^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Program profilaktyczno-wychowawczy Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr1

     Program Wychowawczo Profilaktyczny Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 1 w Zespole Szkół w Raciborzu wraz z oddziałami dotychczasowej ZSZS Nr 7

Rok szkolny 2017/18

1.      Uwarunkowania formalno – prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

          Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany zgodnie z:

·         Konstytucją Rzeczypospolitej.

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

·         Konwencją o Prawach Dziecka

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

·         Ustawami i rozporządzeniami MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

·         Kartą Nauczyciela

·         Programami narodowymi i krajowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

  2.      Oczekiwania rodziców.

W oparciu o diagnozę wskazujemy następujące cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym

Zdaniem rodziców kluczowe cele wychowawcze to:

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie;

·         nauczenie dziecka ,że największą wartością w życiu jest prawda, miłość, szczerość i zdrowie

·          uczestniczenie w życiu społecznym ;

·          umiejętność twórczego rozwiązywania problemów;

·           działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm;

·          rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

·          dbanie o swoje zdrowie

Oczekiwania  i zamierzenia rodziców związane z przyszłością ich dziecka.

Rodzice pragną aby szkoła pomogła w wyposażeniu dziecka w:

·          umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

·          umiejętności pozwalające na możliwie samodzielne życie;

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że rodzice oczekują od szkoły:

·         zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa;

·         pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia( zawód, szkoła)

·         rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych np. artystycznych

·         organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

·         zorganizowania czasu wolnego od nauki oraz dobre relacje w linii nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic,

·         organizowania spotkań ze specjalistami w formie szkoleń i warsztatów.

 3.      Potencjał i możliwości rozwojowe uczniów

Ocena potencjału i możliwości rozwojowych uczniów

            Poziom rozwoju uczniów szkoły zawodowej w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej jest bardzo zróżnicowany. Rozpiętość wiekowa waha się w granicy 17 - 21 lat. Pochodzą z różnych środowisk, często mają trudną sytuację domową.

Sfera fizyczna:

Ogólna sprawność fizyczna uczniów kształtuje się od poniżej przeciętnej do bardzo wysokiej. Jeden uczeń bierze udział w zawodach sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych, zajmując wysokie miejsca. Uczniowie prowadzą albo posiadają wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia. Niektórzy ulegają nałogom, paląc papierosy

Sfera intelektualna:

W większości są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jeden uczeń jest z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jednak zgodnie z zaleceniami poradni kontynuuje naukę w szkole zawodowej. Realizują programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. W ubiegłym roku szkolnym jeden uczeń otrzymał świadectwo z wyróżnieniem.

Sfera emocjonalna:

Jedni radzą sobie z emocjami. Mają motywację do nauki, do pokonywania trudności. Wszystkie zadania starają się, na miarę swoich możliwości, wykonać dobrze. Inni mają mało wiary we własne siły, dlatego napotkawszy jakąś trudność przy rozwiązywaniu zadań, szybko się zniechęcają, denerwują. Słabo kontrolują emocje, poddają się zmiennym nastrojom. Bywają impulsywni, czasami płaczliwi. Czasami nie potrafią krytycznie ocenić swojego zachowania. W sferze emocjonalno – społecznej zaznaczają się często chęć zwrócenia na siebie uwagi oraz reakcje infantylne.

Sfera społeczna:

Uczniowie szkoły zawodowej w większości nie mają problemu z nawiązaniem kontaktu zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi. W sytuacjach nowych i nieznanych bywają niezaradni. Potrafią pracować samodzielnie, ale również potrafią współdziałać i współpracować w zespole. W większości chętni do pomocy. Niektórzy aktywnie pracują na rzecz klasy, szkoły, biorąc udział w zawodach sportowych, pełniąc funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego szkoły, klasy, występując na apelach.

Uczniowie, wypełniając ankietę i zaznaczając cechy właściwe sobie, wybrali: koleżeński, pracowity, obowiązkowy, wyrozumiały, sprawiedliwy, uczynny, dowcipny, towarzyski, ale też kłótliwy i nielubiany.

Sfera duchowa:

Według uczniów najważniejszymi wartościami są: miłość, zaufanie, szczerość, dobro, sprawiedliwość, wygląd, pieniądze, prawda, wiara, tolerancja. O wartościach najczęściej z nikim nie rozmawiają. Jeżeli już, to z przyjacielem bądź rodzicami. Miłość jest dla nich wspaniałym uczuciem kochających się ludzi, jest czymś wyjątkowym. U swoich rodziców cenią poświęcenie, zaufanie, miłość, dobroć, rozmowę, szczerość, wierność, że kupują ubrania. Niektórzy nic nie cenią u rodziców. Uczniowie uważają, że człowiek wartościowy to ten, który: szanuje ludzi, jest dobry, poświęca się dla innych, dba o zdrowie, jest pracowity, sumiennie wypełnia swoje obowiązki, ale też ma władzę i jest ładny. Uczniom zdarza się od czasu do czasu oceniać siebie.

Jakie są wizje rozwojowe i plany życiowe (w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, osiągnięć życiowych)?

Uczniowie szkoły zawodowej chcą być ludźmi:

- dobrymi,

- fajnymi,

- kochającymi,

- szanującymi,

- lubianymi przez innych,

- uczciwymi,

- uprzejmymi,

- uczynnymi,

- sprawiedliwymi.

W większości stawiają sobie cele, do których osiągnięcia w życiu będą dążyć. Są to:

- wykształcenie,

- rodzina,

- praca,

- zawód,

- pieniądze.

Niektórzy uczniowie na terenie szkoły nie chcieliby uczestniczyć już w żadnych zajęciach pozalekcyjnych. Inni wymieniali: sportowe, np. piłka nożna lub taniec hip-hop lub naukowe. Na pytanie: co wg Ciebie należy zmienić w szkole, aby stała się miejscem, które wspiera realizowanie Twoich pasji? podali:

- wprowadzić karaoke na przerwach,

- aby młodzież bawiła się z młodszymi,

- zachęcić młodszych, aby uprawili sport na przerwach,

Niektórzy nie mają zdania na ten temat.

Za największe problemy uczniów szkoły uważają:

- przeklinanie i bicie bez powodu,

- używanie telefonów komórkowych na lekcji.

Niektórzy nie mają zdania na ten temat.

Na pytanie: co lubisz w szkole i chciałbyś aby się w niej nie zmieniało, uczniowie odpowiedzieli:

 - lubię nauczycieli, chcę żeby ich nie zmieniano,

- gotować, tańczyć i śpiewać i żeby na przerwach od czasu do czasu tańczyć i śpiewać ze wszystkimi.

 4.      Uwarunkowania lokalnej społeczności.

 

Instytucje/organizacje wspierające dzieci i młodzież na poziomie społeczności lokalnej:

 

Dom dla Dzieci. Świetlica Caritas diecezji opolskiej – popołudniowa opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, dożywianie

TPDU – min. indywidualne wsparcie finansowe uczniów, organizacja imprez (Dzień Dziecka, wycieczki), organizacja półkolonii podczas wakacji

Mieszkańcy dzielnicy Płonia – coroczna darowizna płodów rolnych dla szkolnej stołówki

Szkoły ogólnodostępne –SP1 – paczki mikołajkowe

SP4 – zajęcia integracyjne (pierwsza pomoc, warsztaty świąteczne),

                                 G1- bal integracyjny,

II LO – Mikołajki,

CKUiZ nr 1 (Mechanik) – przedstawienia teatralne,

PWSZ – „Sport ku radości”

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – spotkania z leśnikami w szkole – prelekcje dotyczące życia dzikich zwierząt, - Wycieczki do lasów

Komenda Powiatowa Policji – pogadanki w szkole dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

- przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową

MiPBP – lekcje w bibliotece,

 - Czerwcowy Turniej Przedszkolaków

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – koncerty

Muzeum w Raciborzu – lekcje muzealne

Raciborska Izba Gospodarcza – koncert charytatywny „Gwiazdka serc”

Raciborskie Centrum Kultury – udostępnienie sali na Bajtel Gale, darmowe wejścia do kina

 

Powinno się edukować ludzi takich, którzy w przyszłym życiu nie zamkną się w wyłącznie prywatnej sferze dokonań, ale w mniejszym lub większym stopniu będą działać również dla dobra ogólnego. Dobry obywatel powinien przede wszystkim angażować się w sprawy państwa. Wzorowy obywatel powinien dbać o dobro społeczeństwa, po to, aby świat stawał się lepszy. Kolejną cechą, którą powinien posiadać każdy obywatel jest wierność ojczyźnie. Dbanie o tradycję, kulturę i język to sprawa każdego z osobna ale to warunkuje bycie prawdziwym patriotą oddającym cześć ojczyźnie. Istotnymi cechami, które należy kształtować są również tolerancyjność i kultura osobista.

Obowiązkiem dorosłych jest stworzenie uczniom możliwości działania na rzecz innych Odpowiadają za to wszystkie lokalne instytucje. Kluczowa jest postawa szkoły (dyrekcji i nauczycieli), ale również ośrodków kultury, ognisk młodzieżowych, świetlic środowiskowych oraz władz samorządowych jako organu prowadzącego dla większości wymienionych instytucji. Przy wsparciu dorosłych młodzi ludzie mogą angażować się w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego oraz rozwijać wolontariat korzystny dla wspólnot sąsiedzkich.

 

W mieszkańcach każdej miejscowości drzemie określony potencjał. Obserwując życie społeczności widzimy, jak chętnie jej członkowie ze sobą współpracują, na ile sobie ufają, w jaki sposób podejmują decyzje, jakimi zasadami się kierują i jak mocno identyfikują się ze swoją wspólnotą. Ten potencjał to kapitał społeczny. Tworzy go:wzajemne zaufanie mieszkańców, sieci powiązań i współpraca między mieszkańcami, aktywność obywatelska i zaangażowanie członków społeczności, przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami. Lokalne działania uczniów podnoszą kapitał społeczny – zachęcają młodych ludzi do współpracy, pokazują, jak funkcjonuje społeczność, uczą zaufania i niesienia sobie pomocy, ułatwiają kontakty z lokalnymi instytucjami publicznymi.

Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do działania, a tą tworzą nauczyciele w szkołach, opiekunowie w organizacjach młodzieżowych czy animatorzy w domach kultury. Młodzież potrzebuje lokalnych sojuszników. W zależności od inicjatywy przydatnym może stać się wsparcie ośrodka kultury, domu pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej, klubu sportowego, biura edukacji w urzędzie gminy. Często dorośli odnoszą się do podobnych inicjatyw nieufnie, dlatego tak ważny jest czytelny sygnał od władz miasta – zachęta do wspierania podobnych działań i zaufania młodym ludziom. Młodzi ludzie potrzebują również wsparcia symbolicznego, np. objęcia ich inicjatywy patronatem czy wsparcia w kontaktach z lokalnymi mediami, by wypromować pomysł młodych wśród mieszkańców.

 5.      Bilans zasobów szkolnych.

 

Kadra nauczycielska jest odpowiednio przygotowania merytorycznie do podejmowania szeroko rozumianych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zarówno przygotowanie podstawowe na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak również specjalistyczne kwalifikacje służące podejmowaniu odpowiednich działań wychowawczych czy profilaktycznych stoją na wysokim poziomie i w znaczący sposób przyczyniają się osiąganiu bardzo dobrych wyników edukacyjno wychowawczych, terapeutycznych. Ze wzglądu na specyfikę pracy wszyscy nauczyciele ukończyli studia w zakresie oligofrenopedagogiki, dodatkowo uzupełniali kwalifikacje o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedię, terapie (pedagogiczną, zajęciową), doradztwo zawodowe, edukacje seksualną, fizjoterapię, rehabilitację ruchową, socjoterapię.

Szkoła oprócz sal lekcyjnych posiada również salę doświadczania świata, salę gimnastyki korekcyjnej, salę „wyciszenia”, salę stymulacji sensorycznej, pracownie komputerowe, bibliotekę z kącikiem komputerowym, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet zajęć terapeutycznych, boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw, plac zabaw,

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne uatrakcyjniają zajęcia. Do zasobów technicznych w posiadaniu szkoły zaliczamy tablice multimedialne i informatyczne, projektory, komputery stacjonarne w salach, nowoczesne komputery w pracowni komputerowej, odpowiednio doposażone pracownie specjalistyczne: pracownia drewna (piły mechaniczne, wiertarki stacjonarne, wyrzynarki…), pracownia ceramiczna (piece do wypalania gliny), maszyny do szycia w pracowni szycia, pracownia żywienia (lodówki, kuchenki, zmywarki…), urządzenie EEG Biofeedback, Sprzęt terapeutyczny Tomatis, odpowiednio wyposażoną salkę fitness Atlas, orbitrek, rowerki stacjonarne, wioślarz, nowoczesne programy logopedyczne, nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

Na korytarzach szkolnych znajdują się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży sprzęty: cybergaj, piłkarzyki, klocki.

Do szkolnych zasobów organizacyjnych zaliczyć możemy PCK, Teatr kukiełkowy, teatr „Echo” nauczania indywidualnego.

 6.      Sylwetka absolwenta Szkoły

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie naszej szkoły kształcą się w zawodach murarz-tynkarz i kucharz.

 

Absolwent szkoły zawodowej musi być przygotowany do życia w warunkach zmieniającego się świata, do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Powinien posiadać umiejętności:

- sprawnego komunikowania się w języku polskim,

- podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

- pracy w zespole,

- aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym środowiska lokalnego oraz kraju,

- posługiwania się TIK,

- skutecznego komunikowania się w języku obcym.

 

Absolwent naszej szkoły, który ma funkcjonować jako dorosły, dojrzały człowiek i obywatel kraju powinien być przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, znać i szanować historię, tradycję, mieć poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, powinien kierować się wartościami, przestrzegać zasad moralnych, cechować się kulturą osobistą, być odpowiedzialny i obowiązkowy.

 

   Dotychczasowe działania szkoły

1.      Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. Charakterystyka środowiska wychowawczego.

·         Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna
nr 10 z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna wraz z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalna nr 7.

·          Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

·          Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne.

·         Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

·         Część uczniów wychowuje się poza swoimi rodzinami, są to piecza zastępcza i placówki opiekuńczo wychowawcze.

Zebrany materiał, który został wykorzystany przy tworzeniu programu wychowawczo profilaktycznego szkoły został opracowany w oparciu o analizę dzienników, analizę dokumentacji pedagoga i psychologa, rozmowy z członkami RP, ankiety, analiza frekwencji, obserwację środowiska szkolnego, uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, rodziców i uczniów.

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

 

·    wzrost średniej frekwencji w szkole – szkoła branżowa 81% 

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

·   Uczniowie dbają o swoje zdrowie, nie używają substancji psychoaktywnych,

·   Uczniowie uprawiają  sport

·   Niski odsetek uczniów z nadzorem kuratora sądowego,          

·   Sporadycznie występują trudne pod względem wychowawczym przypadki wśród uczniów

 

Działania  pro wychowawcze szkoły

 

·różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

·bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

·preorientacja zawodowa,

·zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

·zajęcia rewalidacyjne,

·udział w zajęciach sportowych,

·ciekawe propozycje spędzania przerw,

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji, w których aktywny udział biorą uczniowie.

Czynniki ryzyka w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·           Chaotyczne środowisko rodzinne

·           Niepowodzenia szkolne

·           Podatność na wpływy

·           Niska samoocena

·           Dysfunkcjonalni koledzy

·           Używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

·           Wczesna aktywność seksualna

·           Brak poszanowania autorytetów

·           Zachowania agresywne i przestępcze

·           Absencja szkolna

·           Słabe więzi szkoły z uczniami

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

Najważniejsze czynniki chroniące w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne
 • Zaangażowanie rodziców w życie dzieci
 • Jasne zasady zachowań
 • Pozytywny obraz siebie
 • Nagradzanie zachowań prospołecznych
 • Przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych
 • Życie zgodne z wartościami uniwersalnymi
 • Umiejętności pro społeczne
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pozytywna aktywność społeczna
 • Współpraca nauczycieli i rodziców
 • Zero tolerancji ze strony szkoły dla zachowań dysfunkcyjnych
 • Współdziałanie z lokalna społecznością

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka. 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Ewaluacja dotyczyła obszaru „Respektowanie norm społecznych w szkole”

 1. Uzyskanie w badaniu odpowiedzi dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole są spójne w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców. Według respondentów, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, przy czym najważniejsza w tym kontekście grupa badanych –uczniowie w 100% oceniło swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole, jako co najmniej dostateczne, w tym większość - ok. 90% oceniła poczucie bezpieczeństwa na wysokie i bardzo wysokie.

 

 1. Nie wszyscy nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie – 26 % badanych uznało, że nie zawsze czuje się bezpiecznie.

Wymagający uwagi jest fakt, że 82% badanych nauczycieli zetknęło się z przejawami agresji psychicznej i fizycznej w stosunku do siebie, w większości ze strony uczniów, ale również ze strony nauczycieli i personelu szkoły.

 

 1. Najczęstszym źródłem poczucia zagrożenia uczniów, według wszystkich kategorii badanych były różne formy agresji werbalnej. Należy zwrócić uwagę, że takie formy przemocy słownej wymieniane przez ankietowanych jak: przezywanie, ośmieszanie, obmawianie, choć niepożądane, należą do naturalnych mechanizmów kontroli społecznej i kształtowania relacji w grupach rówieśniczych. Jako takie nie mogą zostać w pełni wyeliminowane z repertuaru zachowań uczniów, choć oczywiście należy dążyć do tego, aby ograniczać ich występowanie i dokuczliwość.

 

 1. W szkole, w opinii wszystkich grup badanych, podejmuje się działania kształtujące właściwe zachowania. Za najbardziej skuteczne działania, sprzyjające przestrzeganiu norm społecznych w szkole są dyżury śródlekcyjne, rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą oraz lekcje wychowawcze.

Na właściwą pracę pedagogiczną nauczycieli i dobrze sprawowany nadzór nad dziećmi w szkole wskazuje niski odsetek uczniów (tylko 3 uczniów), którzy zetknęli się z różnymi formami agresji fizycznej. Potwierdza to także zgodna opinia badanych nauczycieli i rodziców, którzy stwierdzili, że przemoc fizyczna nie jest głównym czynnikiem powodującym poczucie zagrożenia uczniów.

Najbardziej krytyczni wobec swoich zachowań okazali się uczniowie.

 

5.      Uczniowie, według rodziców i nauczycieli często stosują się do obowiązujących w różnych sytuacjach norm zachowania. Lepiej są oceniane wycieczki, udział w imprezach szkolnych, apele. Gorzej wypada ocena przestrzegania norm przez uczniów podczas lekcji i przerw oraz odnośnie stosowania zwrotów grzecznościowych. Bardzo krytycznie ocenili się sami uczniowie. Według ich oceny zachowują się gorzej niż widzą to nauczyciele i rodzice. Uzyskane odpowiedzi świadczą o właściwym kierunku i skuteczności szkoły w oddziaływaniu na postawy i zachowania uczniów ale wskazują tez braki i kierunek działań na najbliższy rok szkolny.

 1. Działania szkoły i rodziców w odniesieniu do dyscyplinowania uczniów i zachowania bezpieczeństwa skierowane powinny być, w opinii badanych,  na pracę wychowawczą.

 Praca wychowawcza nauczycieli jest ceniona przez rodziców i stanowi ważną część pracy nauczycieli. Działania diagnozujące przestrzeganie norm zachowań w opinii badanych rodziców i nauczycieli w szkole są przeprowadzane. W ocenie rodziców są skuteczne, a w ocenie nauczycieli zdania są podzielone, połowa twierdzi, że są skuteczne, a połowa, że nie zawsze.

 

 1. Rodzice uważają, że mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych swoich dzieci w szkole poprzez rozmowy z własnym dzieckiem oraz współpracę z pracownikami szkoły. Cieszy fakt, że rodzice uważają, że mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

 1. Podejmowane przez nauczycieli działania nie wyeliminują w 100% zachowań, które

są sprzeczne z ogólnie aprobowanymi.

Działania jednak muszą być wdrażane i jednakowo, konsekwentnie egzekwowane przez wszystkich pracowników szkoły.

W każdej sytuacji należy odwoływać się do obowiązujących w szkole norm, zasad i postaw.

 

 

 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

 

Wyniki ankiety dotyczące wartości w życiu uczniów wskazuje, że miłość i zaufanie to najważniejsze wartości w życiu człowieka. Ważna jest równie sprawiedliwość, pieniądze, wiedza i dobro. Ankietowani uczniowie o wartościach rozmawiają z nauczycielami i rodzicami. Badani uczniowie cenią u swoich rodziców dobro, wierność, miłość, rozmowę, opiekę, szczerość, poświecenie, zaufanie. Badani za człowieka wartościowego uznają osobę która jest dobra, pracowita i szanująca ludzi, poświęcająca się dla innych, sumiennie wypełniająca obowiązki  a także dbająca o zdrowie. Nikt z badanych nie uznał człowieka wartościowego tego,  który ma pieniądze.

2.      Identyfikacja sukcesów i porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
    w    olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych      przez inne szkoły, towarzystwa,

·         udział grupy tanecznej, teatralnej w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, imprezach,

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich: Szkoła w Ruchu, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Nie Pal Przymnie Proszę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza,

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską.

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na uroczystości klasowe i szkolne,

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów z niższych klas społecznych borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

·         W szkole działa świetlica szkolna,

·         Szkoła współpracuje z TPDU oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

·         Poprawa frekwencji

Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Nauczyciele wypowiedzieli się w ankiecie, że uczniowie zostali o nich poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszych lekcjach wychowawczych, ale również podczas rozmów, pogadanek z różnymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i podczas apeli. Nauczyciele wskazali również, że uczniowie zapoznani są ze Statutem Szkoły, z programem wychowawczym, wspólnie opracowują regulamin klasy. Nauczyciele na bieżąco przypominają obowiązujące zasady, stosują gry i zabawy na integrację grupy. Współpracują z rodzicami, podejmują wspólne działania. Ważny też jest własny przykład nauczycieli.

 

65% nauczycieli określiło, że uczniowie nie zawsze przestrzegają norm społecznych w szkole. Najczęściej nie respektowane są normy dotyczące kultury słowa i szacunku dla innych osób. Najczęstszymi formami reagowania nauczycieli na łamanie norm są rozmowy z uczniami, współpraca z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy z rodzicami, stosowanie systemu kar i nagród, doprowadzenie do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

100% nauczycieli uważa, że szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmocnienie właściwych zachowań. Wymienili cały szereg działań, które są opisane powyżej w ankiecie. Tylko połowa badanych nauczycieli uznała, że owe działania podejmowane przez szkołę są skuteczna, a połowa uznała, że nie zawsze.

 

Nauczyciele wysoko oceniają zachowanie uczniów podczas uroczystości szkolnych i wycieczek. W tych sytuacjach uczniowie stosują się do norm. Nieco gorzej zostali ocenieni uczniowie w sytuacjach takich jak: dyscyplina na lekcji, prawidłowa komunikacja na zajęciach, bezpieczne zachowanie podczas przerw i dbania o mienie szkoły.

Wyniki badania nauczycieli są spójne z obserwacjami rodziców i samooceną uczniów.

3.      Skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze i profilaktyczne.

Z ewaluacji wewnętrznej szkoły w obszarze przestrzeganie norm społecznych wynika, że:

1.      Największy odsetek uczniów za najlepszy sposób reakcji nauczyciela na niewłaściwe zachowania ucznia uważa upomnienie ustne, a najrzadziej wymieniane było obniżenie oceny zachowania. Dwóch uczniów dopisało jako karę naganę dyrektora. Uczniowie uznali sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowanie za skuteczne.

 

2.      96,4% rodziców uważa, że szkoła podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń.

Jako najbardziej skuteczne działania szkoły, które sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych rodzice uznali dyżury nauczycieli na przerwach, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz lekcje wychowawcze.

3.      W opinii ankietowanych nauczycieli w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań. Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli twierdząco. Działania podejmowane przez nauczycieli: upomnienia ustne, rozmowy dyscyplinujące, pisemne uwagi w zeszycie do korespondencji, rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem, udzielenie nagany, wprowadzenie Program Nauki Zachowania, nagradzanie właściwych zachowań, rozmowy z rodzicami, kuratorami, spotkania zespołów i omawianie na nich zagrożeń, tematy na zajęciach z wychowawcą, apele profilaktyczne, udział w spektaklach, oglądanie filmów edukacyjnych.

 

4.      Potrzeby rozwojowe nauczycieli.

 

Z przeprowadzonej ankiety wynik, że nauczyciele chcą przekazywać młodym ludziom takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, gotowość do pomocy, uczciwości, empatia i tolerancja. Wartościami uznawanymi przez nauczycieli, a także kierowanymi przez nich w życiu są wartości moralne, zdrowie, życie rodzinne, miłość, pozytywny stosunek do ludzi, prawdziwa przyjaźń, tolerancja, uczciwość, szacunek dla siebie oraz wartości religijne. Większość nauczycieli posługuje się takimi umiejętnościami jak; spostrzegawczość, zrozumienie ucznia, indywidualne podejście, wrażliwość na problemy i potrzeby uczniów, umiejętność obserwacji, pokonywanie konsekwencji działań, praca w zespole, dyscyplina, empatia, rozmowa, tolerancja, współpraca i współdziałanie, wytrwałość, szacunek, umiejętność rozwiązywania problemów. Najchętniej chcieliby oni poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sposobu pracy z zespołem klasowym, zdrowego trybu życia, cyber przemocy i e-uzależnienia, profilaktyki uzależnień, doradztwa zawodowego, jak również w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i z promowania czytelnictwa. Natomiast zajęcia pozalekcyjne których chętnie by uczyli to zajęcia z języka niemieckiego, szycie, zajęcia teatralne, klub gier planszowych, kółko fotograficzne, taniec, zajęcia muzyczno- ruchowe, piłka nożna, biegi, modelarstwo, zajęcia artystyczne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, zajęcia z orgiami.

Nauczyciele w tym roku szkolnym chcą podjąć szkolenia takie jak; terapia ręki, alternatywne metody komunikacji z dzieckiem (PECS), zajęcia ruchowe rozwijające kreatywność w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym, budowanie relacji z rodzicami dziecka, elementy integracji sensorycznej, Trening Zastępowania Agresji terapię behawioralną oraz studia podyplomowe terapia uczniów ze spektrum autyzmu. Szkolenia nauczycieli wynikają z potrzeb rozwojowych uczniów naszej szkoły.

 

5.      Źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego.

 

Szkoła ma wielu naturalnych partnerów instytucjonalnych i współpracuje w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych z:

          Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

          Policją;

          Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

          Sądem Rejonowym;

          Starostwem powiatowym;

          Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Epidemiologicznym;

          Centrum Profilaktyki Miejskiej „Drogowskaz”;

          Gminną Komisją RPA;

          Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

          Towarzystwem Pomocy Dzieci Upośledzonych;

          Miejskimi organizacjami pozarządowymi (Persona, Tęcza, Strefa);

          Pedagogami szkolnymi;

Ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Biblioteką publiczną

          Zespołem Interdyscyplinarny;

 

 Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły

 

1.      Sfery rozwoju ucznia

Rola wychowawców ogranicza się do towarzyszenia wychowankowi i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego ukierunkowanego na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości jest głównym zadaniem wychowawców.

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości w sferze:

1.      Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2.      Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającemu rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.

3.      Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

4.      Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego  systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdowia oraz poczucie sensu istnienia.

 

2.      Cele wychowawcze

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

Celem głównym programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w oparciu o wartości moralne, estetyczne, jako przygotowanie do życia
w otaczającym go świecie i do pełnienia ról w dorosłym życiu.

 

Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak: dbałość o zdrowie, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do pracy i nauki. Szacunek do drugiego człowieka uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, wrażliwości względem drugiego człowieka, humanizmu.

Znaczny wpływ na osiągnięcie celów programu ma stworzenie odpowiedniego klimatu
w szkole. Klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i czyny, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

 

Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:

 1. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli a także rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi z rówieśnikami.
 5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów.
 7. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.
 8. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Ogólne cele programu wychowawczo profilaktycznego szkoły

·         Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

·         Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie

·         Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

·         Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego

·         Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem

 

Cele realizowane są w oparciu o wartości:

·         praca, rzetelność i uczciwość

·         miłość, dobro i prawda

·         systematyczność, punktualność

·         koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość względem nauczycieli i kolegów

·         kultura bycia na co dzień

·         szacunek wobec siebie i innych,

·          tolerancja, odwaga,

·          poszanowanie poglądów

i godności drugiego człowieka

 

3.      Zadania, treści i formy realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozwijanie zachowań uczniów sprzyjających samodzielności i odpowiedzialności

- rozwijanie motywacji do pracy nad sobą

- kształtowanie umiejętności samooceny

- udział w pracach samorządu klasowego, szkolnego oraz innych organizacjach uczniowskich

- udział w pracach społeczno-użytecznych

- aktywne włączanie się uczniów w organizowanie imprez i uroczystości klasowych/szkolnych

- wychowawcy

2.

Rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie „dobra” jako wartości nadrzędnej

- wrażliwość na cierpienie innych

- umiejętne ocenianie własnego zachowania jako zgodnego lub nie z normami etycznymi

- lekcje wychowawcze

- lekcje z pedagogiem szkolnym, psychologiem

-wychowawcy, pedagog, psycholog, wszyscy nauczyciele,

3.

Wykształcenie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

4.

Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie, zdrowie jako jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka

- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania, edukacja seksualna,

- zasady prawidłowego żywienia,

- aktywność ruchowa, praca

 i wypoczynek oraz czas wolny,

- prawidłowa postawa ciała

 i czynniki ją warunkujące,

-  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku,

- kształtowanie sprawności

 i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu,

 i turystyki

 

- pogadanki, zajęcia tematyczne z zakresu higieny wypoczynku, zasad odżywiania się,

- udział w lekcjach dotyczących zdrowego stylu życia

- apele, konkursy o tematyce profilaktycznej

- wizyta w gabinecie ginekologicznym , prelekcja położnej,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: np. „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

„ARS czyli jak dbać o miłość”, „Podstępne WZW”, „Znamię?, znam je!”, „Debata o dopalaczach”

w pracach koła ekologicznego i koła PCK

- opieka nad niemowlęciem

 

-wychowawcy,

- pedagog szkolny,

- pielęgniarka

- nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

 

5.

Wyposażenie w znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w trakcie nagłych wypadków oraz zachowań w czasie zagrożenia

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

-  zdobywanie umiejętności

w nagłych wypadkach

- nabywanie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowania medycznego

 i drogowego

 

- ćwiczenia

- wykład

- pogadanka

- warsztaty

- kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

 

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele  w-f, nauczyciel biologii,

- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

6.

Wykształcenie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa

- ukazywanie wysiłków rodziców w funkcjonowanie rodziny

- uczniowie mają wpływ na życie szkolne

- wiedza o walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych miasta

- kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych

- lekcje tematyczne

- pogadanki

- wycieczki

- ogniska

- uroczyste obchody świąt narodowych

Wychowawcy, nauczyciele historii, biologii

7.

Stworzenie warunków do nauki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przeciwstawiania się patologiom społecznym

- wyposażenie w treści związane z emocjami, zachowaniem asertywnym, ze sposobami zdrowego rozładowania napięć i poradzenia sobie z problemami

- lekcje tematyczne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem ukazujące destrukcyjny wpływ środków na życie człowieka i społeczeństwa

- ćwiczenia umiejętności dokonywania wyboru

- nauka umiejętności odmawiania

 

Wychowawca, pedagog, psycholog, zaproszone osoby z zewnątrz

8.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

9.

Monitorowanie sytuacji bytowej i rodzinnej ucznia

- współpraca z rodzicami ucznia,

- współpraca z OPS, PCPR, kuratorami, asystentami rodzin,

- współpraca z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

- obserwacja i monitorowanie sytuacji rodzinnej dzicka,

- Dożywianie uczniów.

- Zbiórka odzieży, przyborów, kosmetyków dla uczniów z najuboższych środowisk.

- Współpraca z: OPS,

Kuratorami sądowymi,

Instytucjami pomocowymi,

- Prowadzenie ewidencji rodzin pomocy potrzebujących.

- Kierowanie rodzin uczniów z trudną sytuacją materialną i bytową do odpowiednich placówek pomocowych.

- Pomoc w stypendiach szkolnych

- wychowawcy

- pedagog szkolny

- kierownik świetlicy

- koło PCK

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu

Rok szkolny 2017/18

 

    1.      Uwarunkowania formalno – prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany zgodnie z:

·         Konstytucją Rzeczypospolitej.

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

·         Konwencją o Prawach Dziecka

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

·         Ustawami i rozporządzeniami MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

·         Kartą Nauczyciela

·         Programami narodowymi i krajowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

2.      Oczekiwania rodziców.

W oparciu o diagnozę wskazujemy następujące cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym

Zdaniem rodziców kluczowe cele wychowawcze to:

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie;

·         nauczenie dziecka ,że największą wartością w życiu jest prawda, miłość, szczerość i zdrowie

·          uczestniczenie w życiu społecznym ;

·          umiejętność twórczego rozwiązywania problemów;

·           działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm;

·          rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

·          dbanie o swoje zdrowie

Oczekiwania  i zamierzenia rodziców związane z przyszłością ich dziecka.

Rodzice pragną aby szkoła pomogła w wyposażeniu dziecka w:

·          umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

·          umiejętności pozwalające na możliwie samodzielne życie;

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że rodzice oczekują od szkoły:

·         zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa;

·         pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia( zawód, szkoła)

·         rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych np. artystycznych

·         organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

·         zorganizowania czasu wolnego od nauki oraz dobre relacje w linii nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic,

·         organizowania spotkań ze specjalistami w formie szkoleń i warsztatów.

 

3.      Potencjał i możliwości rozwojowe uczniów SSPdP

Poziom rozwoju uczniów w poszczególnych sferach

Sfera           fizyczna

Sfera emocjonalna

Sfera intelektualna

Sfera społeczna

Sfera duchowa

- zaburzona sfera ruchowa- niska sprawność

-niska koordynacja wzrokowo-ruchowa

-zaburzona lateralizacja

-labilność nastrojowa

nieprzewidywalne zachowania

-impulsywność

-zachowania nieadekwatne do wieku rozwojowego i sytuacji

- zapewnione poczucie bezpieczeństwa

niepełnosprawność intelektualna  na różnym poziomie

- niska umiejętność dostosowania się do społeczeństwa

- niska zaradność życiowa

-w większości wymagane wsparcie i nadzór osoby dorosłej

- pozytywne nastawienie do  otaczającego świata, ludzi.

- zadowolenie z życia

 

Potencjał uczniów SSPdP uzależniony jest przede wszystkim od jego indywidualnych możliwości adekwatnych do stopnia niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Na potencjał ma wpływ środowisko rodzinne ucznia, a także przewlekłe choroby.

W sferze fizycznej uczniowie osiągają znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.

W sferze emocjonalnej występują trudności z wyrażaniem, okazywaniem   i hamowaniem aktualnego samopoczucia.

W sferze intelektualnej małymi krokami i na swoim poziomie uczniowie odnoszą sukcesy, uczą się na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych w sferze najbliższego rozwoju.

W sferze społecznej często wymagają wsparcia osoby dorosłej, wówczas potrafią się dostosować do społeczeństwa, panujących norm w miejscu w którym się znajdują.

W sferze duchowej uczniowie wywołują pozytywne emocje w kontakcie z drugim człowiekiem, sami są pozytywnie nastawieni do świata.

 

Wizje rozwojowe uczniów

Z przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że swoją przyszłość wiążą  z zawodem kucharza, gdyż zajęcia z gotowania są dla nich bardzo atrakcyjne i rozwijające. Uczniowie dążą do osiągnięcia w życiu samodzielności i zaradności życiowej. Z przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że uczniom zależy na tym aby byli lubiani, dobrzy, pracowici, pomocni i sprawiedliwi. W życiu dążą do bycia uczciwym, znalezienia pracy, w mniejszym stopniu do założenia rodziny. Ważne jest również dla nich wykształcenie, dobroć i uczciwość. W zakresie edukacji uczniom zależy na ukończeniu szkoły.

 

4.      Uwarunkowania lokalnej społeczności.

 

Instytucje/organizacje wspierające dzieci i młodzież na poziomie społeczności lokalnej:

 

Dom dla Dzieci. Świetlica Caritas diecezji opolskiej – popołudniowa opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, dożywianie

TPDU – min. indywidualne wsparcie finansowe uczniów, organizacja imprez (Dzień Dziecka, wycieczki), organizacja półkolonii podczas wakacji

Mieszkańcy dzielnicy Płonia – coroczna darowizna płodów rolnych dla szkolnej stołówki

Szkoły ogólnodostępne –SP1 – paczki mikołajkowe

SP4 – zajęcia integracyjne (pierwsza pomoc, warsztaty świąteczne),

                                   G1- bal integracyjny,

II LO – Mikołajki,

CKUiZ nr 1 (Mechanik) – przedstawienia teatralne,

PWSZ – „Sport ku radości”

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – spotkania z leśnikami w szkole – prelekcje dotyczące życia dzikich zwierząt,

                                                    - Wycieczki do lasów

Komenda Powiatowa Policji – pogadanki w szkole dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

- przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową

MiPBP – lekcje w bibliotece,

 - Czerwcowy Turniej Przedszkolaków

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – koncerty

Muzeum w Raciborzu – lekcje muzealne

Raciborska Izba Gospodarcza – koncert charytatywny „Gwiazdka serc”

Raciborskie Centrum Kultury – udostępnienie sali na Bajtel Gale, darmowe wejścia do kina

 

Powinno się edukować ludzi takich, którzy w przyszłym życiu nie zamkną się w wyłącznie prywatnej sferze dokonań, ale w mniejszym lub większym stopniu będą działać również dla dobra ogólnego. Dobry obywatel powinien przede wszystkim angażować się w sprawy państwa. Wzorowy obywatel powinien dbać o dobro społeczeństwa, po to, aby świat stawał się lepszy. Kolejną cechą, którą powinien posiadać każdy obywatel jest wierność ojczyźnie. Dbanie o tradycję, kulturę i język to sprawa każdego z osobna ale to warunkuje bycie prawdziwym patriotą oddającym cześć ojczyźnie. Istotnymi cechami, które należy kształtować są również tolerancyjność i kultura osobista.

Obowiązkiem dorosłych jest stworzenie uczniom możliwości działania na rzecz innych Odpowiadają za to wszystkie lokalne instytucje. Kluczowa jest postawa szkoły (dyrekcji i nauczycieli), ale również ośrodków kultury, ognisk młodzieżowych, świetlic środowiskowych oraz władz samorządowych jako organu prowadzącego dla większości wymienionych instytucji. Przy wsparciu dorosłych młodzi ludzie mogą angażować się w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego oraz rozwijać wolontariat korzystny dla wspólnot sąsiedzkich.

 

W mieszkańcach każdej miejscowości drzemie określony potencjał. Obserwując życie społeczności widzimy, jak chętnie jej członkowie ze sobą współpracują, na ile sobie ufają, w jaki sposób podejmują decyzje, jakimi zasadami się kierują i jak mocno identyfikują się ze swoją wspólnotą. Ten potencjał to kapitał społeczny. Tworzy go:wzajemne zaufanie mieszkańców, sieci powiązań i współpraca między mieszkańcami, aktywność obywatelska i zaangażowanie członków społeczności, przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami. Lokalne działania uczniów podnoszą kapitał społeczny – zachęcają młodych ludzi do współpracy, pokazują, jak funkcjonuje społeczność, uczą zaufania i niesienia sobie pomocy, ułatwiają kontakty z lokalnymi instytucjami publicznymi.

Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do działania, a tą tworzą nauczyciele w szkołach, opiekunowie w organizacjach młodzieżowych czy animatorzy w domach kultury. Młodzież potrzebuje lokalnych sojuszników. W zależności od inicjatywy przydatnym może stać się wsparcie ośrodka kultury, domu pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej, klubu sportowego, biura edukacji w urzędzie gminy. Często dorośli odnoszą się do podobnych inicjatyw nieufnie, dlatego tak ważny jest czytelny sygnał od władz miasta – zachęta do wspierania podobnych działań i zaufania młodym ludziom. Młodzi ludzie potrzebują również wsparcia symbolicznego, np. objęcia ich inicjatywy patronatem czy wsparcia w kontaktach z lokalnymi mediami, by wypromować pomysł młodych wśród mieszkańców.

 

5.      Bilans zasobów szkolnych.

 

Kadra nauczycielska jest odpowiednio przygotowania merytorycznie do podejmowania szeroko rozumianych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zarówno przygotowanie podstawowe na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak również specjalistyczne kwalifikacje służące podejmowaniu odpowiednich działań wychowawczych czy profilaktycznych stoją na wysokim poziomie i w znaczący sposób przyczyniają się osiąganiu bardzo dobrych wyników edukacyjno wychowawczych, terapeutycznych. Ze wzglądu na specyfikę pracy wszyscy nauczyciele ukończyli studia w zakresie oligofrenopedagogiki, dodatkowo uzupełniali kwalifikacje o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedię, terapie (pedagogiczną, zajęciową), doradztwo zawodowe, edukacje seksualną, fizjoterapię, rehabilitację ruchową, socjoterapię.

Szkoła oprócz sal lekcyjnych posiada również salę doświadczania świata, salę gimnastyki korekcyjnej, salę „wyciszenia”, salę stymulacji sensorycznej, pracownie komputerowe, bibliotekę z kącikiem komputerowym, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet zajęć terapeutycznych, boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw, plac zabaw,

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne uatrakcyjniają zajęcia. Do zasobów technicznych w posiadaniu szkoły zaliczamy tablice multimedialne i informatyczne, projektory, komputery stacjonarne w salach, nowoczesne komputery w pracowni komputerowej, odpowiednio doposażone pracownie specjalistyczne: pracownia drewna (piły mechaniczne, wiertarki stacjonarne, wyrzynarki…), pracownia ceramiczna (piece do wypalania gliny), maszyny do szycia w pracowni szycia, pracownia żywienia (lodówki, kuchenki, zmywarki…), urządzenie EEG Biofeedback, Sprzęt terapeutyczny Tomatis, odpowiednio wyposażoną salkę fitness Atlas, orbitrek, rowerki stacjonarne, wioślarz, nowoczesne programy logopedyczne, nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

Na korytarzach szkolnych znajdują się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży sprzęty: cybergaj, piłkarzyki, klocki.

Do szkolnych zasobów organizacyjnych zaliczyć możemy PCK, Teatr kukiełkowy, teatr „Echo” nauczania indywidualnego.

 

6.      Sylwetka absolwenta szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone w szkole przysposabiającej do pracy prowadzone są wobec  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym  i głębokim oraz z niepełnosprawnością ruchową, z afazją,  z autyzmem, z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnością sprzężoną, niedostosowanych społecznie orazzagrożonych niedostosowaniem społecznym

Uczestnicząc w procesie wychowania i będąc w nim podmiotem działań pedagogiczno – psychologicznych absolwent szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy powinien być dobrze przygotowany do godnego uczestnictwa w życiu mikro i makro społecznym, kulturalnym i ekonomicznym.

Absolwent naszej szkoły będzie gotowy, na miarę swoich indywidualnych możliwości, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo. Szkoła wyposaży go w wiadomości, umiejętności i sprawności potrzebne mu do realizacji zadań dnia codziennego, do podejmowania różnych ról społecznych w środowisku macierzystym, w miarę możliwości niezależnie i godnie, do aktywnego życia partnerskiego oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

WARTOŚCI I ICH REALIZACJA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

Wartości w procesie wychowania

Sytuacje wychowawcze

PRAWDA

· uczniowie szukają w różnorodnych źródłach odpowiedzi na problemy i zagadnienia pojawiające się w procesie dydaktycznym,

 · osoba rozstrzygająca spór każdorazowo dociera do jego źródła,

PIĘKNO

 

 

 

· uczniowie dbają o wystrój sal, korytarzy, o estetykę otoczenia, przynoszą do szkoły obuwie zmienne,

· zwracają uwagę na ubiór, higienę,

 · dostosowują wygląd i ubiór do sytuacji,

 · uczniowie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych (np.: wystawy, filmy, przedstawienia)

· uczniowie dokonują samooceny własnej pracy,

SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ

· uczniowie dokonują samooceny własnej pracy,

· dokonują oceny zachowania, · wypełniają obowiązki dyżurnego,

· uczestniczą w wycieczkach i wykonują samodzielnie czynności wyznaczone przez nauczyciela,

· biorą udział w imprezach klasowych i szkolnych,

RZETELNA PRACA

 

 

 

 

 

· wychowawcy i nauczyciele premiują uczniów wykonujących bardzo dobrze obowiązki wg zasad ustalonych przez szkołę,

· pracownicy szkoły poprzez wzorce osobowe wpływają na stosunek uczniów do obowiązków i pracy, CZYSTOŚĆ JĘZ.POLSKIEGO, KULTURA SŁOWA

 · uczniowie czuwają nad poprawnością i czystością języka polskiego podczas lekcji, przerw, wycieczek...,

· uczestniczą w przedstawieniach, lekcjach muzealnych i bibliotecznych,

WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

· uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych,

· opiekują się zwierzętami,

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

 

 

· uczniowie uczestniczą w uroczystościach, rocznicach o charakterze patriotycznym odbywających się na terenie miasta,

· poznają patriotyczne postawy z literatury, historii..,

 · organizują uroczystości związane z tradycjami szkoły

 · uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta,

· biorą udział w obchodach świąt szkolnych ( Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Sportu, Święto Niepodległości, Opłatek Wigilijny, Święto 3 Maja, Dzień Kobiet itd.)

 

Dotychczasowe działania szkoły

 

1.      Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. Charakterystyka środowiska wychowawczego.

 

·       Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna

nr 10 z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna wraz z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7.

·        Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

·        Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne. W SSPdP są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego.

·       Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

·       Część uczniów wychowuje się poza swoimi rodzinami, są to piecza zastępcza i placówki opiekuńczo wychowawcze.

Zebrany materiał, który został wykorzystany przy tworzeniu programu wychowawczo profilaktycznego szkoły został opracowany w oparciu o analizę dzienników, analizę dokumentacji pedagoga i psychologa, rozmowy z członkami RP, ankiety, analiza frekwencji, obserwację środowiska szkolnego, uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, rodziców i uczniów.

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

·    wzrost średniej frekwencji w szkole: szkoła przysposabiająca do pracy 82,3%  

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

·   Uczniowie dbają o swoje zdrowie, nie używają substancji psychoaktywnych,

·   Uczniowie uprawiają  sport

·   Niski odsetek uczniów z nadzorem kuratora sądowego,          

·   Sporadycznie występują trudne pod względem wychowawczym przypadki wśród uczniów

Działania  pro wychowawcze szkoły:

·  różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

·  bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

·  preorientacja zawodowa,

·  zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

·  zajęcia rewalidacyjne,

·  udział w zajęciach sportowych,

·  ciekawe propozycje spędzania przerw,

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji, w których udział biorą uczniowie.

Czynniki ryzyka w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·           Chaotyczne środowisko rodzinne

·           Niepowodzenia szkolne

·           Podatność na wpływy

·           Niska samoocena

·           Dysfunkcjonalni koledzy

·           Używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

·           Wczesna aktywność seksualna

·           Brak poszanowania autorytetów

·           Zachowania agresywne i przestępcze

·           Absencja szkolna

·           Słabe więzi szkoły z uczniami

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

Najważniejsze czynniki chroniące w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne
 • Zaangażowanie rodziców w życie dzieci
 • Jasne zasady zachowań
 • Pozytywny obraz siebie
 • Nagradzanie zachowań prospołecznych
 • Przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych
 • Życie zgodne z wartościami uniwersalnymi
 • Umiejętności pro społeczne
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pozytywna aktywność społeczna
 • Współpraca nauczycieli i rodziców
 • Zero tolerancji ze strony szkoły dla zachowań dysfunkcyjnych
 • Współdziałanie z lokalna społecznością

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka. 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Ewaluacja dotyczyła obszaru „Respektowanie norm społecznych w szkole”

 1. Uzyskanie w badaniu odpowiedzi dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole są spójne w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców. Według respondentów, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, przy czym najważniejsza w tym kontekście grupa badanych –uczniowie w 100% oceniło swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole, jako co najmniej dostateczne, w tym większość - ok. 90% oceniła poczucie bezpieczeństwa na wysokie i bardzo wysokie.

 

 1. Nie wszyscy nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie – 26 % badanych uznało, że nie zawsze czuje się bezpiecznie.

Wymagający uwagi jest fakt, że 82% badanych nauczycieli zetknęło się z przejawami agresji psychicznej i fizycznej w stosunku do siebie, w większości ze strony uczniów, ale również ze strony nauczycieli i personelu szkoły.

 

 1. Najczęstszym źródłem poczucia zagrożenia uczniów, według wszystkich kategorii badanych były różne formy agresji werbalnej. Należy zwrócić uwagę, że takie formy przemocy słownej wymieniane przez ankietowanych jak: przezywanie, ośmieszanie, obmawianie, choć niepożądane, należą do naturalnych mechanizmów kontroli społecznej i kształtowania relacji w grupach rówieśniczych. Jako takie nie mogą zostać w pełni wyeliminowane z repertuaru zachowań uczniów, choć oczywiście należy dążyć do tego, aby ograniczać ich występowanie i dokuczliwość.

 

 1. W szkole, w opinii wszystkich grup badanych, podejmuje się działania kształtujące właściwe zachowania. Za najbardziej skuteczne działania, sprzyjające przestrzeganiu norm społecznych w szkole są dyżury śródlekcyjne, rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą oraz lekcje wychowawcze.

Na właściwą pracę pedagogiczną nauczycieli i dobrze sprawowany nadzór nad dziećmi w szkole wskazuje niski odsetek uczniów (tylko 3 uczniów), którzy zetknęli się z różnymi formami agresji fizycznej. Potwierdza to także zgodna opinia badanych nauczycieli i rodziców, którzy stwierdzili, że przemoc fizyczna nie jest głównym czynnikiem powodującym poczucie zagrożenia uczniów.

Najbardziej krytyczni wobec swoich zachowań okazali się uczniowie.

 

5.      Uczniowie, według rodziców i nauczycieli często stosują się do obowiązujących w różnych sytuacjach norm zachowania. Lepiej są oceniane wycieczki, udział w imprezach szkolnych, apele. Gorzej wypada ocena przestrzegania norm przez uczniów podczas lekcji i przerw oraz odnośnie stosowania zwrotów grzecznościowych. Bardzo krytycznie ocenili się sami uczniowie. Według ich oceny zachowują się gorzej niż widzą to nauczyciele i rodzice. Uzyskane odpowiedzi świadczą o właściwym kierunku i skuteczności szkoły w oddziaływaniu na postawy i zachowania uczniów ale wskazują tez braki i kierunek działań na najbliższy rok szkolny.

 1. Działania szkoły i rodziców w odniesieniu do dyscyplinowania uczniów i zachowania bezpieczeństwa skierowane powinny być, w opinii badanych,  na pracę wychowawczą.

 Praca wychowawcza nauczycieli jest ceniona przez rodziców i stanowi ważną część pracy nauczycieli. Działania diagnozujące przestrzeganie norm zachowań w opinii badanych rodziców i nauczycieli w szkole są przeprowadzane. W ocenie rodziców są skuteczne, a w ocenie nauczycieli zdania są podzielone, połowa twierdzi, że są skuteczne, a połowa, że nie zawsze.

 

 1. Rodzice uważają, że mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych swoich dzieci w szkole poprzez rozmowy z własnym dzieckiem oraz współpracę z pracownikami szkoły. Cieszy fakt, że rodzice uważają, że mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

 1. Podejmowane przez nauczycieli działania nie wyeliminują w 100% zachowań, które

są sprzeczne z ogólnie aprobowanymi.

Działania jednak muszą być wdrażane i jednakowo, konsekwentnie egzekwowane przez wszystkich pracowników szkoły.

W każdej sytuacji należy odwoływać się do obowiązujących w szkole norm, zasad i postaw.

Wyniki ankiety dotyczące wartości w życiu uczniów wskaazuje, że miłość i zaufanie to najważniejsze wartości w życiu człowieka. Ważna jest równie sprawiedliwość, pieniądze, wiedza i dobro. Ankietowani uczniowie o wartościach rozmawiają z nauczycielami i rodzicami. Badani uczniowie SPdP cenią u swoich rodziców dobro, wierność, miłość, rozmowę, pilnowanie, szczerość, poświecenie, zaufanie. Badani za człowieka wartościowego uznają osobę która jest dobra- 5 badanych, 4 badanych że pracowitego i szanującego ludzi, 2 poświęcającego się dla innych, sumiennie wypełniającego obowiązki  a także dbającego o zdrowie. Nikt z badanych nie uznał człowieka wartościowego tego,  który ma pieniądze.

 

2.      Identyfikacja sukcesów i porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
    w    olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych      przez inne szkoły, towarzystwa,

·         udział grupy tanecznej, teatralnej w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, imprezach,

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich: Szkoła w Ruchu, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Nie Pal Przymnie Proszę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza,

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską.

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na uroczystości klasowe i szkolne,

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów z niższych klas społecznych borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

·         W szkole działa świetlica szkolna,

·         Szkoła współpracuje z TPDU oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

·         Poprawa frekwencji

Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Nauczyciele wypowiedzieli się w ankiecie, że uczniowie zostali o nich poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszych lekcjach wychowawczych, ale również podczas rozmów, pogadanek z różnymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i podczas apeli. Nauczyciele wskazali również, że uczniowie zapoznani są ze Statutem Szkoły, z programem wychowawczym, wspólnie opracowują regulamin klasy. Nauczyciele na bieżąco przypominają obowiązujące zasady, stosują gry i zabawy na integrację grupy. Współpracują z rodzicami, podejmują wspólne działania. Ważny też jest własny przykład nauczycieli.

 

65% nauczycieli określiło, że uczniowie nie zawsze przestrzegają norm społecznych w szkole. Najczęściej nie respektowane są normy dotyczące kultury słowa i szacunku dla innych osób. Najczęstszymi formami reagowania nauczycieli na łamanie norm są rozmowy z uczniami, współpraca z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy z rodzicami, stosowanie systemu kar i nagród, doprowadzenie do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

100% nauczycieli uważa, że szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmocnienie właściwych zachowań. Wymienili cały szereg działań, które są opisane powyżej w ankiecie. Tylko połowa badanych nauczycieli uznała, że owe działania podejmowane przez szkołę są skuteczna, a połowa uznała, że nie zawsze.

 

Nauczyciele wysoko oceniają zachowanie uczniów podczas uroczystości szkolnych i wycieczek. W tych sytuacjach uczniowie stosują się do norm. Nieco gorzej zostali ocenieni uczniowie w sytuacjach takich jak: dyscyplina na lekcji, prawidłowa komunikacja na zajęciach, bezpieczne zachowanie podczas przerw i dbania o mienie szkoły.

Wyniki badania nauczycieli są spójne z obserwacjami rodziców i samooceną uczniów.

 

3.      Skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze i profilaktyczne.

 

Z ewaluacji wewnętrznej szkoły w obszarze przestrzeganie norm społecznych wynika, że:

1.      Największy odsetek uczniów za najlepszy sposób reakcji nauczyciela na niewłaściwe zachowania ucznia uważa upomnienie ustne, a najrzadziej wymieniane było obniżenie oceny zachowania. Dwóch uczniów dopisało jako karę naganę dyrektora. Uczniowie uznali sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowanie za skuteczne.

 

2.      96,4% rodziców uważa, że szkoła podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń.

Jako najbardziej skuteczne działania szkoły, które sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych rodzice uznali dyżury nauczycieli na przerwach, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz lekcje wychowawcze.

3.      W opinii ankietowanych nauczycieli w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań. Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli twierdząco. Działania podejmowane przez nauczycieli: upomnienia ustne, rozmowy dyscyplinujące, pisemne uwagi w zeszycie do korespondencji, rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem, udzielenie nagany, wprowadzenie Program Nauki Zachowania, nagradzanie właściwych zachowań, rozmowy z rodzicami, kuratorami, spotkania zespołów i omawianie na nich zagrożeń, tematy na zajęciach z wychowawcą, apele profilaktyczne, udział w spektaklach, oglądanie filmów edukacyjnych.

 

4.      Potrzeby rozwojowe nauczycieli.

 

Nauczyciele chcą przekazywać młodym ludziom takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, gotowość do pomocy, uczciwości, empatia i tolerancja. Wartościami uznawanymi przez nauczycieli, a także kierowanymi przez nich w życiu są wartości moralne, zdrowie, życie rodzinne, miłość, pozytywny stosunek do ludzi, prawdziwa przyjaźń, tolerancja, uczciwość, szacunek dla siebie oraz wartości religijne. Większość nauczycieli posługuje się takimi umiejętnościami jak; spostrzegawczość, zrozumienie ucznia, indywidualne podejście, wrażliwość na problemy i potrzeby uczniów, umiejętność obserwacji, pokonywanie konsekwencji działań, praca w zespole, dyscyplina, empatia, rozmowa, tolerancja, współpraca i współdziałanie, wytrwałość, szacunek, umiejętność rozwiązywania problemów. Najchętniej chcieliby oni poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sposobu pracy z zespołem klasowym, zdrowego trybu życia, cyber przemocy i e-uzależnienia, profilaktyki uzależnień, doradztwa zawodowego, jak również w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i z promowania czytelnictwa. Natomiast zajęcia pozalekcyjne których chętnie by uczyli to zajęcia z języka niemieckiego, szycie, zajęcia teatralne, klub gier planszowych, kółko fotograficzne, taniec, zajęcia muzyczno- ruchowe, piłka nożna, biegi, modelarstwo, zajęcia artystyczne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, zajęcia z orgiami.

Nauczyciele w tym roku akademickim chcą podjąć szkolenia takie jak; terapia ręki, alternatywne metody komunikacji z dzieckiem (PECS), zajęcia ruchowe rozwijające kreatywność w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym, budowanie relacji z rodzicami dziecka, elementy integracji sensorycznej, Trening Zastępowania Agresji terapię behawioralną oraz studia podyplomowe terapia uczniów ze spektrum autyzmu. Szkolenia nauczycieli wynikają z potrzeb rozwojowych uczniów naszej szkoły.

 

5.      Źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego.

 

Szkoła ma wielu naturalnych partnerów instytucjonalnych i współpracuje w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych z:

          Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

          Policją;

          Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

          Sądem Rejonowym;

          Starostwem powiatowym;

          Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Epidemiologicznym;

          Centrum Profilaktyki Miejskiej „Drogowskaz”;

          Gminną Komisją RPA;

          Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

          Towarzystwem Pomocy Dzieci Upośledzonych;

          Miejskimi organizacjami pozarządowymi (Persona, Tęcza, Strefa);

          Pedagogami szkolnymi;

Ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Biblioteką publiczną

          Zespołem Interdyscyplinarny;

 

 Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły

1.      Sfery rozwoju ucznia

Rola wychowawców ogranicza się do towarzyszenia wychowankowi i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego ukierunkowanego na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości jest głównym zadaniem wychowawców.

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości w sferze:

1.      Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2.      Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającemu rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.

3.      Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

4.      Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego  systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdowia oraz poczucie sensu istnienia.

 

2.      Cele wychowawcze

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

Celem głównym programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w oparciu o wartości moralne, estetyczne, jako przygotowanie do życia
w otaczającym go świecie i do pełnienia ról w dorosłym życiu.

 

Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak: dbałość o zdrowie, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do pracy i nauki. Szacunek do drugiego człowieka uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, wrażliwości względem drugiego człowieka, humanizmu.

Znaczny wpływ na osiągnięcie celów programu ma stworzenie odpowiedniego klimatu
w szkole. Klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i czyny, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

 

Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:

 1. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli a także rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi z rówieśnikami.
 5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów.
 7. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.
 8. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Ogólne cele programu wychowawczo profilaktycznego szkoły

·         Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

·         Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie

·         Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

·         Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego

·         Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem

Cele realizowane są w oparciu o wartości:

·         praca, rzetelność i uczciwość

·         miłość, dobro i prawda

·         systematyczność, punktualność

·         koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość względem nauczycieli i kolegów

·         kultura bycia na co dzień

·         szacunek wobec siebie i innych,

·          tolerancja, odwaga,

·          poszanowanie poglądów

i godności drugiego człowieka

 

3.      Zadania, treści i formy realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozwijanie zachowań uczniów sprzyjających samodzielności i odpowiedzialności

- rozwijanie motywacji do pracy nad sobą

- kształtowanie umiejętności samooceny

- udział w pracach samorządu klasowego, szkolnego oraz innych organizacjach uczniowskich

- udział w pracach społeczno-użytecznych

- aktywne włączanie się uczniów w organizowanie imprez i uroczystości klasowych/szkolnych

- wychowawcy

2.

Rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie „dobra” jako wartości nadrzędnej

- wrażliwość na cierpienie innych

- umiejętne ocenianie własnego zachowania jako zgodnego lub nie z normami etycznymi

- lekcje wychowawcze

- lekcje z pedagogiem szkolnym, psychologiem

-wychowawcy, pedagog, psycholog, wszyscy nauczyciele,

3.

Wykształcenie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

4.

Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie, zdrowie jako jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka

- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania, edukacja seksualna,

- zasady prawidłowego żywienia,

- aktywność ruchowa, praca

 i wypoczynek oraz czas wolny,

- prawidłowa postawa ciała

 i czynniki ją warunkujące,

-  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku,

- kształtowanie sprawności

 i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu,

 i turystyki

 

- pogadanki, zajęcia tematyczne z zakresu higieny wypoczynku, zasad odżywiania się,

- udział w lekcjach dotyczących zdrowego stylu życia

- apele, konkursy o tematyce profilaktycznej

- wizyta w gabinecie ginekologicznym , prelekcja położnej,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: np. „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

„ARS czyli jak dbać o miłość”, „Podstępne WZW”, „Znamię?, znam je!”, „Debata o dopalaczach”

w pracach koła ekologicznego i koła PCK

- opieka nad niemowlęciem

 

-wychowawcy,

- pedagog szkolny,

- pielęgniarka

- nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

 

5.

Wyposażenie w znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w trakcie nagłych wypadków oraz zachowań w czasie zagrożenia

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

-  zdobywanie umiejętności

w nagłych wypadkach

- nabywanie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowania medycznego

 i drogowego

 

- ćwiczenia

- wykład

- pogadanka

- warsztaty

- kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

 

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele  w-f, nauczyciel biologii,

- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

6.

Wykształcenie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa

- ukazywanie wysiłków rodziców w funkcjonowanie rodziny

- uczniowie mają wpływ na życie szkolne

- wiedza o walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych miasta

- kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych

- lekcje tematyczne

- pogadanki

- wycieczki

- ogniska

- uroczyste obchody świąt narodowych

Wychowawcy, nauczyciele historii, biologii

7.

Stworzenie warunków do nauki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przeciwstawiania się patologiom społecznym

- wyposażenie w treści związane z emocjami, zachowaniem asertywnym, ze sposobami zdrowego rozładowania napięć i poradzenia sobie z problemami

- lekcje tematyczne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem ukazujące destrukcyjny wpływ środków na życie człowieka i społeczeństwa

- ćwiczenia umiejętności dokonywania wyboru

- nauka umiejętności odmawiania

 

Wychowawca, pedagog, psycholog, zaproszone osoby z zewnątrz

8.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

9.

Monitorowanie sytuacji bytowej i rodzinnej ucznia

- współpraca z rodzicami ucznia,

- współpraca z OPS, PCPR, kuratorami, asystentami rodzin,

- współpraca z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

- obserwacja i monitorowanie sytuacji rodzinnej dzicka,

- Dożywianie uczniów.

- Zbiórka odzieży, przyborów, kosmetyków dla uczniów z najuboższych środowisk.

- Współpraca z: OPS,

Kuratorami sądowymi,

Instytucjami pomocowymi,

- Prowadzenie ewidencji rodzin pomocy potrzebujących.

- Kierowanie rodzin uczniów z trudną sytuacją materialną i bytową do odpowiednich placówek pomocowych.

- Pomoc w stypendiach szkolnych

- wychowawcy

- pedagog szkolny

- kierownik świetlicy

- koło PCK

 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej

 

 

Statut

 

Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10

z klasami dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego

 

 

wchodzącej w skład

Zespołu Szkół Specjalnych

w Raciborzu

 

 

 

Racibórz, 1 grudnia 2017r

I  Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.    Nazwa: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 wraz z klasami dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego.

2.    Typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa.

3.    Siedziba Szkoły mieści się w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

4.    Organem prowadzącym  jest Powiat Raciborski z siedzibą w Raciborzu przy Placu

Okrzei 4.

5.    Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty.

 

§ 2

 

1.    Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,  używany jest skrót w brzmieniu: SPS.

2.    Na stemplu używana jest nazwa: Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz.

3.    Na pieczęci używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa nr 10 w Raciborzu”.

4.    W klasach gimnazjalnych używa pieczęci urzędowej „Gimnazjum w Raciborzu” zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.    Na tablicach urzędowych, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie „specjalna”.

6.    Do stemplowania świadectw stosuje się stempel „Dyrektor Szkoły”.

 

§ 3

 

Ilekroć w statucie jest mowa o :

1.    Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,

2.    SPS – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,

3.    Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

4.    UPO - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§ 4

 

1. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna,

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII.

2.    Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

1)     20  roku życia – w przypadku szkoły podstawowej specjalnej,

     2) 25 roku życia – w przypadku zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczestników niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

3. W ustroju szkoły podstawowej funkcjonują klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Raciborzu do 31 sierpnia 2019 r.

4. Kształcenie uczniów w Gimnazjum Specjalnym prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21 roku życia.

5. Zapisy niniejszego statutu  dotyczą również uczniów klas gimnazjalnych.

6. Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy, jest  prowadzona i przechowywana aż do zakończenia kształcenia w tych klasach.

7. Szkoła kształci uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w szczególności ze względu na: niepełnoprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność sprzężoną, autyzm, zespół Aspergera.

8. Szkoła nie przyjmuje uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne.

 

 

 

 

II  Cele i zadania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10

 

Cele SPS

§ 5

 

1. SPS realizuje cele zawarte w Statucie ZSS.

2. Oprócz wyżej wymienionych celów działania SPS ukierunkowane są na:

    1) umożliwienie uczniom osiągnięcia wszechstronnego rozwoju w dostępnym zakresie, ich rewalidację na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb,

    2) przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej i życia we współczesnym świecie,

    3) wspieranie rodziny w procesie wychowawczym, współdziałanie z rodzicami,

    4) kształcenie umiejętności podporządkowania się normom społecznym w możliwie dostępnym zakresie,

    5) przygotowanie do życia w możliwie pełnej integracji ze społeczeństwem,

    6) organizowanie i sprawowanie opieki nad uczniami stosownie do ich wieku i potrzeb w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

    7) Rozwijanie u uczniów:

a) samodzielności,

b) umiejętności komunikowania się,

c) poczucia odpowiedzialności,

d) poczucia własnej wartości,

e) patriotyzmu oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego,

f) ducha tolerancji i humanizmu,

g) świadomości proekologicznej,

h) otwartości i wrażliwości na aktualne problemy społeczne.

3. Cele, o których mowa w pkt. 1 - 7 są osiągane poprzez:

1) przekazywanie wiedzy i umiejętności zawartych w  programie nauczania zgodnym z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum, oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wychowawczo- opiekuńczych, kół zainteresowań,

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,

4) udzielanie uczniom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przedmedycznej,

5) realizowanie klasowych programów wychowawczo - profilaktycznych zgodnych z programem wychowawczo -  profilaktycznym SPS,

6) współpracę z rodzicami,

7) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji i wychowania.

 

Zadania SPS

§ 6

 

1. Szkoła podstawowa, jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji ramowych planów nauczania, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę podczas pobytu w szkole i zajęć organizowanych przez  szkołę poza obiektem ZSS,

2) zatrudnia nauczycieli, posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w zakresie:

1) organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki,

2) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

3) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

4) zarządzania szkołą,

5) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

6) zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

7) prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

8) zapewniania integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.                                                                                                           

§ 7

 

1.    Formy i metody pracy z uczniem  są dostosowywane do potrzeb i możliwości uczniów, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.    Działalność edukacyjna SPS określona jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania.

2) program Wychowawczo-Profilaktyczny SPS.

 

 

III  Organy  SPS

§ 8

 

Kompetencje organów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 zawarte są w zapisach Statutu Zespołu Szkół Specjalnych.

 

 

IV  ORGANIZACJA PRACY SPS

§ 9

 

1.    Organizację SPS określają zapisy zawarte w Statucie ZSS.

2.    W SPS tworzy się odrębne oddziały dla uczniów:

1)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

2)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

3) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (zespół rewalidacyjno-wychowawczy),

4)  z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera.

3.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego zadania określa Statut ZSS.

4.    Liczba uczniów w oddziale wynosi:

     1)   dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera – nie więcej niż 4,

     2) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4,

3) dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8,

4) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16,

5) dla uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupowych – nie więcej niż 4.

 

 

V   Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpraca

 z innymi instytucjami

§ 10

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpraca z innymi instytucjami regulują zapisy w Statucie ZSS.

 

VI   Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

§ 11

 

Zadania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

VII   Prawa i obowiązki uczniów

§ 12

 

 Prawa i obowiązki uczniów regulują zapisy zawarte  w Statucie ZSS.

 

VIII   Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania

§ 13

 

 Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

 

IX   Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika

§ 14

 

 Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

X   Szczegółowe warunki i sposób oceniania

§ 15

1. Ocenianiu podlegają:

    1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia.

    2)   zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie SPS.

 

§ 16

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)   dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,

2)   ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3)   ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

4)   ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

5)   ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 17

 

1.       Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznejśródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych.

2.        Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.1, są dostępne dla uczniów i ich rodziców u nauczycieli.

3.       Ustala się terminy przekazania informacji, o których mowa w ust. 1:

1)   uczniom - do 15 września każdego roku szkolnego,

2)   rodzicom  - na pierwszym spotkaniu z rodzicami każdego roku szkolnego.

4.       Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, nauczyciele dokumentują wpisem do dziennika lekcyjnego.

5.       Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

§ 18

 

1.         Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

2.         Poziom opanowania wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej), przy czym stosowanie plusów  dopuszcza się jedynie w ocenach cząstkowych.

 

§ 19

 

1.         Stopień celujący (6) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, potrafi samodzielnie i w sposób twórczy rozwiązać zadania związane z danym  przedmiotem,

2.         Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.

3.         Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.

4.         Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji).

5.         Stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania dalsze kształcenie w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych.

6.         Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowany przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

7.         Dopuszcza się  plusy w przypadkach, gdy praca pisemna lub wypowiedź ustna ucznia spełnia wszystkie kryteria odpowiednio oceny dopuszczającej, dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej oraz w sposób wybiórczy kryteria oceny wyższej

 

§ 20

 

1. Ocenia się następujące formy aktywności ucznia:

1)     wypowiedzi ustne,

2)     krótki sprawdzian (kartkówka), zapowiedziany lub niezapowiedziany. Bez zapowiedzi mogą być przeprowadzone kartkówki obejmujące materiał programowy z nie więcej niż z trzech ostatnich tematów lekcji,

3)     godzinna praca klasowa (lub dłuższa) zapowiedziana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisana w dzienniku lekcyjnym. Liczba prac klasowych w ciągu tygodnia dla danego zespołu klasowego nie powinna być większa niż 3; w ciągu jednego dnia w danej klasie może się odbyć tylko jeden sprawdzian godzinny,

4)     pisemna praca domowa,

5)     inne nie wymienione powyżej formy oceniania, a specyficzne dla niektórych przedmiotów nauczania, np.: muzyka, plastyka, w-f,

6)     prowadzenie zeszytu przedmiotowego (I raz w półroczu), ocena uwzględnia ogólny wygląd zeszytu, estetykę oraz sprawdzenie pracy domowej,

7)     systematyczne przynoszenie potrzebnych przyborów, stroju gimnastycznego, podręczników i zeszytów,

8)     wypowiedź podczas pracy ucznia na lekcji (aktywność),

9)     praca zespołowa uczniów.

 

§ 21

 

1.       Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

2.       Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę, na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców uzasadnienie sporządza na piśmie.

3.       Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom poprzez przekazanie oryginału z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. Natomiast inna dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania jest udostępniana tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

4.       Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne do końca roku szkolnego.

5.       Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą to nauczyciel – na wniosek ucznia – ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu.

6.       Poprawa sprawdzianu przez ucznia jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu trzech tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.

7.       Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.

8.       Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu roku szkolnego.

9.       Oceny za sprawdziany wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

10.   Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych dotyczących większej części materiału, nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.

11.   Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen bieżących.

 

 

% maksymalnej liczby punktów

Ocena

Zadanie dodatkowe (ponad program)

Celujący

90 – 100

Bardzo dobry

75 - 89

Dobry

50 - 74

Dostateczny

30 – 49

Dopuszczający

0 - 29

Niedostateczny

 

12.   Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny.

 

§ 22

 

1.       Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.       Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć.

3.       Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w § 15 pkt 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

4.       Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

§ 23

 

1.      W edukacji wczesnoszkolnej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

2.      Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I – III ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych.

3.      Oceny bieżące dokonywane podczas zajęć wyrażane są wg skali sześciostopniowej za pomocą oceny cyfrowej:

6 – robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki,

5 – osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce,

4 - pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce; zastanów się, czy nie można lepiej,

3 – osiągasz wyniki wystarczające; myślę, że stać Cię na więcej,

2 – osiągasz wyniki słabe, niewystarczające; musisz się bardziej postarać,

1 – osiągasz wyniki poniżej wymagań; zastanów się, co możesz zrobić, by było lepiej.

4.      Zgodnie z sześciostopniową skalą oceniania w kl. I-III:

1)  Ocenę 6 uzyskuje uczeń, który:

- umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyką lekcyjną oraz  życiem społecznym,
- aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę,
- jest systematyczny,
- jest zawsze przygotowany do lekcji,
- sięga do różnych źródeł informacji,
- sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami,
- zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem,
- opanował wiedzę wykraczającą poza program.

2)  Ocenę 5 uzyskuje uczeń, który:
- podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych,
- aktywnie pracuje na lekcji,
- jest przygotowany do lekcji,
- rozwija swoje zainteresowania,
- operuje zdobytymi wiadomościami,
- kończy pracę w przewidzianym czasie,
- opanował wiedzę przewidzianą w programie w pełnym zakresie.

3)  Ocenę 4 uzyskuje uczeń, który:

- aktywnie pracuje na lekcji,
- jest przygotowany do lekcji,
- przejawia i rozszerza zainteresowania,
- właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości,
- opanował wiedzę przewidzianą w programie,
- kończy pracę w przewidzianym czasie.

4)  Ocenę 3 uzyskuje uczeń, który:

- pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela,
- nie zawsze jest przygotowany do lekcji,
- nie przejawia aktywności na lekcji,
- opanował podstawowe wymagania programowe,
- wymaga stałej motywacji do pracy.

5)  Ocenę 2 uzyskuje uczeń, który:

- pracuje na lekcji ze stałą pomocą nauczyciela,
- jest często nieprzygotowany do lekcji,
- jest bierny na lekcji,
- opanował minimalne wymagania programowe w zakresie niezbędnym do dalszej nauki,
- zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie.

6)  Ocenę 1 uzyskuje uczeń, który:

- zazwyczaj nie pracuje na zajęciach,
- najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji,
- nie bierze udziału w zajęciach,
- nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań programowych,
- nie wykazuje chęci do pracy.

5.      W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez ucznia efekty pracy.

6.      Powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju, osiągnięciami ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia dziecka. Decyzję taką może podjąć Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców,  ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

7.      W bieżącym ocenianiu zachowania dopuszcza się następujące symbole:

W – zachowujesz się wzorowo, wspaniale,

D – zachowujesz się dobrze,

P – popraw swoje zachowanie,

N – twoje zachowanie jest nieodpowiednie, nie możesz postępować w ten sposób.

8.      Kryteria do oceny opisowej zachowania się ucznia:

1) Kultura osobista:
- przestrzega norm społecznych w klasie i w szkole,
- przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania,
- potrafi opanować własne negatywne emocje, a ujawniać swoje pozytywne,
- jest opiekuńczy, szanuje godność innych,
- szanuje własność osobistą i społeczną.

2)  Aktywność:
- chętnie udziela pomocy i podejmuje zadania w klasie,
- wykazuje aktywność podczas zajęć.

 3) Stosunek do obowiązków szkolnych:
- jest obowiązkowy, pracowity, odpowiedzialny, punktualny
- troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

4) Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
- umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawą na uroczystościach   szkolnych i państwowych,
- aktywnie uczestniczy w uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole i poza nią.

9.      Wymagania dotyczące zachowania – skala ocen:

1) W - uczeń jest wzorem pod każdym względem; systematycznie odrabia prace domowe; jest punktualny; nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione;  przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie i w szkole; umie współpracować z kolegami w zespole; udziela pomocy kolegom, aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i organizowanych konkursach.

2) D - prezentuje właściwą postawę, przestrzega norm zachowania w klasie i w szkole, aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest obowiązkowy i pilny; ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności.

3) P - uczeń prezentuje właściwą postawę, zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięcia; przeszkadza na lekcjach; zapomina o odrabianiu prac domowych; jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione; na ogół przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie i w szkole.

4) N - brak właściwej postawy; uczeń nie jest systematyczny w odrabianiu prac domowych; jego nieobecności są często nieusprawiedliwione; nie potrafi przestrzegać ustalonych zasad zachowania w szkole; nie potrafi opanować emocji; używa wulgaryzmów, stosuje przemoc, swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie lekcji.

10.  Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.

11.  W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania są ocenami opisowymi, za wyjątkiem religii, gdzie obowiązuje ocena wg skali 6-stopniowej.

12.  Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:

1) uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań wynikających z realizowanych programów nauczania,

2) określa zakres wysiłku włożonego przez dziecko w proces uczenia się,

3) informuje o jakości osiągnięć edukacyjnych ucznia w porównaniu z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

13.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia.

14.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym.   

 

§ 24

 

1.       Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w  Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym  opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów.

2.       Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3.       Dopuszcza się następującą skalę oceny bieżących osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia zespołów edukacyjno-terapeutycznych:

1) 5 – znakomicie – uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Samodzielnie i sprawnie stosuje nabyte umiejętności i wykonuje zadania. Nie wymaga pomocy osoby dorosłej.

2) 4 – dobrze – uczeń w stopniu dobrym wykonuje zadania. Stosuje nabyte umiejętności z niewielką pomocą osoby dorosłej. Popełnia czasami błędy, lecz nakierowany potrafi je poprawić.

3) 3 – wystarczająco – uczeń w stopniu wystarczającym wykonuje zadania, jednak wymaga dodatkowych wyjaśnień podczas ich wykonywania. Niezbędne jest kilkakrotne powtarzanie poleceń. Nabyte umiejętności stosuje z pomocą osoby dorosłej.

4) 2 – niewystarczająco – uczeń wykonuje zadania wyłącznie z pomocą osoby dorosłej. Samodzielnie nie podejmuje stawianego przed nim zadania. Stosując umiejętności wymaga częstego wsparcia ze strony nauczyciela.

5) 1 – źle – uczeń nie opanował umiejętności. Nie wykonuje zadania. Wymaga stałego wsparcia ze strony nauczyciela oraz częstych podpowiedzi manualnych. Brak postępów.

4.       Promocja do klasy programowo wyższej odbywa się z uwzględnieniem specyfiki kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

5.       O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

6.       Na koniec każdego etapu edukacyjnego  przeprowadzana jest ocena poziomu funkcjonowania każdego z uczniów za pomocą „Inwentarza H. C. Gunzburga” i przechowywana jest w teczce ucznia.

7.       Śródroczne oceny klasyfikacyjne uczniów z zajęć edukacyjnych oraz zachowania odnotowane są w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku nauczania indywidualnego.

8.       Wyniki klasyfikacji rocznej uczniów odnotowane są w dziennikach i arkuszach ocen.

 

§ 25

1.       Rok szkolny dzieli się na dwa  półrocza.

2.       Pierwsze półrocze rozpoczyna się 1 września, a kończy klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

3.       Ocenianie w drugim półroczu rozpoczyna się z dniem wystawienia ocen za pierwsze półrocze.

4.       Po każdym półroczu dokonuje się klasyfikacji ucznia z danego zajęcia edukacyjnego celem określenia, czy uczeń osiąga zadawalające efekty.

5.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.    

6.       Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

§ 26

 

1.       Uczeń nieklasyfikowany po I półroczu może kontynuować naukę w II półroczu, ale jego klasyfikacja roczna obejmuje materiał całego roku szkolnego.

2.       Uczeń klas I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

3.       W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

4.       Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i za zgodą rodziców  Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia   do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

5.       Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,  uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

6.       Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej a ponadto przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty w przypadku uczniów szkoły podstawowej, lub egzaminu gimnazjalnego w przypadku uczniów klas dotychczasowego gimnazjum.

7.       Do sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego uczniowie przystępują na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 27

 

1.       Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele (wychowawcy) są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej. Rodzice  potwierdzają otrzymaną informację podpisem. Jeśli rodzic nie przyjdzie do szkoły, wychowawca jest zobowiązany do wysłania pisemnego zawiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych listem zwykłym.

2.       O możliwości nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne informuje wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca informuje o tym rodziców na piśmie, stosując procedurę jak w ust.1.

3.       Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele (wychowawcy) są zobowiązani poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.

 

§ 28

 

1.       Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do Dyrektora o podwyższenie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2.       We wniosku należy określić ocenę, o jaką się uczeń ubiega.

3.       Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:

1)   systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nieprzygotowaniu do lekcji),

2)   napisanie wszystkich sprawdzianów w danym okresie,

3)   wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną.

4.       Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych. Zakres materiału może dotyczyć semestru, roku szkolnego lub poszczególnych działów nauczania, w zależności od dotychczasowych osiągnięć ucznia.

5.       Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu zaliczeniowego, z materiału określonego przez nauczyciela w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

6.       Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.       Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu.

8.       Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego nie może być niższa od przewidywanej.

 

§ 29

 

1.       Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem:

1)   uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.       W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:

1)   termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

2)   w skład komisji wchodzą:

  Dyrektor albo Wicedyrektor jako przewodniczący,

  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący  takie same zajęcia edukacyjne,

3)   sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

3.       Nauczyciel przedmiotu może być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia z tej lub innej szkoły.

4.       Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

5.       Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin sprawdzianu,

3)   zadania (pytania sprawdzające),

4)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

7.       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

 

§ 30

 

1.       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3.       Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)   realizujący indywidualny tok nauki,

2)   spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą.

4.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.       Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.       Nauczyciel uczący ucznia, przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący otrzymanie każdego stopnia zgodnie z podanymi uczniowi wymaganiami egzaminacyjnymi.

7.       Do przeprowadzenia egzaminu Dyrektor powołuje komisję w składzie:

3)   Dyrektor lub Wicedyrektor,

4)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

8.   Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin egzaminu,

3)   pytania egzaminacyjne,

4)   wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

9.   Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

11.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

14.  Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

15.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 31

 

1.       Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.       Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców kierowaną do Dyrektora, najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

6.       W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor  albo  nauczyciel zajmujący w tej szkole  inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne – jako egzaminujący,

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

7.       Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor  powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w  innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8.       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)   skład komisji,

2)   termin egzaminu,

3)   pytania egzaminacyjne,

4)   wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

9.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

10.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

 

 

 

§ 32

 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej,  Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 33

 

1.       Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.       W przypadku zgłoszenia przez rodzica zastrzeżenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor stosuje takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§ 34

 

1.       Nagrody za wzorową naukę i zachowanie przyznaje uczniowi wychowawca klasy uwzględniając następujące kryteria:

1)   wysokie wyniki nauczania, udokumentowane zapisami w dzienniku (ocena opisowa),

2)   właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do kolegów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły,

3)   obowiązkowość – systematyczne wywiązywanie się z powierzonych zadań,

4)   aktywne uczestnictwo w zajęciach,

5)   wysoka frekwencja.

2.       Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3.       Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4.       Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 35

 

1. Uczniom można przedłużyć okres nauki na I etapie edukacyjnym o 1 rok, na II etapie edukacyjnym o 2 lata, w klasach dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego o 1 rok.

2. Decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje Rada Pedagogiczna po przedstawieniu analizy funkcjonowania ucznia dokonanej przez zespół nauczycieli uczących wdanej klasie i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, nie później niż do końca lutego roku szkolnego kończącego klasę III i VIII SPS oraz III GS.

3. Uczniowi z przedłużonym etapem edukacyjnym nie wydaje się świadectwa w każdym roku szkolnym, a jedynie na koniec przedłużonego etapu edukacyjnego. W arkuszu ocen wpisuje się jedynie informację o  przedłużonym etapie edukacyjnym.

 

§ 36

 

1.       Ocenianie zachowania uczniów ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi normami społecznymi.

2.       Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia.

3.       Celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby:

1)   miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną pracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności,

2)   potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych,

3)   mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje psychofizyczne.

4.       Przy ustalaniu ocen zachowania bierze się pod uwagę w szczególności postawy ucznia, ujawnione podczas zajęć organizowanych przez SPS, gdy uczeń jest pod opieką SPS lub ją reprezentuje, a także postawa ucznia poza szkołą (pozytywna i negatywna).

5.       Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten potwierdza wpisem do dziennika lekcyjnego.

§ 37

 

1.       Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie półrocza i roku szkolnego.

2.       Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma cała społeczność szkolna.

3.       Wychowawca klasy w zeszycie uwag lub dzienniku notuje opinie własne i innych osób na temat zachowań uczniów w SPS i poza nią. Uwzględnia wypowiedzi samego ucznia, jego rodziców oraz innych uczniów.

4.       Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

5.       Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)wzorowe,

2)bardzo dobre,

3)dobre,

4)poprawne,

5)nieodpowiednie,

6)naganne.

6.       Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 38

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole,

2) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów,

3) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

4) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi,

5) godnie reprezentuje klasę lub szkołę w zewnętrznych konkursach i zawodach,

6) dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji,

7) zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie i innych.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków,

2) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,

3) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma  nieusprawiedliwionych nieobecności,

4) używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów,

5) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,

2) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,

3) dba o mienie klasy i szkoły,

4) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi,

5) cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów,

6) nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,

2) poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze Statutem i Regulaminem Szkoły,

3) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,

4) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,

5) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,

6) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,

7) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

8) uczęszcza regularnie na zajęcia szkolne.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy,

2) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną,

3) nie uzupełnia zaległości w nauce,

4) nie wywiązuje się z powierzonych prac,

5) niszczy mienie kolegów, klasy, szkoły,

6) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

2) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym,

3) używa wulgarnych słów, kłamie,

4) niszczy mienie kolegów, klasy, szkoły,

5) często wagaruje, ucieka z lekcji,

6) ulega nałogom, wywierając negatywny wpływ na rówieśników,

7) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób.

 

§ 39

 

1.    Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:

1)        własną obserwację zachowania ucznia,

2)        ustne i pisemne opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia

3)        samoocenę ucznia, dokonaną na godzinie do dyspozycji wychowawcy przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną, z uwzględnieniem kryteriów oceny zachowania,

4)        opinie uczniów danej klasy.

2.    Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wychowawca ma obowiązek przedstawić uczniom i rodzicom propozycje ocen zachowania. Proponowaną ocenę nauczyciel przedstawia uczniom podczas zajęć z wychowawcą, rodzicom podczas zebrania z rodzicami.  

1)  Rodzice ucznia mają obowiązek w ciągu tygodnia skontaktować się z wychowawcą i odebrać za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

   2)  Jeżeli nie dopełnią w/w obowiązku, szkoła tę informację przesyła listem zwykłym na adres zamieszkania rodziców.

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem:

1)    uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zapoznania z propozycją oceny.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze glosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

5.    W skład komisji wchodzą:

1)        Dyrektor albo Wicedyrektor jako przewodniczący,

2)        wychowawca klasy,

3)        wskazany przez Dyrektora   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4)        pedagog szkolny,

5)        przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6)        przedstawiciel Rady Rodziców.

6.       Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7.       Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

8.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin posiedzenia komisji,

3)   wynik głosowania,

4)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.       W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

10.   Ocena zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest oceną opisową.

11.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 40

 

1.       Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

2.       We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę o jaką uczeń się ubiega.

3.       Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

4.       Wniosek o ponowne ustalenie oceny z zachowania rozpatruje Dyrektor wraz z wychowawcą lub zespół powołany przez Dyrektora w składzie:

1)   wychowawca klasy,

2)   pedagog szkolny,

3)   zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50% uczących),

4)   przedstawiciel samorządu klasowego

5.       Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuację:

1)   rodzinną,

2)   zdrowotną,

3)   okoliczności, o których SPS nie była wcześniej poinformowana,

4)   z pracy zespołu sporządza się protokół.

5a.  Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę.

5b.  Dyrektor  w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia podania powiadamia formie pisemnej ucznia lub jego rodziców o rozstrzygnięciu w sprawie.

6.       Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który:

1)   otrzymał co najmniej upomnienie wychowawcy lub naganę Dyrektora,

2)   bierze udział w kradzieżach,

3)   znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszenie,

4)   rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,

5)   wagaruje,

6)   pali papierosy na terenie i w obrębie SPS.

7.       Roczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej z zastrzeżeniem:

1)   W szczególnych przypadkach, w których uczeń dopuścił się zachowania opisanego w ust. 7. pkt 2 – 4, Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy może obniżyć ustaloną ocenę zachowania.

§ 41

 

1.       O postępach uczniów rodzice informowani są poprzez:

1)   bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami,

2)   zebrania ogólne,

3)   kontakt telefoniczny,

4)   zebrania klasowe,

5)   informacje w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach, zeszytach korespondencji,

6)   karty osiągnięć i postępów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

 

1.    Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 43

 

1.    Zmiany postanowień statutu następują w drodze pisemnej uchwały Rady Pedagogicznej ZSS.

2.    Traci moc statut SPS z dnia 1 września 1999 roku ze zmianami (ostatnia zmiana przyjęta uchwałą RP nr 68 z dnia 30 października 2003 roku.

3.    Statut został przyjęty uchwałą RP nr 384/2017 z dnia 23 listopada 2017roku.

4.    Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu

Rok szkolny 2017/18

 

 

  1.      Uwarunkowania formalno – prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

          Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany zgodnie z:

·         Konstytucją Rzeczypospolitej.

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

·         Konwencją o Prawach Dziecka

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

·         Ustawami i rozporządzeniami MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

·         Kartą Nauczyciela

·         Programami narodowymi i krajowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

 

 

2.      Oczekiwania rodziców.

W oparciu o diagnozę wskazujemy następujące cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym

Zdaniem rodziców kluczowe cele wychowawcze to:

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie ;

·         uczestnictwo w życiu społecznym

·         dbanie o swoje zdrowie ;

·         szacunek do innych osób;

·         współdziałanie w zespole i przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę;

·         umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

·         nauczenie dziecka ,że największą wartością w życiu jest prawda, miłość, szczerość i zdrowie

·           działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm;

·          rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

Oczekiwania  i zamierzenia rodziców związane z przyszłością ich dziecka.

Rodzice pragną aby szkoła pomogła w wyposażeniu dziecka w:

·          umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

·          umiejętności pozwalające na możliwie samodzielne życie;

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

·         rozwijanie zainteresowań

Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że rodzice oczekują od szkoły:

·         zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa;

·         rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych np. artystycznych(malarstwo , gra na gitarze oraz zajęć sportowych( basen ,koszykówka i zajęcia ruchowe).

·         zorganizowania czasu wolnego od nauki oraz dobre relacje w linii nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic.

·         systematycznego kontaktu szkoła rodzic

·         organizowania spotkań ze specjalistami w formie szkoleń i warsztatów.

·         organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

 

          3.      Potencjał i możliwości rozwojowe uczniów

Ocena  potencjałów  i  możliwości  rozwojowych  uczniów szkoły podstawowej  z

 oddziałami gimnazjalnymi.

 

Sfera rozwoju ucznia

Poziom aktualny

Potencjał rozwojowy uczniów

Sfera intelektualna

Dzieci i młodzież ZSS legitymują się niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. 

Niepełnosprawność intelektualna uczniów jest stanem nieodwracalnym, istnieją jednak możliwości przeciwdziałania pogłębianiu się stopnia niepełnosprawności. Wielu uczniów przy psychologiczno – pedagogicznym  oddziaływaniu zarówno ze strony nauczycieli jak i rodziny ma szanse rozwijać się intelektualnie. Wszelkie oddziaływania w pracy z uczniem dążą do: usprawniania funkcjonowania jego procesów poznawczych – myślenia, uwagi, pamięci, spostrzegania; doskonalenia umiejętności dokonywania analizy i syntezy, identyfikacji i klasyfikacji; rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia abstrakcyjnego i arytmetycznego.

Potencjał każdego dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jest inny stąd  każde takie dziecko rozwija się i czyni postępy w indywidualnym tempie na miarę własnych możliwości .

Sfera emocjonalna

Poziom rozwoju emocjonalnego uczniów jest zróżnicowany i zależy od wieku ucznia, jego doświadczeń, stopnia niepełnosprawności, zaburzeń ( w tym autyzmu czy zespołu Aspergera) a także sytuacji rodzinnej i społecznej, w której się wychowuje. Nie wszystkie dzieci mają odpowiednie  wsparcie najbliższych, nie wszystkie wychowują się w pełnych rodzinach czy domach rodzinnych.

Uczniowie z deficytami w rozwoju emocjonalnym są objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto w toku zajęć i czasie spędzonym w szkole są bogaceni w wiedzę o emocjach, uczuciach,odczuciach, zachowaniu. Uczniowie są przygotowywani do emocjonalnego radzenia sobie w konkretnych sytuacjach życiowych. Dzieci uczą się jak radzić sobie ze stresem, agresją, odrzuceniem. Każdy uczeń  ZSS odnosi sukces na miarę swoich możliwości to dowartościowuje dzieci i pozytywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny.

 

W sferze emocjonalnej odnotowujemy spore możliwości wpływu na rozwój emocjonalny uczniów.

 

Sfera społeczna

Rozwój społeczny uczniów jest różny ze względu na odmienny rozwój psycho – fizyczny, zróżnicowane oddziaływania najbliższego środowiska i rodziny, w tym wzorce i postawy moralne. Część uczniów przestrzega ogólnie obowiązujących norm społecznych, odpowiednio zachowuje się zarówno w szkole, jak i poza nią, potrafi współpracować w grupie, odróżnia zachowania dobre od złych, potrafi pełnić role. Jednakże spora grupa dzieci i młodzieży ma problemy z zachowaniami prospołecznymi, a ich rozwój społeczny potrzebuje wsparcia.

Szkoła jest miejscem, gdzie możliwości wspierania rozwoju społecznego uczniów są bardzo duże. Każdy uczeń, bez względu na poziom nauczania i stopień niepełnosprawności świadomie i nieświadomie uczestniczy we własnym uspołecznianiu. Sfera społeczna rozwoju ucznia zawiera wiele płaszczyzn – w czasie edukacji szkolnej przynajmniej jedna, jak nie wszystkie ulegną rozwojowi. Uczniowie z wiekiem i każdym szczeblem edukacji rozwijają się kulturalnie, nabywają wiedzę o społeczeństwie, uczą się w nim funkcjonować, uczą się wartości i postaw prospołecznych, odpowiedzialności, patriotyzmu, zdobywając wiedzę stają się dojrzalszym członkiem rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, państwa.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z autyzmem i zespołem Aspergera żyją wśród osób pełnosprawnych, są częścią społeczeństwa dlatego szkoła przykłada dużą wagę do wspierania ich rozwoju społecznego.

Sfera fizyczna

Wśród uczniów są osoby o prawidłowym rozwoju fizycznym, niepełnosprawne ruchowo, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczniowie poruszający się na wózkach, a nawet osoby nieporuszające się. Ponadto uczniowie mają zdiagnozowane wady wzroku i słuchu, zaburzenia równowagi, różnorodne wady postawy oraz nierzadko nadwagę.

Uczniowie, nawet z ograniczeniami ruchowymi, rozwijają się fizycznie. Lekcje wychowania fizycznego, rehabilitacja, zajęcia korygujące wady postawy, muzykoterapia, inne terapie ruchowe poprawiają kondycję fizyczną dzieci i młodzieży. W każdym uczniu tkwi potencjał rozwoju fizycznego, na miarę swoich możliwości osiąga sukces w postaci przezwyciężania swoich ograniczeń ruchowych. Liczna rzesza uczniów jest olimpijczykami olimpiad specjalnych, gdzie biją swoje rekordy życiowe.

 

Sfera duchowa

Sfera duchowa uczniów jest najmniej zdiagnozowana, poznana o tyle o ile uczeń pozwoli nam ją odkryć, ile sam swoją duchowość prezentuje słowem lub czynem.

Szkoła kształtuje w pewnym stopniu również sferę duchową uczniów. Ma tu duże znaczenie wyjściowe wychowanie rodzinne oraz osobowość ucznia. Szkoła uwrażliwia, rozwija uczucia wyższe, uczy postaw moralnych, etycznych. Uczniowie uczęszczają na lekcje religii, przygotowują się teoretycznie i duchowo do sakramentu pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania. Poprzez udział w rekolekcjach szkolnych i występach jasełkowych ich rozwój duchowy stale się bogaci

 

Z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wynika, że uczniowie planują swój dalszy rozwój. Większość marzy o założeniu własnej rodziny, pragną  wychowywać dzieci. Wielu chce zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu, chcą w przyszłości mieć pracę, zarabiać pieniądze. Dla licznej grupy badanych ważna jest posiadanie w życiu przyjaźni. Niektórzy badani marzą o sukcesach w sporcie, są osoby planujące podróżować.

 

4.      Uwarunkowania lokalnej społeczności.

 

Instytucje/organizacje wspierające dzieci i młodzież na poziomie społeczności lokalnej:

 

Dom dla Dzieci. Świetlica Caritas diecezji opolskiej – popołudniowa opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, dożywianie

TPDU – min. indywidualne wsparcie finansowe uczniów, organizacja imprez (Dzień Dziecka, wycieczki), organizacja półkolonii podczas wakacji

Mieszkańcy dzielnicy Płonia – coroczna darowizna płodów rolnych dla szkolnej stołówki

Szkoły ogólnodostępne –SP1 – paczki mikołajkowe

SP4 – zajęcia integracyjne (pierwsza pomoc, warsztaty świąteczne),

                                   G1- bal integracyjny,

II LO – Mikołajki,

CKUiZ nr 1 (Mechanik) – przedstawienia teatralne,

PWSZ – „Sport ku radości”

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – spotkania z leśnikami w szkole – prelekcje dotyczące życia dzikich zwierząt,

                                                    - Wycieczki do lasów

Komenda Powiatowa Policji – pogadanki w szkole dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

- przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową

MiPBP – lekcje w bibliotece,

 - Czerwcowy Turniej Przedszkolaków

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – koncerty

Muzeum w Raciborzu – lekcje muzealne

Raciborska Izba Gospodarcza – koncert charytatywny „Gwiazdka serc”

Raciborskie Centrum Kultury – udostępnienie sali na Bajtel Gale, darmowe wejścia do kina

 

Powinno się edukować ludzi takich, którzy w przyszłym życiu nie zamkną się w wyłącznie prywatnej sferze dokonań, ale w mniejszym lub większym stopniu będą działać również dla dobra ogólnego. Dobry obywatel powinien przede wszystkim angażować się w sprawy państwa. Wzorowy obywatel powinien dbać o dobro społeczeństwa, po to, aby świat stawał się lepszy. Kolejną cechą, którą powinien posiadać każdy obywatel jest wierność ojczyźnie. Dbanie o tradycję, kulturę i język to sprawa każdego z osobna ale to warunkuje bycie prawdziwym patriotą oddającym cześć ojczyźnie. Istotnymi cechami, które należy kształtować są również tolerancyjność i kultura osobista.

Obowiązkiem dorosłych jest stworzenie uczniom możliwości działania na rzecz innych Odpowiadają za to wszystkie lokalne instytucje. Kluczowa jest postawa szkoły (dyrekcji i nauczycieli), ale również ośrodków kultury, ognisk młodzieżowych, świetlic środowiskowych oraz władz samorządowych jako organu prowadzącego dla większości wymienionych instytucji. Przy wsparciu dorosłych młodzi ludzie mogą angażować się w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego oraz rozwijać wolontariat korzystny dla wspólnot sąsiedzkich.

 

W mieszkańcach każdej miejscowości drzemie określony potencjał. Obserwując życie społeczności widzimy, jak chętnie jej członkowie ze sobą współpracują, na ile sobie ufają, w jaki sposób podejmują decyzje, jakimi zasadami się kierują i jak mocno identyfikują się ze swoją wspólnotą. Ten potencjał to kapitał społeczny. Tworzy go wzajemne zaufanie mieszkańców, sieci powiązań i współpraca między mieszkańcami, aktywność obywatelska i zaangażowanie członków społeczności, przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami. Lokalne działania uczniów podnoszą kapitał społeczny – zachęcają młodych ludzi do współpracy, pokazują, jak funkcjonuje społeczność, uczą zaufania i niesienia sobie pomocy, ułatwiają kontakty z lokalnymi instytucjami publicznymi.

Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do działania, a tą tworzą nauczyciele w szkołach, opiekunowie w organizacjach młodzieżowych czy animatorzy w domach kultury. Młodzież potrzebuje lokalnych sojuszników. W zależności od inicjatywy przydatnym może stać się wsparcie ośrodka kultury, domu pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej, klubu sportowego, biura edukacji w urzędzie gminy. Często dorośli odnoszą się do podobnych inicjatyw nieufnie, dlatego tak ważny jest czytelny sygnał od władz miasta – zachęta do wspierania podobnych działań i zaufania młodym ludziom. Młodzi ludzie potrzebują również wsparcia symbolicznego, np. objęcia ich inicjatywy patronatem czy wsparcia w kontaktach z lokalnymi mediami, by wypromować pomysł młodych wśród mieszkańców.

 

 

 

5.      Bilans zasobów szkolnych.

 

Kadra nauczycielska jest odpowiednio przygotowania merytorycznie do podejmowania szeroko rozumianych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zarówno przygotowanie podstawowe na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak również specjalistyczne kwalifikacje służące podejmowaniu odpowiednich działań wychowawczych czy profilaktycznych stoją na wysokim poziomie i w znaczący sposób przyczyniają się osiąganiu bardzo dobrych wyników edukacyjno wychowawczych, terapeutycznych. Ze wzglądu na specyfikę pracy wszyscy nauczyciele ukończyli studia w zakresie oligofrenopedagogiki, dodatkowo uzupełniali kwalifikacje o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedię, terapie (pedagogiczną, zajęciową), doradztwo zawodowe, edukacje seksualną, fizjoterapię, rehabilitację ruchową, socjoterapię.

Szkoła oprócz sal lekcyjnych posiada również salę doświadczania świata, salę gimnastyki korekcyjnej, salę „wyciszenia”, salę stymulacji sensorycznej, pracownie komputerowe, bibliotekę z kącikiem komputerowym, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet zajęć terapeutycznych, boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw, plac zabaw,

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne uatrakcyjniają zajęcia. Do zasobów technicznych w posiadaniu szkoły zaliczamy tablice multimedialne i informatyczne, projektory, komputery stacjonarne w salach, nowoczesne komputery w pracowni komputerowej, odpowiednio doposażone pracownie specjalistyczne: pracownia drewna (piły mechaniczne, wiertarki stacjonarne, wyrzynarki…), pracownia ceramiczna (piece do wypalania gliny), maszyny do szycia w pracowni szycia, pracownia żywienia (lodówki, kuchenki, zmywarki…), urządzenie EEG Biofeedback, Sprzęt terapeutyczny Tomatis, odpowiednio wyposażoną salkę fitness Atlas, orbitrek, rowerki stacjonarne, wioślarz, nowoczesne programy logopedyczne, nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

Na korytarzach szkolnych znajdują się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży sprzęty: cybergaj, piłkarzyki, klocki.

Do szkolnych zasobów organizacyjnych zaliczyć możemy PCK, Teatr kukiełkowy, teatr „Echo” nauczania indywidualnego.

 

6.      Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej Specjalnej.

 

Absolwentami naszej szkoły są uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, często z niepełnosprawnością sprzężoną, ruchową, ze spektrum Autyzmu, czy z problemami w komunikowaniu się.

Podejmowane działania wychowawcze mają na celu takie ukształtowanie osobowości ucznia, która umożliwi mu niezależne i pełne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Dążymy, aby uczeń był świadomy swoich możliwości i ograniczeń, był samodzielny w myśleniu i w działaniu.

Absolwent szkoły podstawowej:

 • dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: domu i w szkole, przestrzega  

norm współżycia społecznego

 • pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi
 • jest wrażliwy na prawdę, dobro i piękno
 • ma poczucie własnej wartości
 • jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny, potrafi zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
 • ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które rozwija
 • dostrzega przydatność edukacji w życiu codziennym i swojej przyszłości

 

Absolwent szkoły podstawowej potrafi:

 

·         sam się ubrać,

·         dostosować ubranie do warunków pogodowych.

·         Utrzymuje higienę osobistą.

·         Potrafi zachować się przy stole w różnych okolicznościach.

·          Troszczy się o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych.

·         W społecznym funkcjonowaniu zna adres swojego miejsca zamieszkania i adres szkoły.

·          Potrafi pełnić funkcje społeczne na terenie szkoły, klasy.

·         Umie współpracować w grupie.

·         Wie, kiedy i jak pomóc koledze.

·         Prawidłowo zachowuje się w miejscach publicznych.

·         Zna podstawy bezpiecznego poruszania się po ulicach.

·          Umie zachować się w sytuacjach zagrożenia.

·         Jest aktywny na imprezach i uroczystościach szkolnych.

·         Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju

·         Rozumie znaczenie ekologi

 

W sferze edukacyjnej potrafi:

·         prawidłowo komunikować (z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń),

·         słuchać ze zrozumieniem czytane teksty, opowiadania, bajki.

·         W zależności od swoich możliwości potrafi czytać, pisać.

·         Prawidłowo klasyfikuje według cech jakościowych i ilościowych.

·         Zna i operuje pojęciami czasu i przestrzeni.

·         Zna proste figury geometryczne, potrafi je rozpoznać w otoczeniu.

·         Wykonuje obliczenia matematyczne.

·         Zna i operuje pieniędzmi.

·         Realizuje zadania manualne przewidziane programem nauczania.

·         Potrafi samodzielnie wybrać ulubiony utwór muzyczny, ma swoje ulubione piosenki, potrafi je zaśpiewać.

             

Dotychczasowe działania szkoły

 

1.      Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. Charakterystyka środowiska wychowawczego.

·    Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna

    nr 10 z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna wraz z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalna nr 7.

·    Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

·     Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne.

·    Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

·    Część uczniów wychowuje się poza swoimi rodzinami, są to piecza zastępcza i placówki opiekuńczo wychowawcze.

Zebrany materiał, który został wykorzystany przy tworzeniu programu wychowawczo profilaktycznego szkoły został opracowany w oparciu o analizę dzienników, analizę dokumentacji pedagoga i psychologa, rozmowy z członkami RP, ankiety, analiza frekwencji, obserwację środowiska szkolnego, uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, rodziców i uczniów.

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

·    wzrost średniej frekwencji w szkole: szkoła podstawowa 85,9% 

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

·   Uczniowie dbają o swoje zdrowie, nie używają substancji psychoaktywnych,

·   Uczniowie uprawiają  sport

·   Niski odsetek uczniów z nadzorem kuratora sądowego,          

·   Sporadycznie występują trudne pod względem wychowawczym przypadki wśród uczniów

 

Działania  pro wychowawcze szkoły:

·      różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

·      bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

·      preorientacja zawodowa,

·      zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

·      zajęcia rewalidacyjne,

·      udział w zajęciach sportowych,

·      ciekawe propozycje spędzania przerw,

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji, w których aktywny udział biorą uczniowie.

Czynniki ryzyka w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·         Chaotyczne środowisko rodzinne

·         Niepowodzenia szkolne

·         Podatność na wpływy

·         Niska samoocena

·         Dysfunkcjonalni koledzy

·         Używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

·         Wczesna aktywność seksualna

·         Brak poszanowania autorytetów

·         Zachowania agresywne i przestępcze

·         Absencja szkolna

·         Słabe więzi szkoły z uczniami

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

Najważniejsze czynniki chroniące w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne
 • Zaangażowanie rodziców w życie dzieci
 • Jasne zasady zachowań
 • Pozytywny obraz siebie
 • Nagradzanie zachowań prospołecznych
 • Przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych
 • Życie zgodne z wartościami uniwersalnymi
 • Umiejętności pro społeczne
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pozytywna aktywność społeczna
 • Współpraca nauczycieli i rodziców
 • Zero tolerancji ze strony szkoły dla zachowań dysfunkcyjnych
 • Współdziałanie z lokalna społecznością

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka. 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Ewaluacja dotyczyła obszaru „Respektowanie norm społecznych w szkole”

 1. Uzyskanie w badaniu odpowiedzi dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole są spójne w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców. Według respondentów, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, przy czym najważniejsza w tym kontekście grupa badanych –uczniowie w 100% oceniło swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole, jako co najmniej dostateczne, w tym większość - ok. 90% oceniła poczucie bezpieczeństwa na wysokie i bardzo wysokie.

 

 1. Nie wszyscy nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie – 26 % badanych uznało, że nie zawsze czuje się bezpiecznie.

Wymagający uwagi jest fakt, że 82% badanych nauczycieli zetknęło się z przejawami agresji psychicznej i fizycznej w stosunku do siebie, w większości ze strony uczniów, ale również ze strony nauczycieli i personelu szkoły.

 

 1. Najczęstszym źródłem poczucia zagrożenia uczniów, według wszystkich kategorii badanych były różne formy agresji werbalnej. Należy zwrócić uwagę, że takie formy przemocy słownej wymieniane przez ankietowanych jak: przezywanie, ośmieszanie, obmawianie, choć niepożądane, należą do naturalnych mechanizmów kontroli społecznej i kształtowania relacji w grupach rówieśniczych. Jako takie nie mogą zostać w pełni wyeliminowane z repertuaru zachowań uczniów, choć oczywiście należy dążyć do tego, aby ograniczać ich występowanie i dokuczliwość.

 

 1. W szkole, w opinii wszystkich grup badanych, podejmuje się działania kształtujące właściwe zachowania. Za najbardziej skuteczne działania, sprzyjające przestrzeganiu norm społecznych w szkole są dyżury śródlekcyjne, rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą oraz lekcje wychowawcze.

Na właściwą pracę pedagogiczną nauczycieli i dobrze sprawowany nadzór nad dziećmi w szkole wskazuje niski odsetek uczniów (tylko 3 uczniów), którzy zetknęli się z różnymi formami agresji fizycznej. Potwierdza to także zgodna opinia badanych nauczycieli i rodziców, którzy stwierdzili, że przemoc fizyczna nie jest głównym czynnikiem powodującym poczucie zagrożenia uczniów.

Najbardziej krytyczni wobec swoich zachowań okazali się uczniowie.

 

5.      Uczniowie, według rodziców i nauczycieli często stosują się do obowiązujących w różnych sytuacjach norm zachowania. Lepiej są oceniane wycieczki, udział w imprezach szkolnych, apele. Gorzej wypada ocena przestrzegania norm przez uczniów podczas lekcji i przerw oraz odnośnie stosowania zwrotów grzecznościowych. Bardzo krytycznie ocenili się sami uczniowie. Według ich oceny zachowują się gorzej niż widzą to nauczyciele i rodzice. Uzyskane odpowiedzi świadczą o właściwym kierunku i skuteczności szkoły w oddziaływaniu na postawy i zachowania uczniów ale wskazują tez braki i kierunek działań na najbliższy rok szkolny.

 1. Działania szkoły i rodziców w odniesieniu do dyscyplinowania uczniów i zachowania bezpieczeństwa skierowane powinny być, w opinii badanych,  na pracę wychowawczą.

 Praca wychowawcza nauczycieli jest ceniona przez rodziców i stanowi ważną część pracy nauczycieli. Działania diagnozujące przestrzeganie norm zachowań w opinii badanych rodziców i nauczycieli w szkole są przeprowadzane. W ocenie rodziców są skuteczne, a w ocenie nauczycieli zdania są podzielone, połowa twierdzi, że są skuteczne, a połowa, że nie zawsze.

 

 1. Rodzice uważają, że mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych swoich dzieci w szkole poprzez rozmowy z własnym dzieckiem oraz współpracę z pracownikami szkoły. Cieszy fakt, że rodzice uważają, że mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

 1. Podejmowane przez nauczycieli działania nie wyeliminują w 100% zachowań, które

są sprzeczne z ogólnie aprobowanymi.

Działania jednak muszą być wdrażane i jednakowo, konsekwentnie egzekwowane przez wszystkich pracowników szkoły.

W każdej sytuacji należy odwoływać się do obowiązujących w szkole norm, zasad i postaw.

 

 

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

 

Najczęściej ankietowani uczniowie wybierali wiarę i miłość – uznając te wartości za najważniejsze dla nich. Wyniki ankiety wskazują, iż równie ważna jest sprawiedliwość, prawda, dobro i pieniądze.

O wartościach ankietowani uczniowie rozmawiają najczęściej z rodzicami, co może świadczyć o zaufaniu do rodziców i istnieniu dobrych relacji rodzinnych. Zdarza się, że rozmowy o wartościach są przez ankietowanych prowadzone z rodzeństwem ( być może starszym ), rzadko z nauczycielem.

Najczęściej  młodzież równała słowo miłość ze słowem rodzina, rodzice lub rodzeństwo. Padły też odpowiedzi: czymś bardzo ważnym, największym darem, wszystkim. Jedna ankietowana podjęła próbę dłuższego zdefiniowania miłości, wg niej to kochanie dwóch ludzi chłopaka i dziewczyny. Inna  wyznała, że potrzebuje miłości drugiej osoby.  

Najczęściej ankietowani cenią rodziców za miłość, dobro, pomoc i troskę. Padły jednak odpowiedzi bardziej sprecyzowane – za to, że robią śniadania do szkoły i ( u innej osoby ) obiady.

Ankietowani najczęściej za osobę wartościową uznawali człowieka dobrego. Ponadto w odczuciu ankietowanych wartościowa osoba sumiennie wypełnia swoje obowiązki.

Prawie wszyscy przebadani uczniowie uważają siebie za koleżeńskich. Ponad połowa za uczynnych. 4 osoby są punktualne, 3 pracowite, 2 przyznały, że są niecierpliwe i kłótliwe, również 2 są wyrozumiałe, a 1 osoba wyróżnia się uczciwością. Cieszy dążenie młodzieży do bycia koleżeńskim, służenia innym pomocą w ich trudnym wieku rozwojowym, niejednokrotnie wieku buntu i skupienia na sobie.

Najwięcej badanych chce być osobą koleżeńską, dobrą, pomocną i uczynną. Ponadto padły odpowiedzi: człowiekiem mądrym, szanowanym, lubianym, punktualnym. Można wywnioskować, że ankietowanym zależy na akceptacji społeczeństwa, dobrym odbiorze przez innych, dobrych relacjach w grupach rówieśniczych.

Ankietowani uczniowie mają cele do których chcą dążyć , najczęściej podawane to: założenie rodziny i zdobycie zawodu. Dla dwóch osób ważne jest w życiu koleżeństwo i przyjaźń. Jedna osoba chce mieszkać nad morzem , inna chce mieć psa..

Wśród problemów uczniów ankietowani najczęściej wskazują na dokuczanie i bijatyki między uczniami. Zauważają ponadto, iż problemem jest aroganckie i niekulturalne odnoszenie się niektórych uczniów do nauczycieli. 2 ankietowanych twierdzi, że uczniowie mają problemy z nauką, a 1 ankietowany nie zauważa żadnych problemów.

Uczniowie zapytani o to co lubią w szkole, a co chcieliby zmienić odpowiedzieli, że podoba się plac zabaw i konsole do gier na korytarzach. Nie chcieliby zmienić pani dyrektor i nauczycieli.

 

 

2.      Identyfikacja sukcesów i porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
    w    olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych      przez inne szkoły, towarzystwa,

·         udział grupy tanecznej, teatralnej w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, imprezach,

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich: Szkoła w Ruchu, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Nie Pal Przymnie Proszę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza,

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską.

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na uroczystości klasowe i szkolne,

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów z niższych klas społecznych borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

·         W szkole działa świetlica szkolna,

·         Szkoła współpracuje z TPDU oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

·         Poprawa frekwencji

Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Nauczyciele wypowiedzieli się w ankiecie, że uczniowie zostali o nich poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszych lekcjach wychowawczych, ale również podczas rozmów, pogadanek z różnymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i podczas apeli. Nauczyciele wskazali również, że uczniowie zapoznani są ze Statutem Szkoły, z programem wychowawczym, wspólnie opracowują regulamin klasy. Nauczyciele na bieżąco przypominają obowiązujące zasady, stosują gry i zabawy na integrację grupy. Współpracują z rodzicami, podejmują wspólne działania. Ważny też jest własny przykład nauczycieli.

 

65% nauczycieli określiło, że uczniowie nie zawsze przestrzegają norm społecznych w szkole. Najczęściej nie respektowane są normy dotyczące kultury słowa i szacunku dla innych osób. Najczęstszymi formami reagowania nauczycieli na łamanie norm są rozmowy z uczniami, współpraca z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy z rodzicami, stosowanie systemu kar i nagród, doprowadzenie do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

100% nauczycieli uważa, że szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmocnienie właściwych zachowań. Wymienili cały szereg działań, które są opisane powyżej w ankiecie. Tylko połowa badanych nauczycieli uznała, że owe działania podejmowane przez szkołę są skuteczna, a połowa uznała, że nie zawsze.

 

Nauczyciele wysoko oceniają zachowanie uczniów podczas uroczystości szkolnych i wycieczek. W tych sytuacjach uczniowie stosują się do norm. Nieco gorzej zostali ocenieni uczniowie w sytuacjach takich jak: dyscyplina na lekcji, prawidłowa komunikacja na zajęciach, bezpieczne zachowanie podczas przerw i dbania o mienie szkoły.

Wyniki badania nauczycieli są spójne z obserwacjami rodziców i samooceną uczniów.