^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

KLASY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

Szkoła kształci  uczniów:

·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w oddziałach do 8 uczniów,

·          z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym w oddziałach do 4 uczniów,

·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych  liczących  do 4 uczestników,

    

Nauczanie składa się z dwóch etapów edukacyjnych. Klasy I- III oraz IV-VIII.

Oddziały liczą nie więcej niż  8 uczniów. Na pierwszym etapie edukacyjnym z dziećmi pracuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela. Na drugim etapie nauczania pomoc nauczyciela zatrudniana jest za zgodą organu prowadzącego. Zajęcia odbywają się w przestronnych i kolorowych salach, w ciepłej, domowej atmosferze.
    Praca z dziećmi oparta jest na indywidualnych programach edukacyjno terapeutycznych, dostosowanych do możliwości poszczególnych uczniów. Podczas zajęć wykorzystuje się metody stymulujące rozwój dziecka.  Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych, takich jak: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia, korekta wad postawy, komunikacja alternatywna i wspomagająca, korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia  metodą Tomatisa, zajęcia w sali doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/, zajęcia ruchowo - terapeutyczne.
 

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
    

Szkoła  kształci wyłącznie  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Liczebność oddziałów

1)w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8,

2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi- nie więcej niż 4.

·         nauka trwa 3 lata (z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego do 24 roku życia).

·         zajęcia odbywają się w małych zespołach, w odpowiednio wyposażonych pracowniach, systemem jednozmianowym,

·         wszystkie zajęcia dla  uczniów odbywają się w pracowniach na terenie szkoły. Prowadzone są w następujących blokach tematycznych:

a) gospodarstwo domowe (sporządzanie posiłków, obsługa sprzętu AGD),

b) elementy szycia ręcznego,

c) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,

d) pielęgnacja roślin oraz ochrona środowiska przyrodniczego - w okresie jesiennym

     i wiosennym uczniowie wykonują prace ogrodnicze w ogrodzie szkolnym.

Kandydaci do Szkoły Przysposabiającej do Pracy powinni składać następujące dokumenty:  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podanie (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), świadectwo ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada)..

Praca z uczniami opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczniowie objęci są stałą opieką pedagogiczno – psychologiczną.

    

Wszyscy uczniowie  objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez specjalistów w wymiarze 10 godzin w tygodniu na oddział. Są to: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia, korekta wad postawy, komunikacja alternatywna i wspomagająca, korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia  metodą Tomatisa, zajęcia w sali doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/, zajęcia ruchowo - terapeutyczne.

     

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w: atrakcyjnych zajęciach sportowych treningi i wyjazdy na zawody sportowe Klubu Olimpiad Specjalnych "Animusz”, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, różnorodnych imprezach i konkursach plastycznych, sportowych i przedmiotowych, zajęciach dodatkowych współfinansowanych przez Unię Europejską oraz zajęciach na basenie.

 

Zapewniamy: : przyjazną i życzliwą atmosferę, wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, życiowych, naukę w nowocześnie wyposażonych klasach, pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych, opiekę pielęgniarki, opiekę w Świetlicy  w godzinach od 7:00 do 16:00, smaczne posiłki w stołówce szkolnej, wypoczynek w strefach zabawy i wyciszenia. Uczniom przysługuje bezpłatny dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej oraz możliwość bezpłatnego dowozu busami, organizowanego przez gminy

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube