^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

O naszej szkole


 W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10  w Raciborzu,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna  nr 1 w Raciborzu.

JAKA JEST NASZA SZKOŁA?

Do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przyjmujemy  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, w normie intelektualnej  z autyzmem, zespołem Aspergera  oraz ze sprzężeniami.

 

 Praca z uczniami opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczniowie objęci są stałą opieką pedagogiczno – psychologiczną.

    

Wszyscy uczniowie  objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez specjalistów w wymiarze 10-12 godzin w tygodniu na oddział. Są to: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia, korekta wad postawy, komunikacja alternatywna i wspomagająca, korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia  metodą Tomatisa, zajęcia w sali doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/, zajęcia ruchowo - terapeutyczne.

     

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w: atrakcyjnych zajęciach sportowych treningi i wyjazdy na zawody sportowe Klubu Olimpiad Specjalnych "Animusz”, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, różnorodnych imprezach i konkursach plastycznych, sportowych i przedmiotowych, zajęciach dodatkowych współfinansowanych przez Unię Europejską oraz zajęciach na basenie.

 

Zapewniamy: : przyjazną i życzliwą atmosferę, wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, życiowych, naukę w nowocześnie wyposażonych klasach, pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych, opiekę pielęgniarki, opiekę w Świetlicy  w godzinach od 7:00 do 16:00, smaczne posiłki w stołówce szkolnej, wypoczynek w strefach zabawy i wyciszenia. Uczniom przysługuje bezpłatny dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej oraz możliwość bezpłatnego dowozu busami, organizowanego przez gminy.

 

Na świadectwach szkolnych i legitymacji uczniowskiej nie odnotowuje się, że dziecko uczęszcza do szkoły specjalnej.

 

W szkole odbywają się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Podstawą ubiegania się o zajęcia jest opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

Terminy rekrutacji: Termin składania dokumentów: od 15 kwietnia do 15 sierpnia  każdego roku. Istnieje możliwość przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego


   
 Szkoła posiada:
 • przestronne sale lekcyjne;
 • pracownie techniczne: drewna, gospodarstwa domowego, ceramiczną,
• nowoczesną pracownię komputerową współfinansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny;
 • pracownię geograficzną;
 • gabinety: logopedy, psychologa, lekarski;
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny;
• salę doświadczania świata dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • salę gimnastyczną;
 • salę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
salę zabaw ruchowych dla dzieci przebywających w świetlicy;
 • świetlicę;
 • stołówkę;
 • windę;
 • nowoczesne boiska do gier zespołowych i zajęć lekkoatletycznych.
 
 Szkoła oferuje:
 • pomoc materialną (w miarę możliwości) w formie:
 • dofinansowania dożywiania (śniadania, obiady);
 • zapewnienie odzieży dla najbardziej potrzebujących uczniów;
 • organizowanie wypoczynku letniego we współpracy z TPDU;
 • bezpłatny dowóz na zajęcia;
 • bezpłatne podręczniki;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniów (w szkole jest profesjonalny system monitoringu).
Kadra pedagogiczna pracująca w naszej szkole, to nauczyciele z przygotowaniem specjalistycznym z zakresu oligofrenopedagogiki.

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube