^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Gimnazjum włączone do Szkoły Podstawowej- informator rektutacyjny

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z siedzibą przy ul. Królewskiej 19 i kształci uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

·          lekkim

·         umiarkowanym, znacznym

·         z autyzmem

·         z zespołem Aspergera

 

Podstawowym celem wychowania w gimnazjum jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia i poczucia odpowiedzialności za własną postawę i decyzje.

·         Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim:

Praca z uczniem na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

1. Nauka do wygaśnięcia gimnazjum w roku 2019 r. zakończona jest egzaminem składającym się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego.
2. Nauczane przedmioty to: język polski, matematyka, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, język niemiecki, muzyka, plastyka, techniki: gospodarstwo domowe, szycie, ceramika, drewno.
3. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje biorąc udział w zajęciach kółek zainteresowań.
4. Zajęcia odbywają się w małych zespołach, w odpowiednio   wyposażonych pracowniach, systemem jednozmianowym.
Nad prawidłowym rozwojem uczniów czuwa wychowawca wspierany przez psychologa i pedagoga szkolnego.

·         Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym :

1.Nauka do wygaśnięcia gimnazjum w 2019r. w zespołach edukacyjno-terapeutycznych

2. Praca z uczniami opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczniowie objęci są stałą opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną.

3.Nauczane przedmioty to: funkcjonowanie w środowisku, technika, plastyka, muzyka, w-f, religia.

4. Zajęcia odbywają się w małych zespołach, w odpowiednio   wyposażonych pracowniach, systemem jednozmianowym.
Nad prawidłowym rozwojem uczniów czuwa wychowawca wspierany przez psychologa i pedagoga szkolnego.

 

·         Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim:

1.Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych  do 25 roku życia

2. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu

3. Zajęcia obejmują przede wszystkim:1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

4. Zajęcia prowadzone są w oparciu o Indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 20 godzin tygodniowo w zespołach  lub 10 godzin tygodniowo na zajęciach indywidualnych

 

 Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi prowadzonymi przez specjalistów (w wymiarze 10-12 h/tydz. na oddział)Są to:

 • arteterapia ,muzykoterapia, biblioterapia
 • dogoterapia
 • gimnastyka korekcyjna
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • logopedia
 • socjoterapia
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • terapia  Metodą Tomatisa
 • zajęcia w Sali doświadczania świata
 • terapia w Sali integracji sensorycznej

 Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w:

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na   Dni  otwarte  21-22 marca 2018 r. w godzinach pracy szkoły (8.00-15.00)

lub po uprzednim umówieniu telefonicznym  w uzgodnionych indywidualnie  terminach.

 

Kandydaci do klasy gimnazjum powinni składać następujące dokumenty:

podanie (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  (po zakończeniu roku szkolnego), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej.

Kryteria przyjęć:

O przyjęciu do Gimnazjum decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz liczba miejsc.

 

Terminy rekrutacji:

·         Termin składania dokumentów: od 15 czerwca do 15 sierpnia  każdego roku .Istnieje możliwość przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego

 

 

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną, przyjazną uczniom, doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • bezpłatne podręczniki
 • bezpłatny dowóz do szkoły
 • różnorodne zajęcia edukacyjne i specjalistyczne,
 •  nowoczesną bazę dydaktyczną, specjalistyczna i sportową  ,
 • opiekę  pielęgniarki szkolnej,
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godz.: od 7.00 do 16.00,
 • możliwość korzystania ze smacznych, przygotowywanych na miejscu posiłków.

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • dba o wszechstronny rozwój ucznia i wychowanka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • zatrudnia wykwalifikowanych, kreatywnych, przyjaznych uczniom nauczycieli i wychowawców
 • jest otwarta na współpracę z rodzicami
 • stawia na integrację ze środowiskiem lokalnym
 • promuje wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu

wpaja wartości ekologiczne i prozdrowotne


 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube