^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy
Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
 
 Nasza misja:
 „W naszej szkole każde dziecko odnosi sukces”
 
Nasza wizja:
 
 „Nasza szkoła uczestniczy w życiu społeczno – kulturalnym w środowisku lokalnym”
 

                 Główne cele szkoły:

 

 • Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturalnym oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zgodne z ich możliwościami psychofizycznymi.
 • Osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod.
 • Budowanie motywacji i pozytywnego nastawienia do podejmowania wyzwań poprzez aktywizowanie uczniów, docenianie wysiłków i budowanie wiary we własne siły.
              Uczeń       

  Edukacja – szkoła na miarę ucznia

 1. Codziennie aktywnie i z zaangażowaniem będę uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach szkolnych.
 2. Osiągnę możliwie najlepsze wyniki w nauce.
 3. Będę współpracować z nauczycielami, by osiągnąć sukces w szkole.
 4. Będę uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które pozwolą mi rozwinąć moje zdolności i zainteresowania oraz usprawnić moje umiejętności.
 5. Z pomocą rodziców i nauczycieli wywiążę się z moich obowiązków.
 6. Otrzymam jak najlepszy możliwy wynik na egzaminie zewnętrznym – będzie to efekt mojej pracy oraz wysiłku i pomocy nauczycieli.

 
Wychowanie – uczeń samodzielny

 1. Poznam i zastosuję w życiu codziennym szkoły wartości i zasady ułatwiające życie w grupie, klasie, szkole.
 2. Będę okazywać szacunek, akceptację i życzliwość innym osobom i tak samo chcę być traktowany.
 3. Z pomocą nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły poradzę sobie w trudnych sytuacjach szkolnych.
 4. Będę się kulturalnie zachowywać w szkole i poza nią.
 5. Poznam tradycje szkoły i środowiska lokalnego, będę uczestniczyć w imprezach związanych z podtrzymywaniem tych tradycji.

 
Opieka – szkoła to drugi dom
 

 1. W szkole będę czuć się bezpiecznie, poznam i zastosuję zasady bezpiecznego zachowania podczas pobytu w szkole.
 2. Poznam miejsca i osoby, które mogą udzielić mi pomocy, wysłuchać mnie.     Nauczę się prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia wobec mnie lub innych.
 3. Będę pomagać swoim kolegom i koleżankom w szkole.     
 4. Poznam prawa i obowiązki dziecka i ucznia.


                Nauczyciel – jak zamierzam pracować z dziećmi, jakie cele sobie stawiam.

 1. Zadbam o pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego uczniów.
 2. Odpowiednio dostosuję treści do możliwości uczniów.
 3. Wykorzystam potencjał uczniów do pokonania ich deficytów i trudności.
 4. Rozpoznam możliwości i ograniczenia uczniów.
 5. Zmotywuję uczniów do pokonywania trudności i radzenia sobie z wyzwaniami.
 6. Zadbam o to, by każdy powierzony mi uczeń miał szansę osiągnięcia sukcesu.
 7. Zastosuję  odpowiednio dobrane metody pracy w celu jak najpełniejszego rozwoju uczniów.

 
 Edukacja

 1. Każde dziecko ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.
 2. Dziecko codziennie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczy w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych. Tylko usprawiedliwione powody zwalniają je z zajęć.
 3. Dziecko osiągnie satysfakcjonujące wyniki w nauce, adekwatne do jego możliwości.
 4. ędzie zapraszane do uczestnictwa w dodatkowych przedsięwzięciach, zajęciach, które pomogą mu rozwijać zainteresowania, odkrywać zdolności, doskonalić umiejętności.
 5. Będzie pracować różnymi metodami, otrzyma możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach terapeutycznych.
 6. Otrzyma zadowalający wynik w nauce, który będzie efektem realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego przy współudziale nauczycieli, terapeutów i rodziców oraz innych instytucji wspierających nasze działania.

 
 Wychowanie

 1. Dziecko pozna i będzie dążyło do zastosowania w życiu codziennym szkoły wartości i zasad, ułatwiających współżycie w grupie, klasie, szkole.
 2. Dowie się jak okazywać szacunek, akceptację i życzliwość innym osobom i tak samo będą traktowane.
 3. Otrzyma szansę nawiązania, utrzymania nowych relacji rówieśniczych.
 4. Dowie się, jak z pomocą nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły radzić sobie w trudnych sytuacjach szkolnych.
 5. Pozna zasady kulturalnego zachowania, dążąc do bardzo dobrego zachowania w szkole i poza nią.
 6. Pozna tradycje szkoły, środowiska lokalnego, będzie uczestniczyło w obchodach świąt patriotycznych, uroczystościach związanych z podtrzymywaniem tych tradycji.

 
 Opieka

 1. W szkole dziecko będzie czuło się bezpiecznie, pozna zasady bezpiecznego zachowania podczas zajęć i przerw i będzie umiało je zastosować.
 2. Dowie się jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 3. We współpracy i za wiedza rodziców pozna osoby w szkole i poza nią, które w trudnych sytuacjach mogą mu udzielić pomocy i wsparcia (wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciele, przedstawiciele różnych instytucji).
 4. Dowie się jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia własnego lub innej osoby, będzie zachęcane do takich reakcji.
 5. Otrzyma opiekę po zajęciach szkolnych poprzez organizację zajęć w świetlicy szkolnej oraz w kołach zainteresowań.

 
                 Rodzic

 1. Podejmę współpracę z nauczycielami w realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego mojego dziecka.
 2. Dopilnuję systematycznego uczęszczania mojego dziecka na zajęcia szkolne.
 3. Dołożę wszelkich starań, aby kontynuować pracę z dzieckiem w domu, dopilnuję odrabiania przez nie zadań domowych, wyposażę dziecko we wszystkie potrzebne przybory szkolne.
 4. Sprawy mojego dziecka, jego sukcesy ale także i niepowodzenia w szkole są dla mnie ważne dlatego systematycznie spotykam się z wychowawcą i innymi nauczycielami podczas spotkań z rodzicami.
 5. W miarę moich możliwości angażuję się w działania szkoły.

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube