^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Procedury w sytuacjach kryzysowych

 PROCEDURY  POSTĘPOWANIA
W  SYTUACJACH  KRYZYSOWYCH
   w Zespole Szkół Specjalnych
w Raciborzu
Cele:
1. Wyznaczanie jasnych i czytelnych reguł postępowania w sytuacjach kryzysowych.
2. Usprawnianie obiegu informacji między pracownikami szkoły oraz rodzicami i szkołą.
3. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania.
4. Socjalizacja uczniów.
5. Zwiększenie wychowawczej roli szkoły.
6. Wypracowanie jednolitych metod współpracy między pracownikami szkoły oraz rodzicami i szkołą.
 
Uzasadnienie wdrożenia procedur w szkole:
1. Promowanie postaw pomagających zachować bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.
2. Wypracowanie i wprowadzenie w życie jednolitych procedur działania, eliminujących czynnik przypadkowości oraz dowolności.


1. Kodeks nauczyciela ZSS w Raciborzu

1. Nauczyciel wraz z innymi pracownikami powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie uczniów.
2. Nauczyciel stanowczo przeciwstawia się wszelkim przejawom agresji i reaguje na pierwsze jej objawy.
3. Nauczyciel winien zachować dystans w relacjach z uczniami.
4. Nauczyciel winien równo traktować wszystkich uczniów.
5. Nauczyciel bierze na siebie odpowiedzialność za przekazywanie informacji w sytuacjach kryzysowych (ustnie lub pisemnie na czerwonej kartce), wychowawcy, pedagogowi, psychologowi oraz dyrektorowi szkoły wg poniższych procedur.
6. Nauczyciel bierze na siebie odpowiedzialność za przekazywanie informacji w sytuacjach kryzysowych rodzicom wg poniższych procedur.
7. Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i pracowników, szczególnie w obecności uczniów lub ich rodziców.
8. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do obecności na zebraniach z rodzicami.
9. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z procedurami i zasadami postępowania oraz do ich przestrzegania.
10. Ze zdarzenia kryzysowego należy sporządzić notatkę służbową (wzory w załączeniu).

2. Procedura przekazywania informacji rodzicom
o postępach w nauce, zachowaniu, organizacji pracy szkoły.

Głównym dokumentem procedury jest Zeszyt Kontaktu z Rodzicami.

Zeszyt ten zawiera:
1. Ponumerowane kartki.
2. Wzory podpisów rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Nr telefonu rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Informacje o organizacji pracy szkoły.
5. Zwolnienia oraz usprawiedliwienia, które wychowawca kwituje podpisem. 
6. Oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów oraz liczbę godzin opuszczonych, które raz w miesiącu wypisuje wychowawca.

* Zeszyt ten każdy uczeń powinien mieć codzienne przy sobie.
* Każdą informację podaną do zeszytu rodzic zobowiązany jest podpisać.
* Przekazywanie informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych szczegółowo opisano poniżej.

3. Procedura postępowania w przypadku kryzysu wychowawczego

1. Dyrektor powołuje zespół kryzysowy, który ocenia aspekty reakcji kryzysowych, ustala zasady kontaktowania się z osobami czy grupami zaangażowanymi w kryzys, w tym: strategię kontaktowania się z mediami.
2. Dyrektor wybiera osobę do kontaktowania się z mediami.
3. Zespół identyfikuje główne problemy.
4. Dyrektor organizuje posiedzenia Rady Pedagogicznej.
5. Zespół wyraźnie i jasno wskazuje konkretne zasady, reguły i prawa, które zostały naruszone bądź złamane.
6. Zespół wyznacza wobec ucznia sankcje zgodne z systemem kar obowiązującym w szkole.
7. Zespół ustala z Radą Pedagogiczną sposoby pracy nad metodami zapobiegania
 w przyszłości takim sytuacjom, w których problemy wychowawcze osiągną rozmiary kryzysu.

4. Procedura przepływu informacji w sytuacji kryzysowej

1. Świadek zdarzenia kryzysowego ma obowiązek przerwania go, zapewnienia bezpieczeństwa oraz powiadomienia wychowawcy ucznia.
2. Wychowawca powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców/ opiekunów ucznia; w razie zaistniałej potrzeby powiadamia pedagoga, psychologa, dyrekcję.
3. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców, a świadek sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia. Notatki służbowe przechowywane są
w sekretariacie.
4. W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową: wychowawca ? pedagog/ psycholog ? dyrektor.

5. Procedura postępowania nauczyciela dyżurującego

1. Nauczyciel pełni dyżur zgodnie z ustalonym przez wicedyrektora miejscem
i harmonogramem w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
2. Nauczyciel oaz wyznaczony pracownik szkoły pełnią dyżur aktywnie sprawując nadzór nad uczniami podczas przerwy w wyznaczonym miejscu.
3. Nauczyciel reaguje na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm (np.: agresywne postawy wobec kolegów, zaczepianie, wymuszenia, zły stan zdrowia, nadaktywność, niszczenie mienia szkoły, itp.). W sytuacji kryzysowej reaguje według procedur.
4. Nauczyciel kieruje osoby obce znajdujące się na terenie szkoły do sekretariatu.
W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty lub zachowuje się agresywnie, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać policję. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.
5. Nauczyciel pełniący dyżur przy toaletach ma obowiązek otworzyć toalety na początku przerwy i zamknąć je po dzwonku, wcześniej sprawdzając, czy nikogo w niech nie ma. 
6. W czasie przerw międzylekcyjnych nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych bez opieki.
7. Miejsce dyżurowania nauczyciel opuszcza po dzwonku na lekcję, kiedy wszyscy uczniowie wejdą do klas.
8. Nauczyciel przeciwdziała spędzaniu przerw przez uczniów z pawilonu B:
- w pawilonie A,
- przy drzwiach wejściowych i na holu głównym.
9. Drzwi wejściowe zamknięte są od godz. …… do godz. …….
10. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora szkoły wszelkich propozycji związanych
 z usprawnianiem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnianie bezpieczeństwa uczniom.

6. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

Poprzez zakłócenia toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów, uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne, agresywne zachowanie w stosunku do rówieśników, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji
na polecenia nauczyciela).
1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi
na realizację lekcji, wysyła on informację w formie SMS do pedagoga szkolnego lub
 do wicedyrektora.
2. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela
i ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich do odrębnego pomieszczenia.
3. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania zależności od popełnionego wykroczenia.
4. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, na wniosek pedagoga wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
5. Jeśli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora/ wicedyrektora szkoły, wzywa rodziców do natychmiastowego przyjścia do szkoły.
6. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach postępowań, należy postępować według tych procedur.
7. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie).

7. Procedura postępowania wobec aktów wandalizmu w szkole

1. Zgłoszenie aktu wandalizmu do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy.
2. Niezwłoczne powiadomienie pedagoga szkolnego, dyrektora/wicedyrektor szkoły przez nauczyciela lub wychowawcę.
3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia i szacuje straty.
4. Wychowawca powiadamia rodziców.
5. Wobec ucznia stosuje się sankcje zgodne z systemem kar.
6. W szczególnych przypadkach powiadamiana jest policja, decyduje dyrektor/wicedyrektor.
7. Nauczyciel – świadek zdarzenia zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia
i przekazania jej wychowawcy.

8. Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestanie palenia i konfiskuje papierosy.
2. Zawiadamia wychowawcę klasy.
3. Wychowawca zawiadamia rodziców i pedagoga.
4. Wobec ucznia palącego na terenie szkoły stosuje się kary zapisane w systemie kar.
5. Nauczyciel – świadek zdarzenia zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia
 i przekazania jej wychowawcy.

9. Procedura postępowania wobec ucznia używającego wulgaryzmów wobec rówieśników, agresja słowna, zastraszanie, wymuszanie oraz innych rodzajów przemocy psychicznej

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem prowadzona bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu
i powiadomienie wychowawcy.
2. W przypadku powtarzających się sytuacji – powiadomienie rodziców i pedagoga.
3. Wychowawca i pedagog opracowują plan pracy z uczniem – kontrakt.
4. Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad kontraktu stosuje się system kar zawartych 
 w systemie kar.
5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia.

10. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły

1. Nauczyciel obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki, w razie potrzeby rozdziela uczniów przy pomocy innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel
 w pierwszej kolejności powiadamia pielęgniarkę i dyrektora szkoły; pielęgniarka powiadamia pogotowie ratunkowe.
3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga.
4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę z uczestnikami bójki.
5. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły.
6. Nauczyciel – świadek zdarzenia zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia
 przekazania jej wychowawcy.
7. Pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem,
w szczególnych wypadkach Policję lub Sąd Rodzinny.
8. Wychowawca zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów.
9. Wobec uczestników zajścia stosuje się kary zapisane w systemie kar.

11. Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły

1. Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi, dyrektorowi lub pracownikowi szkoły.
2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży:
* w przypadku kradzieży przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest między poszkodowanym a wychowawcą,
* w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest pedagog i dyrektor/wicedyrektor szkoły.
3. W każdym przypadku kradzieży wychowawca informuje rodziców/ opiekunów obu stron zajścia oraz pedagoga.
4. Wychowawca lub pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem.
5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia.
6. W szczególnych przypadkach (decyduje pedagog lub dyrektor/wicedyrektor) powiadamiana jest Policja lub Sąd Rodzinny.
7. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w systemie kar.

12. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczyciela (agresja słowna, wulgaryzmy)

1. Poszkodowany nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora szkoły.
2. Dyrektor wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę.
3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia i opracowuje w porozumieniu z pedagogiem plan pracy z uczniem.
4. W przypadku znieważenia nauczyciela, dyrektor powiadamia Policję.
5. Wobec ucznia stosuje się kary zapisane w systemie kar.
6. Nauczyciel poszkodowany zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia
i przekazania jej do sekretariatu szkoły.

13.  Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia
w stosunku do nauczyciela

1. Powiadomienie dyrektora szkoły.
2. Dyrektor powiadamia Policję.
3. Wychowawca wzywa rodziców w trybie natychmiastowym do szkoły.
4. Wobec sprawcy stosuje się kary zapisane w systemie kar.
5. Nauczyciel poszkodowany zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia
i przekazania jej do sekretariatu szkoły

14. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozaszkolnej względem ucznia

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zauważenia przez pracownika szkoły śladów przemocy fizycznej u ucznia, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę  lub w razie jego nieobecności pedagoga lub dyrekcję szkoły.
2. Ogólnych oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone przez dyrektora. Pielęgniarka sporządza notatkę służbową.
3. Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z dzieckiem.
4. W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców/ opiekunów, wezwać pogotowie ratunkowe.
5. W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca, pedagog rozmawia
z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.
6. W szczególnych przypadkach zawiadamiana jest Policja oraz Sąd Rodzinny.
7. Wychowawca  lub pedagog zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia
i przekazania jej do sekretariatu szkoły.

15. Procedura postępowania w przypadku epizodu psychotycznego ucznia

1. Nie pozostawiać ucznia samego.
2. Reagować spokojnie.
3. Zawiadomić pielęgniarkę, w razie konieczności pogotowie ratunkowe.
4. Niezwłocznie powiadomić wychowawcę, pedagoga/ psychologa, dyrektora/ wicedyrektora szkoły.
5. Wychowawca zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów.
6. Nauczyciel – świadek zdarzenia zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia
 i przekazania jej wychowawcy.

16. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego

1. Jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski każdy pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
 w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2. Pracownik – świadek zdarzenia doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki szkolnej, zawiadamiając zaraz potem dyrektora/wicedyrektora.
3. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą- prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę uczącego w najbliższej sali.
4. Jeśli gabinet pielęgniarki szkolnej jest nieczynny, przekazuje się poszkodowanego dyrektorowi/wicedyrektorowi, który już bierze odpowiedzialność za udzielenie pomocy.
5. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń- miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin.
6. W każdym trudniejszym przypadku nauczyciel- świadek zdarzenia wzywa pogotowie ratunkowe oraz powiadamia dyrektora/wicedyrektora, następnie zawiadamia rodziców ucznia.
7. Jeśli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

17. Procedura postępowania w przypadku ewakuacji szkoły

1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły.
2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka.
3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych.
4. Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu ewakuacji.
5. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi.
6. Pomieszczenia opuszczane nie powinny być zamykane na klucz.
7. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności.
8. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby ratownicze.

18. Procedura postępowania przy złamaniu zakazu korzystania
 z telefonu komórkowego

Uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, a także innych urządzeń rejestrujących oraz odtwarzających dźwięk i obraz w czasie lekcji. Aparaty powinny być wyłączone i schowane.

1. W przypadku nieprzestrzegania powyższego zapisu telefon (lub inne urządzenie) zostaje odebrany przez nauczyciela i zdeponowany w sekretariacie szkoły. Telefon musi być przez ucznia wyłączony. Nauczyciel, zostawiając telefon w sekretariacie, dołącza informację, do kogo należy telefon oraz z której klasy jest uczeń.
2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy, a wychowawca rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
3. Również w przypadku odmowy oddania przez ucznia telefonu (lub innego
wyżej wymienionego urządzenia) nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
4. W każdej z ww. sytuacji nauczyciel odnotowuje w zeszycie uwag informację o takim zdarzeniu.
5. Telefon lub inne urządzenie elektroniczne odbiera z sekretariatu szkoły rodzic/opiekun prawny ucznia.
6. W przypadku powtarzających się sytuacji łamania zakazu zostaną zastosowane wobec ucznia sankcje zgodne z systemem kar obowiązującym w szkole.

19. Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe itp.

1. Uczeń,  który  jest  zwolniony  na  zawody  sportowe,  konkursy przedmiotowe
 itp.  ma zaliczoną obecność w szkole.
2. Ucznia  zwalnia  nauczyciel  odpowiedzialny  za  zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć (w porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz za zgodą jego rodziców).
3. Nauczyciel      ten     sporządza     listę     uczniów. Lista powinna być wywieszona
w pokoju nauczycielskim obok zastępstw, najpóźniej na dzień przed zorganizowanymi zajęciami.     
6. Nauczyciel  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  tych  zajęć wpisuje  rodzaj  zwolnienia  do  dziennika  lekcyjnego  (zawody sportowe, konkurs), w rubryce dotyczącej frekwencji.
7. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel  wyznaczony  jako  opiekun  osobiście  prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia
 i przyprowadza ich z powrotem do szkoły.

20.   Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły

1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, ocenić sytuację i podjąć działania zgodnie z obowiązującymi procedurami..
2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego (5 krótkich dzwonków).
4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
5. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego.
UWAGA!
Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować!
Nie gasi się wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!
6. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. ewakuacja odbywa się zgodnie z procedurami
7. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
8. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
9. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu.
10. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.
11. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
12. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Aby nie stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić np. wilgotną chustką.
13. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń.
14. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas działaniach.

21. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną

1. Po otrzymaniu np. od rodziców lub z mediów informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby zakaźnej u ucznia należy powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
2. Dyrektor potwierdza wiadomość u lekarza – jeśli to możliwe lub dyżurującego inspektora sanitarnego
3. Dyrektor ustala z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
4. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz Kuratora Oświaty.
5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i uczniów.
6. Dyrektor przygotowuje informację dla uczniów i rodziców przy współpracy  SANEPID-u w Raciborzu.
7. Dyrektor organizuje (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych lub pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu.

22.    Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.

Wtargnięcie napastników do obiektu
1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
a. nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi
i okna,
b. nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.
UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.
8. Po zakończeniu akcji:
a. sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
b. nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
c. prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

23.   Procedura postępowania w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Straż Miejską, Urząd Miasta.
2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami
3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje:
a. rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna,
ujawniony podejrzany przedmiot),
b. treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
c. numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

24.   Procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, nesesery itp.)
10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

25.    Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

1. Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji.
2. Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę
3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
Informacja o podłożeniu bomby
1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:
a. słuchaj uważnie,
b. zapamiętaj jak najwięcej,
c. jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje,
d. zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,
e. nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,
f. jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.
g. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał - przekażesz ją Policji.
2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
3. Zaalarmuj dyrektora szkoły
4. Dyrektor dzwoni do Wydziału Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.
5. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
6. Dyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją
UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.
7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym,
11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu,
12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)
1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu.
UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.
2. Zadzwoń pod jeden z merów alarmowych:
3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
8. Otwórz okna i drzwi.
9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych).
11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń
Po wybuchu bomby:
1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch.
2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 
3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.
4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji.
6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

26. Załącznik nr 1
Racibórz,  dnia ................................
 
NOTATKA SŁUŻBOWA
w przypadku zaistnienia zdarzenia kryzysowego


Imię i nazwisko ucznia .......................................................................klasa ................................
Data zdarzenia................................................ godz . ....................................
Rodzaj zdarzenia...........................................................................................................................
Miejsce zdarzenia..........................................................................................................................
Świadkowie zdarzenia:
.......................................................................................................................................................
Okoliczności poprzedzające zdarzenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przebieg zdarzeń:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Skutki zdarzenia:
.......................................................................................................................................................
Podjęte przez nauczyciela działania po zaistniałym zdarzeniu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Proponowane środki zaradcze:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 Poinformowane osoby:
.......................................................................................................................................................
 
 
 
   Data i czytelny podpis nauczyciela

........................................................

27.    Załącznik nr 2
Racibórz, dnia ................................


NOTATKA SŁUŻBOWA
z rozmowy z uczniem poszkodowanym w wypadku
 
Imię i nazwisko ucznia ...........................................................................   klasa .........................
Data zdarzenia................................................ godz . .............................
Rodzaj zdarzenia...........................................................................................................................
Miejsce zdarzenia..........................................................................................................................
Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem w chwili zdarzenia ................................................
Świadkowie zdarzenia:
.......................................................................................................................................................
Opis zdarzenia przez osobę poszkodowaną:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Podpis poszkodowanego
 
 ......................................... 

Podpis świadków  wypadku
 
......................................... 
......................................... 

Notatkę sporządził: 
......................................... 
28.   Załącznik nr 3
NOTATKA SŁUŻBOWA

z rozmowy telefonicznej


odbytej w dniu ....................................................... o godz................
z Panią/Panem .......................................................
rodzicem/ opiekunem ucznia ....................................................................................


Telefon kontaktowy .......................................................


Rozmowa dotyczyła......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


 
Rozmowę przeprowadził(a) 
 
 .......................................................

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube