rodzicami, podejmują wspólne działania. Ważny też jest własny przykład nauczycieli.

 

65% nauczycieli określiło, że uczniowie nie zawsze przestrzegają norm społecznych w szkole. Najczęściej nie respektowane są normy dotyczące kultury słowa i szacunku dla innych osób. Najczęstszymi formami reagowania nauczycieli na łamanie norm są rozmowy z uczniami, współpraca z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy z rodzicami, stosowanie systemu kar i nagród, doprowadzenie do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

100% nauczycieli uważa, że szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmocnienie właściwych zachowań. Wymienili cały szereg działań, które są opisane powyżej w ankiecie. Tylko połowa badanych nauczycieli uznała, że owe działania podejmowane przez szkołę są skuteczna, a połowa uznała, że nie zawsze.

 

Nauczyciele wysoko oceniają zachowanie uczniów podczas uroczystości szkolnych i wycieczek. W tych sytuacjach uczniowie stosują się do norm. Nieco gorzej zostali ocenieni uczniowie w sytuacjach takich jak: dyscyplina na lekcji, prawidłowa komunikacja na zajęciach, bezpieczne zachowanie podczas przerw i dbania o mienie szkoły.

Wyniki badania nauczycieli są spójne z obserwacjami rodziców i samooceną uczniów.

 

3.      Skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze i profilaktyczne.

 

Z ewaluacji wewnętrznej szkoły w obszarze przestrzeganie norm społecznych wynika, że:

1.      Największy odsetek uczniów za najlepszy sposób reakcji nauczyciela na niewłaściwe zachowania ucznia uważa upomnienie ustne, a najrzadziej wymieniane było obniżenie oceny zachowania. Dwóch uczniów dopisało jako karę naganę dyrektora. Uczniowie uznali sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowanie za skuteczne.

 

2.      96,4% rodziców uważa, że szkoła podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń.

Jako najbardziej skuteczne działania szkoły, które sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych rodzice uznali dyżury nauczycieli na przerwach, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz lekcje wychowawcze.

3.      W opinii ankietowanych nauczycieli w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań. Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli twierdząco. Działania podejmowane przez nauczycieli: upomnienia ustne, rozmowy dyscyplinujące, pisemne uwagi w zeszycie do korespondencji, rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem, udzielenie nagany, wprowadzenie Program Nauki Zachowania, nagradzanie właściwych zachowań, rozmowy z rodzicami, kuratorami, spotkania zespołów i omawianie na nich zagrożeń, tematy na zajęciach z wychowawcą, apele profilaktyczne, udział w spektaklach, oglądanie filmów edukacyjnych.

 

4.      Potrzeby rozwojowe nauczycieli.

 

Nauczyciele chcą przekazywać młodym ludziom takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, gotowość do pomocy, uczciwości, empatia i tolerancja. Wartościami uznawanymi przez nauczycieli, a także kierowanymi przez nich w życiu są wartości moralne, zdrowie, życie rodzinne, miłość, pozytywny stosunek do ludzi, prawdziwa przyjaźń, tolerancja, uczciwość, szacunek dla siebie oraz wartości religijne. Większość nauczycieli posługuje się takimi umiejętnościami jak; spostrzegawczość, zrozumienie ucznia, indywidualne podejście, wrażliwość na problemy i potrzeby uczniów, umiejętność obserwacji, pokonywanie konsekwencji działań, praca w zespole, dyscyplina, empatia, rozmowa, tolerancja, współpraca i współdziałanie, wytrwałość, szacunek, umiejętność rozwiązywania problemów. Najchętniej chcieliby oni poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sposobu pracy z zespołem klasowym, zdrowego trybu życia, cyber przemocy i e-uzależnienia, profilaktyki uzależnień, doradztwa zawodowego, jak również w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i z promowania czytelnictwa. Natomiast zajęcia pozalekcyjne których chętnie by uczyli to zajęcia z języka niemieckiego, szycie, zajęcia teatralne, klub gier planszowych, kółko fotograficzne, taniec, zajęcia muzyczno- ruchowe, piłka nożna, biegi, modelarstwo, zajęcia artystyczne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, zajęcia z orgiami.

Nauczyciele w tym roku akademickim chcą podjąć szkolenia takie jak; terapia ręki, alternatywne metody komunikacji z dzieckiem (PECS), zajęcia ruchowe rozwijające kreatywność w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym, budowanie relacji z rodzicami dziecka, elementy integracji sensorycznej, Trening Zastępowania Agresji terapię behawioralną oraz studia podyplomowe terapia uczniów ze spektrum autyzmu. Szkolenia nauczycieli wynikają z potrzeb rozwojowych uczniów naszej szkoły.

 

5.      Źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego.

 

Szkoła ma wielu naturalnych partnerów instytucjonalnych i współpracuje w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych z:

          Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

          Policją;

          Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

          Sądem Rejonowym;

          Starostwem powiatowym;

          Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Epidemiologicznym;

          Centrum Profilaktyki Miejskiej „Drogowskaz”;

          Gminną Komisją RPA;

          Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

          Towarzystwem Pomocy Dzieci Upośledzonych;

          Miejskimi organizacjami pozarządowymi (Persona, Tęcza, Strefa);

          Pedagogami szkolnymi;

Ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Biblioteką publiczną

          Zespołem Interdyscyplinarny;

 

 Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły

1.      Sfery rozwoju ucznia

Rola wychowawców ogranicza się do towarzyszenia wychowankowi i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego ukierunkowanego na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości jest głównym zadaniem wychowawców.

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości w sferze:

1.      Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2.      Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającemu rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.

3.      Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

4.      Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego  systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdowia oraz poczucie sensu istnienia.

 

2.      Cele wychowawcze

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

Celem głównym programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w oparciu o wartości moralne, estetyczne, jako przygotowanie do życia
w otaczającym go świecie i do pełnienia ról w dorosłym życiu.

 

Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak: dbałość o zdrowie, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do pracy i nauki. Szacunek do drugiego człowieka uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, wrażliwości względem drugiego człowieka, humanizmu.

Znaczny wpływ na osiągnięcie celów programu ma stworzenie odpowiedniego klimatu
w szkole. Klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i czyny, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

 

Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:

 1. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli a także rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi z rówieśnikami.
 5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów.
 7. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.
 8. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Ogólne cele programu wychowawczo profilaktycznego szkoły

·         Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

·         Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie

·         Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

·         Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego

·         Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem

Cele realizowane są w oparciu o wartości:

·         praca, rzetelność i uczciwość

·         miłość, dobro i prawda

·         systematyczność, punktualność

·         koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość względem nauczycieli i kolegów

·         kultura bycia na co dzień

·         szacunek wobec siebie i innych,

·          tolerancja, odwaga,

·          poszanowanie poglądów

i godności drugiego człowieka

 

3.      Zadania, treści i formy realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozwijanie zachowań uczniów sprzyjających samodzielności i odpowiedzialności

- rozwijanie motywacji do pracy nad sobą

- kształtowanie umiejętności samooceny

- udział w pracach samorządu klasowego, szkolnego oraz innych organizacjach uczniowskich

- udział w pracach społeczno-użytecznych

- aktywne włączanie się uczniów w organizowanie imprez i uroczystości klasowych/szkolnych

- wychowawcy

2.

Rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie „dobra” jako wartości nadrzędnej

- wrażliwość na cierpienie innych

- umiejętne ocenianie własnego zachowania jako zgodnego lub nie z normami etycznymi

- lekcje wychowawcze

- lekcje z pedagogiem szkolnym, psychologiem

-wychowawcy, pedagog, psycholog, wszyscy nauczyciele,

3.

Wykształcenie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

4.

Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie, zdrowie jako jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka

- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania, edukacja seksualna,

- zasady prawidłowego żywienia,

- aktywność ruchowa, praca

 i wypoczynek oraz czas wolny,

- prawidłowa postawa ciała

 i czynniki ją warunkujące,

-  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku,

- kształtowanie sprawności

 i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu,

 i turystyki

 

- pogadanki, zajęcia tematyczne z zakresu higieny wypoczynku, zasad odżywiania się,

- udział w lekcjach dotyczących zdrowego stylu życia

- apele, konkursy o tematyce profilaktycznej

- wizyta w gabinecie ginekologicznym , prelekcja położnej,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: np. „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

„ARS czyli jak dbać o miłość”, „Podstępne WZW”, „Znamię?, znam je!”, „Debata o dopalaczach”

w pracach koła ekologicznego i koła PCK

- opieka nad niemowlęciem

 

-wychowawcy,

- pedagog szkolny,

- pielęgniarka

- nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

 

5.

Wyposażenie w znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w trakcie nagłych wypadków oraz zachowań w czasie zagrożenia

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

-  zdobywanie umiejętności

w nagłych wypadkach

- nabywanie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowania medycznego

 i drogowego

 

- ćwiczenia

- wykład

- pogadanka

- warsztaty

- kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

 

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele  w-f, nauczyciel biologii,

- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

6.

Wykształcenie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa

- ukazywanie wysiłków rodziców w funkcjonowanie rodziny

- uczniowie mają wpływ na życie szkolne

- wiedza o walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych miasta

- kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych

- lekcje tematyczne

- pogadanki

- wycieczki

- ogniska

- uroczyste obchody świąt narodowych

Wychowawcy, nauczyciele historii, biologii

7.

Stworzenie warunków do nauki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przeciwstawiania się patologiom społecznym

- wyposażenie w treści związane z emocjami, zachowaniem asertywnym, ze sposobami zdrowego rozładowania napięć i poradzenia sobie z problemami

- lekcje tematyczne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem ukazujące destrukcyjny wpływ środków na życie człowieka i społeczeństwa

- ćwiczenia umiejętności dokonywania wyboru

- nauka umiejętności odmawiania

 

Wychowawca, pedagog, psycholog, zaproszone osoby z zewnątrz

8.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

9.

Monitorowanie sytuacji bytowej i rodzinnej ucznia

- współpraca z rodzicami ucznia,

- współpraca z OPS, PCPR, kuratorami, asystentami rodzin,

- współpraca z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

- obserwacja i monitorowanie sytuacji rodzinnej dzicka,

- Dożywianie uczniów.

- Zbiórka odzieży, przyborów, kosmetyków dla uczniów z najuboższych środowisk.

- Współpraca z: OPS,

Kuratorami sądowymi,

Instytucjami pomocowymi,

- Prowadzenie ewidencji rodzin pomocy potrzebujących.

- Kierowanie rodzin uczniów z trudną sytuacją materialną i bytową do odpowiednich placówek pomocowych.

- Pomoc w stypendiach szkolnych

- wychowawcy

- pedagog szkolny

- kierownik świetlicy

- koło PCK

 

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube