^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Coś dla ciała, coś dla ducha-spotkanie z kosmetyczkami

W zeszłym tygodniu pracownia matematyczna na dwie godziny zamieniła się w salon kosmetyczny, a to za sprawą uczennic kierunku Technik usług kosmetycznych z Medycznej Szkoły Policealnej, które nas odwiedziły. W spotkaniu wzięło udział 13 dziewcząt klas: 6a, 7a, 2A gimnazjum i 2 szkoły zawodowej. Dowiedziały się, jak pielęgnować twarz, jakich preparatów i akcesoriów kosmetycznych używać. Nauczyły się, pod czujnym okiem kosmetyczek oraz nauczycieli pani Wiesławy Brzeskot oraz pani Barbary Pękały, jak zrobić makijaż dzienny. Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję. Było naprawdę super. Organizatorkami spotkania były panie Edyta Kaszny i Małgorzata Klar-Dziewit.

Szkoła na widelcu

"Szkoła na widelcu" to program, który realizowany jest w naszej szkole w celu propagowania zdrowego żywienia i stylu życia wśród najmłodszych. Dziś uczniowie klas I-III wzięli udział w zajęciach dotyczących piramidy żywienia. Czym jest ta piramida i czy można ją zbudować z klocków dowiecie się od naszych najmłodszych uczniów, gdyż ten temat mają już opanowany...Było smacznie..zdrowo..warzywno-owocowo. Dziękujemy za owocną pracę!

 

Psychoterapia

W zespole szkół Specjalnych organizujemy także zajęcia psychoterapeutyczne dla  dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Prowadzi je szkolny psycholog.

 Psychoterapia dzieci różni się nieco od psychoterapii osób dorosłych. Również zawiera elementy terapii indywidualnej i grupowej, jednak sesje najczęściej przybierają formę zabawy lub aktywności fizycznej, np. rysowanie, śpiewanie, budowanie, odgrywanie ról poprzez zabawki. Podczas psychoterapii dzieci szczególnie ważna jest pomoc rodziców.

Trudno jest wymienić sytuacje, w których psychoterapia jest niezbędna. Warto jednak pamiętać o tym, że dzieci, tak samo jak dorośli, mogą cierpieć na różne problemy, m.in. nerwice, fobie, depresje lękowe czy inne problemy emocjonalne wymagające pomocy specjalisty. Najczęściej decyzja o skorzystaniu z pomocy psychoterapeuty to decyzja rodziców i to poprzedzona okresem bezsilności i braku umiejętności radzenia sobie z problemami dziecka, np. moczeniem się w nocy czy atakami lękowymi. Dziecko nie jest świadomym uczestnikiem psychoterapii. W programie psychoterapii uzyskuje ono pomoc w zrozumieniu siebie i niezbędne mu wsparcie. Dziecko nabiera pewności siebie, uczy się nowych rozwiązań problemów.

Przy psychoterapii dzieci i młodzieży niezmiernie ważna jest pomoc rodziców. Psychoterapeuta powinien informować ich o zmianach, jakie przechodzi dziecko, edukować rodziców, jak ze swoim dzieckiem postępować oraz jak ich zachowanie wpływa na emocje dziecka. Często problemy emocjonalne dzieci są wynikiem trudności pojawiających się w rodzinie, np. skutkiem kłótni rodziców.

 W przypadku pracy z dziećmi duże znaczenie przypisuje się treningowi autogennemu, który polega na rozprężeniu mięśni dziecka, wyciszeniu i uspokojeniu jego emocji, co wywiera korzystny wpływ na psychikę. Inne formy psychoterapii to terapia muzyką, rysunek, gimnastyka czy terapia zajęciowa. Umożliwiają one w znacznym stopniu wyzwolenie agresji. Ponadto pozwalają korygować zaburzenia zachowania dziecka oraz uczą go różnych form wyrażania emocji. Psychoterapia analityczna polega na tworzeniu swobodnych, obrazowych form wypowiedzi dziecka. W przypadku dzieci starszych, wykorzystuje się w niej psychodramę, która pozwala wczuć się w sytuację innych oraz ujawniać stosunki emocjonalne w najbliższym otoczeniu dziecka.

Psychoterapia dzieci może mieć miejsce w formie spotkań indywidualnych z lekarzem lub psychologiem lub spotkań grupowych, które w dużej mierze opierają się na zabawach. Niekiedy wykorzystuje się gry symulacyjne, wykonywanie prac plastycznych, terapię muzyką albo ćwiczenia pantomimiczne czy pracę z ciałem. Dziecko nie potrafi dobrać do siebie odpowiedniej metody terapeutycznej, więc rodzice wspólnie z psychologiem podejmują decyzję, która metoda jest najlepsza dla niego.

Socjoterapia

W Zespole Szkół Specjalnych prowadzone są także zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym.

Socjoterapię zalicza się do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na zmniejszanie lub eliminowanie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.  Socjoterapia jest formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowaną do dzieci i młodzieży borykającymi się z trudnościami życiowymi, problemami w zachowaniu,  nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, niską samooceną, nieśmiałością.

Forma ta przyjmuje postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zadaniem socjoterapii jest więc wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację w/w celów.

Cele edukacyjne obejmują poznawanie przez grupę zagadnień, dzięki którym będą sprawniej funkcjonować społecznie i radzić sobie z różnymi problemami. Celami edukacyjnymi w prowadzeniu grupy socjoterapeutycznej może być:

 • uczenie współpracy i współdziałania,
 • nabywanie umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • uczenie tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
 • przełamywanie nieśmiałości i nawiązywania kontaktów,
 • nabywanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

Cele edukacyjne w socjoterapii pełnią ważną rolę, ponieważ wspomagają proces rozumienia świata społecznego, ukierunkowują również zmiany zachowań, by chroniły dziecko przed następnymi urazami psychicznymi.

Cele rozwojowe wiążą się ściśle z wiekiem uczestników grupy socjoterapeutycznej, gdyż w każdej fazie życia dominują określone potrzeby dziecka, których zaspokojenie odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju. Na przykład w okresie wczesnoszkolnym istotną rolę odgrywa potrzeba zabawy, aktywności ruchowej, chęć zdobywania wiedzy o świecie, potrzeba wsparcia ze strony dorosłych osób, potrzeba przebywania w grupie rówieśniczej. Inne natomiast są potrzeby w okresie dorastania, gdzie dominuje potrzeba wyrażania się w różnych formach, szczególnie literackich, marzeniach, fantazjach, potrzebach intymności, autonomii, niezależności i przynależności do grupy. Okres dorastania jest także okresem kryzysów emocjonalnych oraz czas odkrywania i kształtowania poglądu na otaczający  świat  i życie. Do celów rozwojowych w prowadzeniu grupy można zaliczyć:

 • poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron,
 • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych,
 • budowanie  poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć).

Należy podkreślić, iż istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, tzn. organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań, które sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych, posłużą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych, dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom. Do celów terapeutycznych zaliczamy:

 • odreagowanie emocji,
 • rozwiązywanie problemów, trudnych sytuacji,
 • otrzymywanie wsparcia od grupy,
 • przyjmowanie i dawanie informacji zwrotnych,
 • umiejętność lepszego zrozumienia ludzkich zachowań.

Wyjątkowa lekcja w bibliotece

Widzimy nie tylko oczami...tego dowiedzieli się dziś uczniowie na wyjątkowej lekcji bibliotecznej. Zajęcia poświęcone były osobom niewidomym, ich sposobom poznawania i doświadczania świata oraz trudnościom z jakimi borykają się na co dzień. Dzieciaki uczyły się jak rozpoznać osobę niewidomą oraz jak pomóc jej w sytuacjach życia codziennego. Dziękujemy Paniom z biblioteki na Kasprowicza za tą wspaniałą lekcję.

Choreoterapia-terapia tańcem

Metoda leczenia tańcem nazwana została choreoterapią, czyli leczenie tańcem (choreios – taneczny, choros-taniec, terapia-leczenie). Jedna z definicji choreoterapii mówi, że jest to: psychoterapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną i psychiczną integrację człowieka.

Po raz pierwszy taniec dla rozładowania emocji wśród psychicznie chorych dzieci w Waszyngtonie wprowadziła nauczycielka tańca Marian Chace (ok. 1920r). Od tego czasu terapia tańcem rozprzestrzeniała się, gdyż doceniono ogromną jej wartość dla osób mających trudności emocjonalne. W 1966 roku powstaje w Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii Tańcem (American Dance Therapy Association).

W Polsce choreoterapię rozwinęła Zofia Aleszko, a obecnie zajmują się nią między innymi w: Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie (Instytut DMT – Dance Movement Therapy), Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii w Poznaniu.

Terapia tańcem zalecana jest m.in. dla chorych: z zaburzeniami emocjonalnymi, z dolegliwościami fizycznymi, wymagających długotrwałej rehabilitacji, z trwałym kalectwem, z zespołem Downa, z chorobą Alzheimera i Parkinsona. Na depresję, nerwicę, schizofrenię oraz zaburzenia odżywiania.

Psychoterapia tańcem jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). Opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną i psychiczną integrację jednostki. Podstawowe elementy tańca – ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumienie z innymi ludźmi. Terapia tańcem obejmuje wzory napinania i odprężania mięśni, wzory strukturalne ciała i jego gesty, jakość ruchu, wzorce ruchowe uwarunkowane rozwojowo, rytmikę i dynamikę ciała, improwizację tematyczną oraz nieświadomy ruch symboliczny ciała. (D. Koziełło, Psychoterapia tańcem, Poznań 2002) Terapia tańcem nie opiera się na nauce zasad technicznych, kroków czy kombinacji. Bazuje głównie na tancu naturalnym, dzięki któremu można odnaleźć własny rytm i uwolnić się od codziennych napięć. Terapia tańcem wywodzi się z tańca współczesnego, nawiązuje także do starych tańców szamańskich i plemiennych, do czasów kiedy taniec był ważną częścią życia społecznego każdego człowieka, naturalnym sposobem wyrażania emocji. Techniki, które znalazły zastosowanie w pracy choreoterapeutów nawiązują do improwizacji tanecznej, pracy z ciałem, treningu odczuwania i relaksacji. W zajęciach mogą brać udział osoby w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności. Wykorzystanie tańca i ruchu jako metody pomagania sobie i innym ludziom jest nie tylko atrakcyjne ale i skuteczne. Terapia tańcem łączy ze sobą prace i zabawę tworząc w ten sposób unikalny instrument jednoczenia ciała, umysłu i duszy w celu poprawy jakości życia.

Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii uważa, że Psychoterapia tańcem uznaje kompleksowe interakcje, a także zależności umysłu i ciała, przyjmując, że stany psychiczne manifestują się fizycznie w napięciach mięśniowych, sposobie oddychania, postawie ciała i dynamice ruchu. Relacja ciało – psychika jest wzajemna: nie tylko psychika wpływa na ciało, lecz także doświadczenia ciała mają wpływ na psychikę. Jest to założenie jedności psychofizycznej

XXIV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnyc

W zawodach rywalizowało 140 pływaków z niepełnosprawnością intelektualną z 20 Oddziałów Regionalnych. Wśród nich znaleźli się zawodnicy Sekcji Terenowej "Animusz" : Patrycja Damboń, Maciej Szczygielski, Daria Ściborska, Kacper Szyra, Mateusz Małys, Damian Klimek i Dawid Szyra. Wszyscy wrócili z medalami. Walczyli na dystansie 25 i 50 m płynąc stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym. Zdobyli 14 medali w klasyfikacji indywidualnej - złoto, srebro i brąz i 4 medale w sztafecie. Gratulujemy!!!

Najnowsze artykuły

Informacja w sprawie pracy szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

ZNP podjął decyzję o zawieszeniu strajku od 27 kwietnia.
W związku z tym zajęcia lekcyjne zostaną wznowione od poniedziałku 29 kwietnia.
Jutro-26 kwietnia w szkole są organizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

Strajk- informacja z dnia 23 kwietnia

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
W dalszym ciągu w naszej szkole trwa strajk nauczycieli.Organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy nie mogą pozostać w domu.O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.

Egzamnin gimnazjalny i ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

W dniach 10-12 kwietnia i 15-17 kwietnia w szkole odbywają się egzaminy. W związku z tym nie ma lekcji, organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W dalszym ciągu trwa także strajk nauczycieli. Dla uczniów, którzy nie mogą w tych dniach pozostać w domu szkoła zapewnia opiekę.

Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice.

W dalszym ciągu nie ma porozumienia między ZNP i Rządem.Zatem we wtorek 9 kwietnia sytuacja bez zmian- trwa strajk nauczycieli. Bardzo prosimy o zrozumienie trudnej sytuacji. Dzieci, które w tych dniach nie mogą zostać w domu będą miały zapewnioną opiekę w szkole.

Informacja Dyrektora

Drodzy Rodzice,

 

Istnieje prawdopodobieństwo, że od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania, w związku z przystąpieniem do  ogólnopolskiej akcji strajkowej organizowanej przez ZNP, szkoła będzie w sposób ograniczony pełnić swoją funkcję.

Dyrektor ze swojej strony zapewni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom, którzy w tym dniu nie mogą pozostać w domu.

Proszę śledzić doniesienia prasowe i informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły pod adresem  e-zssraciborz.pl  i na szkolnym facebooku odnośnie odwołania strajku.

Informacje telefoniczne pod nr. telefonu  32 415 4991.

 

Jednocześnie bardzo proszę o zrozumienie i wsparcie w  zaistniałej trudnej sytuacji.

Z poważaniem

Agata Wieczorek

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz $ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.          Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.

poz. 967, z późn. zm.).

3: $ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. Zm.).

4.          Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U.

z2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.          Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 99%6, z późn. zm.).

6.          Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Podróż do Hiszpanii

W naszej szkole zawsze dużo się dzieje. Ale czasami mamy ochotę poznać coś zupełnie nowego i odległego. Dlatego też od czasu do czasu wybieramy się w dalekie podróże. Tym razem nasze podróżowanie po Europie zawiodło nas do kraju corridy, flamenco i pysznego jedzenia które zapachem przyciągało tłumy! Piękne Hiszpanki dyżurowały na każdym korytarzu, a uczniowie zabarwili szkołę na żółto i czerwono. Ale to nie wszystko! Punktualnie o 10.00 pojawili się profesjonalni tancerze z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, którzy pod opieką pani Eweliny Uriasz zachwycili nas pokazem tańców hiszpańskich i nie tylko! Bardzo dziękujemy!

ZAPROSZENIE - WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH U DZIECI

W trosce o rozwój najmłodszych mieszkańców Raciborza i okolic Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Jeśli jesteście młodymi rodzicami, nauczycielami lub osobami zainteresowanymi zdrowiem dzieci, ta inicjatywa skierowana jest właśnie do Was!

Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć, jak zauważyć zakłócenia rozwoju poznawczego i językowego już w pierwszych miesiącach życia, a także gdzie uzyskać specjalistyczną pomoc.

Spotkanie odbędzie się w ZSS w dniu 27 lutego o godz.16.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube