^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

KLASY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ   W STOPNIU LEKKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA
     Szkoła kształci  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w oddziałach o liczebności do 16 uczniów

- ze sprzężeniami  w oddziałach  o liczebności  do 6 uczniów,

       ·z autyzmem i zespołem Aspergera w oddziałach  do 4 uczniów

       - z różnymi rodzajami niepełnosprawności w oddziałach do 5 uczniów

Szkoła nie przyjmuje uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

 

1. Pierwszy etap edukacyjny klasy I-III.

     Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Forma oceny jest opisowa. Zajęcia w naszej szkole odbywają się w nowoczesnych salach dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Uczniowie obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę i umiejętności.
Swoje osiągnięcia prezentują na wystawach, konkursach i występach artystycznych.

2. Drugi etap edukacyjny klasy IV-VIII.

Nauczanie przedmiotowe według podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wymagania z poszczególnych przedmiotów dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.


 Wszyscy uczniowie  objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez specjalistów w wymiarze 12 godzin w tygodniu na oddział. Są to: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia, korekta wad postawy, komunikacja alternatywna i wspomagająca, korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia  metodą Tomatisa, zajęcia w sali doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/, zajęcia ruchowo - terapeutyczne.

     

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w: atrakcyjnych zajęciach sportowych treningi i wyjazdy na zawody sportowe Klubu Olimpiad Specjalnych "Animusz”, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, różnorodnych imprezach i konkursach plastycznych, sportowych i przedmiotowych, zajęciach dodatkowych współfinansowanych przez Unię Europejską oraz zajęciach na basenie.

 

Zapewniamy: : przyjazną i życzliwą atmosferę, wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, życiowych, naukę w nowocześnie wyposażonych klasach, pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych, opiekę pielęgniarki, opiekę w Świetlicy  w godzinach od 7:00 do 16:00, smaczne posiłki w stołówce szkolnej, wypoczynek w strefach zabawy i wyciszenia. Uczniom przysługuje bezpłatny dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej oraz możliwość bezpłatnego dowozu busami, organizowanego przez gminy.

 

Na świadectwach szkolnych i legitymacji uczniowskiej nie odnotowuje się, że dziecko uczęszcza do szkoły specjalnej.

Kandydaci do szkoły powinni składać następujące dokumenty: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podanie (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), ostatnie świadectwo szkolne, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada). 

 

.

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 1 

Szkoła kształci uczniów:

 

-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w oddziałach o liczebności do 16 uczniów

- ze sprzężeniami  w oddziałach  o liczebności  do 6 uczniów,

       ·z autyzmem i zespołem Aspergera w oddziałach  do 4 uczniów

       - z różnymi rodzajami niepełnosprawności w oddziałach do 5 uczniów

.

Szkoła oferuje obecnie 1 kierunek kształcenia zawodowego:  naukę w zawodzie kucharza

·         nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem zawodowym,

·         uczniowie realizują praktyczną i teoretyczną  naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr1,  a w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących.

Kandydaci do pierwszej klasy powinni składać następujące dokumenty:

podanie (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada).

Kryteria przyjęć:

O przyjęciu do decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz liczba miejsc.

 Wszyscy uczniowie  objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez specjalistów w wymiarze 10 godzin w tygodniu na oddział. Są to: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, korekta wad postawy, korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia  metodą Tomatisa, zajęcia w sali doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/, zajęcia ruchowo - terapeutyczne.

     

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w: atrakcyjnych zajęciach sportowych treningi i wyjazdy na zawody sportowe Klubu Olimpiad Specjalnych "Animusz”, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, różnorodnych imprezach i konkursach plastycznych, sportowych i przedmiotowych,

 

Zapewniamy : przyjazną i życzliwą atmosferę, wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, życiowych, naukę w nowocześnie wyposażonych klasach, pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych, opiekę pielęgniarki, smaczne posiłki w stołówce szkolnej, wypoczynek w strefach wyciszenia.

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube