^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Oddziały dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

DLA KOGO?

Zespół rewalidacyjno - wychowawczy istnieje w naszej szkole od 2012 roku. Został  utworzony w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów z głęboką niepełnosprawnością  intelektualną.

CEL ZAJĘĆ

Celem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w  funkcjonowaniu w  codziennym życiu, stosownie do  ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 

Praca z każdym uczniem oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych.

Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych zajęć usystematyzowanych w odpowiednio po sobie następujących czynnościach. Tak przeprowadzane ćwiczenia dają naszym uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia są całkowicie dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

ZAJĘCIA OBEJMUJĄ

·         naukę nawiązywania kontaktu w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;

·         kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;

·         usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;

·         wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;

·         rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;

·         kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;

·         naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

METODY PRACY

Podczas zajęć stosowane są różnorodne metody i terapie:

- elementy terapii behawioralnej

- PECS - metoda wspomagająca komunikację pozawerbalną

- Poranny krąg

- Muzykoterapia

- Metoda poczucia świadomości ciała "Program Aktywności" M.,Ch.Knillów                                          

- Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

- Terapia polisensoryczna w sali doświadczania świata

- Dogoterapia

 

Uczniowie w zależności od potrzeb objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, m.in:

- gimnastyka korekcyjna

- logopedia

- integracja sensoryczna

-dogoterapia i inne

 

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r.                        w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube